MAKALELER
 • Asansör Sayısı Ne Kadar? Mustafa TUTSAK
 • Nitelikli İnsan Gücü M. Akif TEMELLİ
 • Yerli üretimin desteklenmesi yerli sektörün var olması için şarttır Emin TUNÇ
 • Asansör kazalarında apartman yöneticisinin sorumluluk alanı AV. Serap DEMİR
 • Bu Fuar, Neden Bir Şanstır? Müfit ŞEKERCİ
 • Uygulayamadığımız Standart Ts En 81-70 Arif BAR
 • Asansör muayenelerinde tehlikeli yanıltma Elk. Müh. Adil ŞENOL
 • Müşteri Görüşleri ve İnovasyon Selçuk KARAATA
 • Bazı Firmalar Krizden Büyüyerek Çıkar… Müfit ŞEKERCİ
 • Talih, buna hazırlıklı olanlara güler Ergün Güneş
 • 2011 Biterken 2012’ye Girerken… Oktay Cem OKUTAN
 • “Sektörel Gelişim Platformu” Yapıcı Olmalı Ahmet Samih TARANCI
 • 1 Temmuz 2014’ten İtibaren evler ve işyerleri boşaltılacak Şükrü KIZILOT
 • Asansörler rayında, asansör sanayicisi raydan çıktı Hakan BAŞKARAAĞAÇ
 • MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR UYGULAMALARI Mustafa GÖRMÜŞ
 • Tecrübe konuşuyor Veli SARITOPRAK
 • Asansör Arızaları, Kazalar ve Alınabilecek Önlemler Mustafa Demirbağ
 • İşe Alım Süreci Nazan Doğan
 • Sahte Asansörler Cem BOZDAĞ
 • 2011 Yılı, İthal Ürün Tutkusunu Azalttı M. Akif TEMELLİ

 • Acil Durum Asansörleri (İtfaiyeci Asansörleri) İlhan Yıldırım

  Acil durum asansörleri esasen yolcu taşımak amacıyla tesis edilmiş olup, acil durumlarda veya yapıda yangın oluşması durumunda sadece yangına müdahale edecek ekiplerin kontrolüne geçen asansörlerdir.

   Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

   ALTINCI BÖLÜM – Asansörler

   Asansör Özellikleri

   Madde 62:

   1-) Asansör sistemleri, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT) ve 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine uygun olarak imal ve tesis edilir.

   2-) Asansör kuyusu ve makina dairesi, yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılır.

  (3) Aynı kuyu içinde 3’den fazla asansör kabini düzenlenemez. 4 asansör kabini düzenlendiği takdirde, ikişerli gruplar hâlinde araları yangına 60 dakika dayanıklı bir malzeme ile ayrılır.

   (4) Asansör kuyusunda en az 0.1 m2 olmak üzere kuyu alanının 0.025 katı kadar bir havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulundurulur veya kuyular basınçlandırılır. Aynı anda bodrum katlara da hizmet veren asansörlere, bodrum katlarda korunmuş bir koridordan veya bir yangın güvenlik holünden ulaşılması gerekir. Asansörlerin kapıları, koridor, hol ve benzeri alanlar dışında doğrudan kullanım alanlarına açılamaz.

  (5) Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörlerin aşağıda belirtilen esaslara uygun olması gerekir:

  a) Asansörlerin, yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomatik olarak acil çıkış katına dönecek ve kapıları açık bekleyecek özellikte olması gerekir. Ancak, asansörlerin gerektiğinde yetkililer tarafından kullanılabilecek elektrikli sisteme sahip olması da gerekir.

   b) Asansörlerin, yangın uyarısı alındığında, kat ve koridor çağrılarını kabul etmemesi gerekir.

  c) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda, deprem sensöründen uyarı alarak asansörlerin deprem sırasında durabileceği en yakın kata gidip, kapılarını açıp, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olması gerekir.

   (6) Asansör kapısı, yangın merdiven yuvasına açılamaz.

  (7) Asansör kapılarının yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması, yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek binalarda yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir.

  Acil durum asansörü

   Madde 63:

  1-) Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın üst ve alt katlara makul bir emniyet tedbiri dâhilinde hızlı bir şekilde taşınmasını sağlamak, gerekli kurtarma işlemlerini yapmak ve aynı zamanda engelli insanları tahliye edilebilmek üzere tesis edilir. Asansör, aynı zamanda normal şartlarda binada bulunanlar tarafından da kullanılabilir. Ancak, bir yangın veya acil durumda, asansörün kontrolü acil durum ekiplerine geçer.

  2-)Yapı yüksekliği 51.50 m’den daha fazla olan yapılarda, en az 1 asansörün acil hâllerde kullanılmak üzere acil durum asansörü olarak düzenlenmesi şarttır.

  (3) Acil durum asansörleri önünde, aynı zamanda kaçış merdivenine de geçiş sağlayacak şekilde, her katta 6 m2’den az, 10 m2’den çok ve herhangi bir boyutu 2 m’den az olmayacak yangın güvenlik holü oluşturulur.

   (4) Acil durum asansörünün kabin alanının en az 1.8 m², hızının zemin kattan en üst kata 1 dakikada erişecek hızda olması ve enerji kesilmesi hâlinde, otomatik olarak devreye girecek özellikte ve 60 dakika çalışır durumda kalmasını sağlayacak bir acil durum jeneratörüne bağlı bulunması gerekir.

  (5) Acil durum asansörlerinin elektrik tesisatının ve kablolarının yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı olması ve asansör boşluğu içindeki tesisatın sudan etkilenmemesi gerekir.

   (6) Acil durum asansörünün makina dairesi ayrı olur ve asansör kuyusu basınçlandırılır.

   Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafe (zemin girişten kot aldığı noktadan en yüksek çatı seviyesine olan mesafe)

  Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliği

  Kuyu Basınçlandırma: Kuyu iç hava basıncını, binanın diğer kısımlarına göre daha yüksek tutmak suretiyle asansör kuyusuna duman sızmasını önlemektir. Bu yönetmelik kapsamında yüksek katlı binalarda Acil Durum Asansörleri zorunluluk haline gelmiştir.

  TS EN 81-72 : İTFAİYECİ ASANSÖRLERİ

   Genel Bilgilendirme

  İtfaiyeci asansörlerinde asansör kat kapıları yangın korumalı alanlara (yangın güvenlik holü) açılmalıdır. Birden çok asansörün bulunduğu kuyularda itfaiyeci asansörünün yanı sıra başka asansörlerde mevcut ise, ortak kuyunun tamamı, itfaiyeci asansörleri için istenen yangına dayanıklılık şartlarını karşılamalıdır. Yangına dayanıklılık seviyesi yangın korumalı giriş kapıları ve makina dairesi için de geçerlidir. İtfaiyeci asansörünü diğer asansörlerden ayıran ara yangın duvarı bulunmuyorsa itfaiyeci asansörlerünün doğru çalışmasını sağlamak için bütün asansörler ve bunların elektrik teçhizatı, , itfaiyeci asansörleri için istenen aynı yangın koruma seviyesinde olmalıdır.

   İtfaiyeci asansörlerinde ikincil güç beslemesi (jeneratör vs. ) olmalıdır. İkincil güç beslemesi yangın korumalı alanda yer almalıdır. Birincil ve ikincil güç besleme kabloları yangına dayanıklı ve birbirinden ayrı olmalıdır. İtfaiyeci asansörleri en az 630 kg olmalıdır.(1100 x 1400 mm kabin ebatı ) Kabin giriş açıklığı en az 800 mm olmalıdır. İtfaiyeci asansörü yangın söndürme hizmetinin başlatılacağı kattan en uzak kata, kayıt alıp kapıların kapanmasından sonra 60 sn içinde ulaşmalıdır. Asansör beyan hızının tespitinde bu hususa dikkat edilmelidir.

   İtfaiyeci asansörlerinde durak kapısının bulunduğu duvardan 1 metre mesafe içindeki elektrik teçhizatı su damlası veya sıçramasına karşı korunmuş veya en az IPX3 koruma derecesinde muhafazaya sahip olmalıdır. (IPX3 : Dikeyden 60 dereceye kadar açıyla gelen sulara karşı koruma)

  Tavsiye: Kuyu aydınlatma sistemindeki lambaların, sınır kesici kontakların vs. bu 1 m’lik mesafenin dışında kalmasına dikkat ediniz.

   Asansör kuyu alt boşluğu tabanından en fazla 1,0 m yükseklikte yer alan bütün elektrik teçhizatı IP67 koruma derecesine sahip olmalıdır. (regülatör alt gergi kasnak kontağı vs.)

  (IP67 6 : Toz geçirmez , 7 : 0,15 m - 1,00 m arası derinlikte geçici süre suya karşı dayanıklılık)

   Kuyu dibindeki priz ve lambalar, kuyu içerisinde müsaade edilebilir su seviyesinden en az 0,50 m yüksekte yer almalıdır.

  Müsaade edilebilir su seviyesi:

  Sıkışmış kabin tampon seviyesi

   Kuyu dibine biriken suyun müsaade edilebilir su seviyesinden yukarı çıkmasını ve itfaiyeci asansörünün arızalanmasına neden olabilecek teçhizata ulaşmasını engellemek için kuyu dibine uygun teçhizat ( su tahliye pompası vs. ) konmalıdır.

   Asansör kabininde mahsur kalan itfaiyeciyi kurtarmak için kabin tavanında imdat geçiş kapağı olmalıdır.

  Kapak boyutu 630 kg’lık asansörlerde en az 0,4 x 0,5 (m) , diğer asansörlerde en az 0,5 x 0,7 (m) ebatlarında olmalıdır. Kapaklar özel bir alet kullanmadan kolaylıkla açılabilmeli.

  Kapaklar EN81-1 ve EN 81-2 Madde 8.12 ye uygun olmalıdır.

   - Kabin üstünden anahtarsız, kabin içinden kilit açma üçgen anahtarı ile açılacak,

   - Kabin içine doğru açılmayacak

   - Açık konumunda kabin dışına doğru taşmayacak.

  - Kapak açık olduğu elektriksel olarak denetlenecek. (switch kontak ). Kapak açıkken asansör hareket etmemelidir.

   Asansör kabini içerisinden imdat geçiş kapağının tam olarak açılmasına erişim sağlanmalıdır. En fazla 0,40 m adım aralıklı basamaklar olmalıdır. Basma yeri ile düşey duvar arasında en az 0,10 m boşluk olmalıdır.

   Kuyu içerisinde tüm kat kapı girişlerinde kilide yakın bir yerde kilitli kapının nasıl açılacağı belirtilmelidir.

   Kabin üstünden kuyu dışına çıkmak için kabinin dış tarafına merdiven konur. Merdiven uzunluğu asansör katta iken bir üst kattan çıkmaya müsait olacak uzunlukta olmalıdır. Merdiven yerinden alındığında elektriksel olarak asansörün hareketi engellenmelidir. (switch kontak )

   Alternatif : Kabin üstünden dışarıya çıkmak için kabine tutturulan portatif merdiven yerine kuyu boyuncada yan duvara sabitlenmiş gemici merdiveni yaptırılabilir. Özellikle düşük kat yüksekliklerde alternatif olarak düşünülebilecek bir çözümdür. Tabi kuyu boyunca merdiven yapılmasının ekstra maliyeti gözardı edilmemelidir.

  Kumanda Sistemleri

  İtfaiyeci asansörlerinin acil durumlarda ya da yangın anında tümüyle itfaiye ekibinin kontrolüne geçmesi için yangın söndürme hizmeti erişim seviyesi olarak kullanılacak katta kilit açma üçgen anahtarı ile çalışan anahtar tertibatı yer almalıdır. Bu anahtar itfaiyeci asansöründen en fazla 2 m yatay mesafede ve zeminden 1,80 m ile 2,10 m yükseklikte yer almalıdır. Anahtar itfaiyeci asansörü piktogramı ile işaretlenmelidir.

  İtfaiyeci asansörü anahtarı EN81-1 ve EN81-2 Ek B de belirtilen kilit açma üçgen anahtarı gibi olmalıdır. Anahtar iki konumlu olmalı “0” ve “1” olarak işaretlenmelidir. “1” konumuna alındığında itfaiyeci hizmeti (yangın modu) başlamalıdır. (anahtar 1 konumuna alındıktan sonra anahtar yerinden çıkarılır.) İtfaiyeci asansörü anahtarı, bakım kumandasını, durdurma anahtarını, elektrikli elle kumandayı devre dışı bırakmamalıdır. İtfaiyeci asansörü ile aynı grup içerisinde bulunan asansörlerdeki elektrik arızaları itfaiyeci asansörünün çalışmasına engel olmamalıdır.

   Asansörün itfaiyecilerin kontrolüne geçmesinin geciktirilmemesi için kapının açık kalma süresi 2 dakika geçtiğinde kabin içine ses veren sesli sinyal sistemi olmalıdır. Bu sürenin sonunda kapılar azaltılmış güç ile kapanmaya başlayacaktır. Kapı tamamen kapandığında sesli sinyal kesilecektir. Bu özellik sadece Aşama 1 de çalışmalıdır.

   İtfaiyeci hizmeti 2 aşamalıdır.

   AŞAMA-1: İtfaiyeci asansörü için öncelikli geri çağırma (Yangın modu )

   Bu aşama elle veya otomatik başlatılabilir. Elle başlatma, asansör yangın söndürme hizmeti erişim seviyesindeki anahtarın 1 konumuna alınmasıyla gerçekleşir. Aşama 1 de aşağıdaki işlemler gerçekleşmiş olmalı

  1- Kat ve kabin buton kumandaları devre dışı kalmalı. Kayıtlı bütün asansör çağrıları iptal olmalı.

  2- Kapı açma ve acil durum alarm butonları çalışır vaziyette kalmalı.

  3- Kapı hareket yönünü değiştirme cihazları, kapının kapanmasını sağlamak üzere devre dışı kalmalı.

  4- İtfaiyeci asansörleri diğer bütün asansörlerden bağımsız çalışmalı.

  5- Asansör yangın söndürme hizmeti erişim seviyesine ulaştığında , kabin ve durak kapıları açık konumda katta kalması sağlanmalı..

  6- Asansör yangın söndürme hizmeti erişim seviyesine konacak olan haberleşme sistemi çalışır vaziyete gelmiş olacak.

   7- Sesli sinyal aşama 1 in başlamasıyla, bakım kumandası devredeyken ses vermeye başlamalıdır. Sesli sinyal, itfaiyeci asansörü bakım kumandasından çıkarıldığında iptal olmalıdır. Yangın söndürme hizmeti erişim seviyesinden uzaklaşmakta olan asansör anahtarın “1” konumuna alınmasıyla en yakın katta kapıları açılmadan durmalı ve yangın söndürme hizmeti erişim seviyesine geri gelmelidir.

   8- İtfaiyeci anahtarı çalıştırıldığında , kuyu ve makine dairesi otomatik aydınlatılmalıdır.

   AŞAMA-2: Asansörün itfaiyeci kontrolü altında kullanılması ( itfaiyeci modu )

   Yangın söndürme hizmeti erişim seviyesinde bulunan anahtarın çevrilmesiyle asansör seyir halindeyken en yakın katta durup tekrar yangın söndürme hizmeti erişim seviyesine gelerek kapıları açık park halinde bekler. Kabine binen itfaiyeci kabin kumanda sisteminde (butonyer) bulunan itfaiyeci asansörü anahtarını çevirmek suretiyle asansör itfaiyeci moduna geçer. Bu aşamada gerçekleşmesi gereken durumlar aşağıda belirtilmiştir.

   1- Aşama 1, harici bir sinyal ile başlatıldığında (yangın detektörü vs. ) , itfaiyeci asansörü anahtarı çalıştırılmadan asansör çalışmamalıdır.

  2- Kabin kumanda sisteminde (butonyer) aynı anda birden fazla kayıt verilmesi mümkün olmamalıdır.

  3- Kabin hareket halindeyken, kabin içerisinden yeni kayıt verilebilmelidir. Bu durumda bir önceki çağrı iptal edilmeli ve kabin yeni kayıta hareket etmelidir.

   4- Asansör kayıt verilen kata ulaştığında kapılar kapalı olarak beklemelidir.

   5- Kabin katta hareketsiz beklerken kapıların açılması “ kapı açma” butonuna sürekli basmak suretiyle gerçekleşmelidir. Kapılar tamamen açılmadan “ kapı açma” butonundan el çekildiğinde kapı otomatik olarak tekrar kapanmalıdır. Kapılar tamamen açıldığında kabin kumanda sisteminden yeni bir kayıt verilene kadar kapılar açık kalmalıdır.

   6- Kapı hareket yönünü değiştirme cihazları (fotosel, sıkıştırma kontağı, kapı kapama butonu) ve kapı açma butonu Aşama 1 de çalışır durumda olmalıdır.

  7- İtfaiyeci asansörü, itfaiyeci asansörü anahtarı “1” konumundan “0” konumuna alındığın da ve Aşama 1 i tekrarlamak için “ 1 konumuna getirildiğinde , yangın söndürme hizmeti erişim seviyesine geri dönmelidir.

   8- Kayıt edilmiş kat, kabin kumanda sisteminde (butonyer) görülebilir olmalıdır.

   9- Normal ya da acil durum güç beslemesinde , kabin içinde ve yangın söndürme hizmeti erişim seviyesinde kabinin konumu görülebilmelidir.

   10- Bir sonraki kabin kaydına kadar asansör durduğu katta beklemelidir.

   11- Haberleşme sistemi Aşama 2 boyunca devam etmelidir.

  12- Kabindeki itfaiyeci anahtarı “ 0 “ konumuna alındığında, kabin kumanda sistemi (butonyer) , normal servise ancak asansör yangın söndürme erişim seviyesine geldiğinde geçmelidir.

  İki girişli itfaiyeci asansörlerinde aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır.

   1- Kabin içerisinde hem ön hem arka kapıya yakın kumanda sistemi (butonyer) bulunmalıdır. • Kumanda sisteminden biri yolcular tarafından normal kullanım için • Yangın korumalı giriş tarafındaki kumanda sistemi yalnızca itfaiyecilerin kullanımı için olmalı. İtfaiyeci asansörü piktogramı ile işaretlenmelidir.

  2- Aşama 1 başlatıldığında yolcuların normal kullanımı için olan kumanda sistemi (butonyer), kapı açma ve alarm butonları hariç devre dışı kalmalıdır.

   3- Yangın korumalı giriş tarafındaki kumanda sistemi (butonyer), Aşama 2 nin başlatılmasıyla devreye girmelidir.

   4- İtfaiyeciler tarafından kullanılması amaçlanmayan tüm kat kapıları , asansör normal çalışmaya dönene kadar kapalı kalmalıdır.

   5- Yangın korumalı girişlere açılan kat kapıları , asansör normal çalışma durumuna dönene kadar tüm katlarda açılıp kapatılabilmelidir.

   Kabin ve kat kumanda sistemleri (butonyer)

   Kumanda sistemleri sıcaklık, duman ve rutubetten etkilenmemeli, hatalı kayıtlara sebep olmamalıdır. Kabin ve kat kumanda sistemleri ile itfaiyeci asansörü anahtarları en az IPX3 koruma derecesine sahip olmalıdır. (IPX3 : Dikeyden 60 dereceye kadar açıyla gelen sulara karşı koruma)

   Yangın söndürme hizmeti haberleşme sistemi:

  Aşama 1 ve Aşama 2 süresince haberleşme sistemi aşağıdaki belirtilen iki yönlü haberleşmeyi gerçekleştirebilmelidir.

   * Kabin ile yangın söndürme hizmeti erişim seviyesi arasında

   * Kabin ile makine dairesi / makine dairesizlerde kumanda panosu arasında

   Haberleşme donanımları gömülü tip mikrofon ve hoparlör olmalı telefon ahizesi şeklinde olmamalıdır.

   Kurtarma işlemi

   Kabin dışından kurtarma işlemi

  * İtfaiyeci kabinin olduğu katın bir üst katından durak kapısını açar ve kabin üstüne iner.

   * Kabin üstündeki imdat kapağını açar, kabin üzerinde bulunan merdiveni alarak kabin içerisine yerleştirir.

   * Kabinde mahsur kalan kişiler merdiveni kullanarak kabin üstüne çıkar.

   * Mahsur kalan kişiler ve itfaiyeci bir üst katın durak kapısından, gerekli ise, merdiveni kullanarak dışarı çıkarlar. Kabin içinden kendi kendine kurtulma işlemi

   * Kabinde mahsur kalmış itfaiyeci kabin tavanındaki imdat kapağını açar.

  * Kabinde mahsur kalmış itfaiyeci kabin içerisindeki basma yerlerini kullanarak veya kabin içerisinde bir bölmede saklanan merdiveni kullanarak kabin üstüne çıkar.

   * Kabinde mahsur kalan itfaiyeci gerekli ise kabin üzerindeki merdiveni kullanarak bir üst katın durak kapısı kilidini iç taraftan açar, buradan dışarı çıkar.

   Saygılarımla  

  signs of infidelity cheat on my wife how married men cheat
  bdsm gay sex stories sex change stories insect between boys sex stories
  prescription drugs discount card go online coupons for walgreens
  online pharmacy coupons walgreens print photos drug discount coupon
  free prescription drug discount card prescription discounts cards viagra coupon free
  imitrex pill thepoliticalsword.com amoxil 500mg
  free discount prescription cards coupons for prescriptions drug coupons
  can i take amlodipine at night can i take amlodipine at night can i take amlodipine at night
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  free printable cialis coupons canada drug pharmacy coupon discount coupons for prescriptions
  prescription discount coupons drug discount coupons cialis coupon
  free prescription drug discount card prostudiousa.com prescription drugs coupon
  augmentin pret site augmentin gyerekeknek
  naprosyn naprosyn jel nedir naprosyn 250 mg
  nortriptyline tablet click nortriptyline nedir
  quetiapine fk quetiapine 25 quetiapine
  anafranil ve alkol site anafranil 25
  prescription discounts cards click free prescription cards discount
  vibramycin d go vibramycin prospect
  zyrtec dosage for adults mattnichols.co.uk zyrtec ingredients vs benadryl