MAKALELER
 • İhracatın ve kriz yönetiminin yeni enstrümanı 'KÜMELENME' Özhan ŞEREFLİ
 • İletişimin İncelikleri Nazan Doğan
 • Yönetmelikler ve Sektör M. Akif TEMELLİ
 • Periyodik Kontrolde Yeni Dönem Hakan BAŞKARAAĞAÇ
 • 2011 Yılı, İthal Ürün Tutkusunu Azalttı M. Akif TEMELLİ
 • Asansör Kullanıcıları Mağdur Edildiği gibi Asansör Firmaları da Mağdur Ediliyor Oktay Cem OKUTAN
 • Ankara’da, bir asansör montajında iş kazası ve sonrasında ortaya çıkan ihmaller zinciri M. Akif TEMELLİ
 • Dış ticarette önemsenmesi gereken birkaç husus Müfit ŞEKERCİ
 • Diyarbakır’da Asansör Sektörü Ve Günaysad’ın Çalışmaları Ahmet Samih TARANCI
 • Asansör Güvenliğinde Özel Güvenlik Görevlilerinin Sorumluluğu Yrd. Doç. Dr. Orhan FİLİZ
 • Yeni Yönetmelik, Yeni Sorunlar Hüsnü Gökgöz
 • Kuyu üst boşluğu düşük kuyularda güvenli çalışma İlhan Yıldırım
 • Yeni Bir Ticari Hayat, Yeni TTK -I- Ş. Erdinç ÖZDİL
 • EN 81-1 + A3 ve EN 81-2+A3'ün getirdikleri Mustafa GÖRMÜŞ
 • Asansörcüler ASGEP’le sinerji kazanıyor M. Akif TEMELLİ
 • İşe Alım Süreci Nazan Doğan
 • İnceleme sürerken hakkınız ne? Şükrü KIZILOT
 • Kuyu Dibi Risk Analizi Hangi Durumlarda Yapılmalıdır Ünsal SOLMAZOĞLU
 • Kalite geleceğimizdir Hasan İLGEN
 • Asansör Firmalarının Denetimi ve Uygulamadaki İdari Para Cezaları AV. Serap DEMİR

 • Asansör Güvenliğinde Özel Güvenlik Görevlilerinin Sorumluluğu Yrd. Doç. Dr. Orhan FİLİZ

  Asansörde mahsur kalsak, acaba kimi yardıma çağırmamız en doğru ve en yerinde bir davranıştır. Bir yetkili ve sorumlu aramamız ve içine düştüğümüz bu zor durumdan kurtaracak birine ulaşmamız gerektiğinde kimi veya nereleri aramamız gerekir? Yöneticiyi mi?, apartman görevlisini mi?, komşumuzu mu?, güvenlik görevlisini mi?. Sınırsız sayıda çoğaltılabilecek bu kişilerden hangisi, bizi asansörde mahsur kalmaktan kurtarabilir? Hiç düşündünüz mü?. Gün geçtikçe artan oranda yaşam alanlarımızın güvenliğinin sağlanması büyük önem kazanmaktadır. Güvende olmak, güvenliğin kalıcılığı konusundan şüphe duymamak ve oturmakta veya çalışmakta olduğumuz mekanlarda bize zarar ve ziyan gelmeyeceğinden emin olmak için Özel Güvenlik hizmetlerinden yararlanıyoruz. Oturduğumuz siteler, çalıştığımız iş merkezleri, çoğu kamu kurumu, kısaca hayatımızın her alanında artık özel güvenlik görevlilerini görmeye alıştık ve kanıksadık. Özel güvenlik görevlileri artık hayatımızın bir parçası olmaya başladı ve olmaya da devam edecek görünüyor. Herhangi bir olayın vuku bulması sırasında ilk aklımıza gelen davranış kalıbının “güvenliği çağırmak” olduğu gözlemlenmektedir. İmdat istenmesi gerektiğinde, korkulacak bir olayla karşılaşıldığında, herhangi bir suça maruz kalındığında ilk aklımıza gelen düşünce, güvenlik görevlisini göreve çağırmak ve acil müdahaleyi yaparak içine düştüğümüz istenmedik durumdan kurtulmaya çalışmaktır. Ancak burada önemli sorun olarak karşımıza çıkan durum, yardım umduğumuz kişilerin beklentilerimizi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerinin bilinmemesidir. Acaba beklenti içine girdiğimiz ve güvenlikten sorumlu bu kişiler içine düştüğümüz her kötü ve istenmedik durumdan kurtarabilecek yetenek ve kapasiteye sahip midirler?. Bunun için yeteri kadar eğitim almışlar mıdır? En önemlisi bu durumlar özel güvenlik görevlilerinin görev ve sorumluluk alanına giriyor mu?. Özel güvenlik görevlilerinin yetkisi her şeye karışmaya imkan tanıyor mu?. Bütün bu sorular karşımızda dururken öncelikle bakmamız gereken yerin hukuki çerçeve olduğu, daha sonra yetenek ve kapasitenin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağının gözden geçirilmesi gerektiğidir. Hukuki çerçeveye baktığımızda özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un madde 7’nci maddesinde; “e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme. ” yetkileri sayılmıştır. 7 Ekim 2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Özelgüvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında özel güvenlik görevlilerinin “Tabii Afet Hallerinde Yardım Yükümlülüğü” düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre “Özel güvenlik görevlileri, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür” (Yönetmelik Madde 15). Özelgüvenlik Hizmetleri kapsamında korunan kişi ve kurumlar için “Koruma ve Güvenlik Planları” hazırlanması zorunludur. “Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde valiliğe verir (yönetmelik Madde 12). Valilikler, hazırlanan bu koruma ve güvenlik planlarında değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesini isteyebilirler. Asansörde mahsur kalan birisinin imdat çağrısı üzerine özel güvenlik görevlilerinin yardıma gelmesi mevzuat gereği hem görev hem de yetki açısından bir yükümlülük olarak karşımıza çıkmaktadır. Yürürlükteki mevzuata göre özel güvenlik görevlileri, korumakla yükümlü oldukları alanlarda ortaya çıkan olumsuzluk nedeniyle zor durumda kalan kişilerin imdat çağrısı üzerine, imdat çağrısının gereklerini yerine getirmek ve öncelikle güvenliği sağlamakla yükümlüdürler. Bu nedenle asansörde mahsur kalan herhangi bir kişinin de imdat çağrısı karşısında aynı yükümlük ortaya çıkmaktadır. Mevzuat açısından zor kullanmaya ve tahribat yapmaya kadar varabilen bu müdahale nasıl yapılacaktır? Önemli sorun burada yatmaktadır. Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulmakta, programın yirmi saati silah ve atış eğitimine ayrılmakta, ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması konusunda zorunluluk bulunmamaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin almakla yükümlü olduğu temel eğitimler genel olarak suç ve suçlulara (“security” alanına) karşı hazırlık yapmaya yönelik müfredat programlarından oluşmakta, yangın, doğal afet ve iş ve işletim güvenliğine (“safety” alanına) yönelik içeriklerin çok çok zayıf kaldığı görülmektedir. Özel güvenlik görevlilerine çalışacakları yerin ve yapacakları görevin özelliğine göre alan eğitimleri verilebilmektedir. Ancak uygulamada henüz bu güne kadar özel güvenlik görevlileri için asansör güvenliği konusunda herhangi bir eğitim düzenlendiği görülmemiştir. Bu eksikliğin farkına varılması ve bir an önce bu konuda çalışmaların başlatılması gerekmekte ve aslında bu durum 4857 sayılı İş Kanunu’na göre bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin çoğunluğu da 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışmaktadırlar. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre (Madde 77) işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. Ayrıca işverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre (Madde 83) işyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde talep, işveren veya işveren vekiline yapılır. İşçi tesbitin yapılmasını ve durumun yazılı olarak kendisine bildirilmesini isteyebilir. İşveren veya vekili yazılı cevap vermek zorundadır. Kurulun işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre; “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.” Bu nedenle ister alt işveren ister asıl işveren olsun yukarıda anlatılan sorumluluklardan kaçınamayacaklardır. İş Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat gereği hem kusurlu hem de kusursuz sorumluk taşıyan işverenler, hem “security” hem de “safety” anlamındaki güvenliğin sağlanmasından sorumlu tutulmaktadırlar. Yeni gelişen özel güvenlik sektörünün birçok konuda eksiklik ve aksaklık yaşadığı, zaman zaman yapılan yasal düzenlemelerle bu eksikliklerin giderilmeye çalışıldığı, ancak çalışmaların bir takım zorluklar nedeniyle ağır aksak yürüdüğü gözlenmektedir. Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde başlatılan “Özel Güvenlik Hizmetlerinin Uygulama Alanlarının Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi” (www. ozelguvenlikprojesi.com) ile yakın gelecekte özel güvenlik görevlilerinin görev alabileceği alanlar, kullanabileceği araç ve gereçlerle hukuksal çerçeve açısından özel güvenlik sektörünün bugünü ve geleceği incelemeye alınmış, bu projenin uygulamaya geçirilmesinde yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıştır. Projenin bilimsel tarafı kadar sosyal taraflarına da gerekli ağırlık verilmekte, ciddi bir sorumluluk içerisinde hem kamu hem de özel sektörün mağduriyetine neden olmaksızın proje yürütülmeye çalışılmaktadır. Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı personeli ve özel güvenlik sektörü Sivil Toplum Kuruluşları da projeye büyük destek sağlamaktadırlar. Bu Ar-Ge projesi çalışması çerçevesinde sürecin bilimsel toplantı, çalıştay, sempozyum, teorik inceleme ve araştırmalarla, yerinde gözlemlerin yapılması gerektiği düşünülmekte, özellikle bu asansör güvenliği eğitim programının hazırlanmasında kendilerinden yardım alınan, görüşlerinden yaralanılan bütün hocalarımıza, emniyet mensuplarımıza, özel güvenlik görevlilerine ve asansör üretim ve denetim sektörü çalışanlarına şimdiden teşekkür edilmektedir.

  ways to contract hiv astrobix.com early signs of aids
  ways to contract hiv astrobix.com early signs of aids
  i cheat on my boyfriend slokell.com i told my boyfriend i cheated on him
  my husband cheated with a man looking to cheat wife who cheated
  will my husband cheat tolobel.com when women cheat
  walgreens photo coupon in store printable intelliwins.com walgreens online coupons 2015
  free prescription drug discount card free viagra coupons viagra coupon free
  levaquin 500mg blog.coepd.com zovirax 200mg
  coupons for prescriptions transfer prescription coupon free prescription cards
  2016 viagra coupon open viagra discounts coupons
  can i take amlodipine at night canitake.net can i take amlodipine at night
  lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching
  prescriptions coupons click free prescription cards discount
  cialis free coupon site cialis coupon codes
  cialis coupons online eblogin.com free printable cialis coupons
  free prescription drug discount card click prescription drugs coupon
  new prescription coupon read discount card prescription
  augmentin pret augmentin bis augmentin gyerekeknek
  escitaloprama adboesten.nl escitalopram teva 10 mg
  buscopan dosierung buscopan buscopan preis
  buscopan dosierung charamin.jp buscopan preis
  quetiapine fk quetiapine 25 quetiapine
  quetiapine fk quetiapine 25 quetiapine
  atarax precio atarax 10 mg ataraxia
  celebrex generique krishnan.co.in celebrex medicament dangereux
  free discount prescription cards martialinfo.com cialis online coupon
  vibramycin d go vibramycin prospect
  vibramycin d open vibramycin prospect
  diflucan how long to work neryx.com diflucan