MAKALELER
 • İş Aktinin İşveren ve İşçi Tarafından Feshi ve Sonuçları Sezgin Keleş
 • Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Kapsamı Neyi İçerir ? AV. Serap DEMİR
 • Asansör Kullanıcıları Mağdur Edildiği gibi Asansör Firmaları da Mağdur Ediliyor Oktay Cem OKUTAN
 • Sanayici önünü nasıl görecek? Müfit ŞEKERCİ
 • Kentsel Dönüşüm Yasası'nın Getirdikleri Hüseyin YILDIRIM
 • Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’na (6102 Sayılı Kanun) genel bakış Pevril KEÇELİ
 • Asansör Sektörel Gelişim Platformu Oktay Cem OKUTAN
 • Yine canımız yandı. Yoksa işin fıtratında mı var(?) Bu bir kaza mı? Serdar Tavaslıoğlu
 • Farklı Asansör Uygulamaları M. Akif TEMELLİ
 • Asansör Sayısı Ne Kadar? Mustafa TUTSAK
 • Asansör Arızaları, Kazalar ve Alınabilecek Önlemler Mustafa Demirbağ
 • Merdiven Altı İmalat ! M. Akif TEMELLİ
 • HER ÇALIŞAN DEĞERLİDİR, AMA KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR Nazan Doğan
 • Marka Tescili Hakkında Genel Bilgi Filiz Yılmaz
 • İnceleme sürerken hakkınız ne? Şükrü KIZILOT
 • Ahilik ve Biz... Mehmet Nuri KAYA
 • Asansör Yönetmeliğinde Modüller ve Uygulamaları Mustafa GÖRMÜŞ
 • Birlik ve beraberlik üzerine... Yasemin BULUT
 • Asansörlerde Grup Kontrolü ve Kabin Hareketinin Optimizasyonu Doç. Dr. Mahir DURSUN

 • Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Kapsamı Neyi İçerir ? AV. Serap DEMİR

  Yakın zamanda gazete kupürlerinde, asansör ile ilgili olan kazalarda yaralanmalar ile ilgili haberler ve “asansör kapısının çocuğun üstüne düşerek ölümüne sebep olması” ile ilgili bir haber yer aldı. Bu durumda apartmanda bunun sorumlusu kim olacaktı? Asansörü yapan firma mı? Onaylayan kuruluş mu? Yoksa yönetici mi? Hepsi birden mi? Veya bu durumda asansör kazalarına ilişkin sorumluluk sigortası gibi bir uygulama var mı? İşte bu sorunlara çözüm olarak böyle bir sigorta vardır ve hali hazırda da bu sigorta büyük şehirler de site yönetimlerinde yavaş yavaş yapılmaya başlanmıştır. Asansör kontrolleri ilgili yönetmelik maddelerine göre, Asansörde meydana gelen bu kazalarda apartman yöneticisinin de sorumluluğu bulun maktadır. Bu sorumluluğun maddi boyutunda ise asansör kazalarında meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağa kadar garanti etmektedir. Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında iştirak edecektir. Hemen hemen sigorta hukuku ile ilgili aynı esaslara tabi olmakla beraber süreler konusunda bazı ufak farklılıklar taşımakta, asansör sorumluluk sigortasının kapsamı şöyle yer almaktadır; “Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk 15 gününde sigortacının sorumluluğu devam eder. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder. Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Herhangi bir kaza anında ise bu süre 5 gün içinde sigortacıya yazı ile ihbar etme yükümlülüğünü yüklenmiştir. Sigortacı, tazminat talebinde bulunan kişi veya kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma hakkını haizdir. Sigortacının sarih muvafakati olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule mezun olmadığı gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat tediyesinde de bulunamaz. Dava açılması halinde, davanın takip ve idaresi sigortacıya aittir. Dava masrafları, sigortacıya aittir. Ancak, cezai takibattan doğan diğer bilumum masraflarla muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışında kalmakta olduğu da çok bilinen bir konu değildir.” Sigorta sözleşmesinden doğan davalar 10 yılda zamanaşımına uğrar. Asansör ile ilgili oluşabilecek kazalar konusunda bir hukukçu olarak sigorta yapılmasını uygun görüyorum. Ayrıca apartmandaki yöneticiler de bu konuda mutlaka resmi kurumlar tarafından bilgilendirilmelidir diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalın

  why my husband cheated on me scottdangelo.com why would my husband cheat
  should i cheat on my girlfriend read my girlfriend cheated on me what do i do
  married and want to cheat megaedd.com why do wife cheat
  free coupons click drug discount coupons
  online pharmacy coupons walgreens print photos drug discount coupon
  free printable viagra coupons mikemaloney.net coupon for prescriptions
  2015 cialis coupon open lilly coupons for cialis
  diprolene 0.12% informarea.it clomiphene pill
  coupons for prescriptions discount coupon for cialis free prescription cards
  coupons for prescriptions transfer prescription coupon free prescription cards
  new prescription coupon open internet drug coupons
  online cialis coupons 2015 cialis coupon coupons prescriptions
  drug coupons coupons for prescriptions prescription coupon
  coupon cialis is-aber.net free coupon for cialis
  naprosyn naprosyn naprosyn 250 mg
  yasminelle hinta yasminelle hinta yasmine
  cetirizine sans ordonnance open cetirizine sans ordonnance
  anafranil ve alkol anafranil ve alkol anafranil 25
  free cialis coupon read prescription drugs coupon