MAKALELER
 • Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler Sezgin Keleş
 • STK’LAR VE ÖNEMİ Veli SARITOPRAK
 • İş Aktinin İşveren ve İşçi Tarafından Feshi ve Sonuçları Sezgin Keleş
 • 2012 Ve Asansör Sektörü... Elk. Müh. Adil ŞENOL
 • ASANSÖR TEKNİK DOSYASI HAZIRLAMA İlhan Yıldırım
 • EN 81-1 + A3 ve EN 81-2+A3'ün getirdikleri Mustafa GÖRMÜŞ
 • Modül H’a Alternatif mi? Fehmi PİRECİ
 • Yerli üretimin desteklenmesi yerli sektörün var olması için şarttır Emin TUNÇ
 • 2011 Biterken 2012’ye Girerken… Oktay Cem OKUTAN
 • Sektörün Kalbi İstanbul’da Atacak Emin TUNÇ
 • 1 Temmuz 2014’ten İtibaren evler ve işyerleri boşaltılacak Şükrü KIZILOT
 • Katılımcılık ve Gönüllülük Veli SARITOPRAK
 • İş Sağlığı ve Güvenliği M. Akif TEMELLİ
 • Nitelikli İnsan Gücü -2 M. Akif TEMELLİ
 • Asansör sektörü ve destekler... M. Akif TEMELLİ
 • Yönetmelikler ve Sektör M. Akif TEMELLİ
 • Değişim Gelişmenin Koşulu, Gelişim ise Zamana Paralel bir zorunluluktur Mustafa GÖRMÜŞ
 • Yeni Bir Ticari Hayat, Yeni TTK -I- Ş. Erdinç ÖZDİL
 • Eğitim şart mı? Şart. Yasemin BULUT
 • Asansörler rayında, asansör sanayicisi raydan çıktı Hakan BAŞKARAAĞAÇ

 • Asansör bakım ve onarım teknisyenlerinin mesleki yeterlilikleri ve meslek standartları Doç. Dr. Mahir DURSUN

  Özet Dünyanın nüfusu gittikçe artmakta fakat dünyanın yüzey alanı yavaş da olsa entropi nedeniyle gittikçe azalmaktadır. Doğal afetler, çevresel kirlilik ve susuzluk gibi nedenlerle yaşanabilecek alanları ise gittikçe azalmaktadır. Daha az bir alanda daha fazla nüfusun barındırılması için tek çare yaşanabilecek bölgelerdeki binaları daha yüksek katlı yapmaktır. Bu nedenle asansörcülük mesleğini her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Asansörcülük mesleği kişilerin günlük yaşantılarını direk olarak etkiler ve insan can güvenliği ile doğrudan ilişkilidir. Bir asansör sisteminin projesi ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, ne kadar denetim olursa olsun, ne kadar kaliteli malzeme kullanılırsa kullanılsın bu malzemeleri hazırlanmış olan projeye uygun montajını veya bakımlarını yapan montörlerin hataları ve mesleki yetersizlikleri projenin çöpe gitmesine neden olabilir. Bu nedenle bu meslek elemanlarının sıkı bir eğitimden geçirilmesi ve asgari meslek standartlarını sağlamaları gereklidir. Ayrıca bu bireyler mesleki niteliklerini sürekli olarak geliştirmelidir. Eğitimli işgücünün, ekonomilerde rekabet, verimlilik artışı ve üretime kalite kazandırılmasında önemi büyüktür. Eğitim sisteminin en önemli öğelerinden birisi öğrencidir. Öğrenci niteliklerinin eğitim-öğretime çok yönlü yansımaları vardır. Öğrencinin eğitim sürecinde kazandığı yeterlilikleri, mezuniyet sonrası endüstrideki becerisini de anlamlı biçimde etkileyecektir. Bu makalede, MEGEP kapsamında işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan yeterliliğe dayalı Asansör Bakım ve Onarım Elemanı Meslek Standardı ve mesleki yeterlilikleri tanıtılmaktadır. Ayrıca, hazırlanan meslek standartlarına uygun meslek elemanı yetiştirilmesinde sürdürülebilirliğin sağlanması için öneriler sunulmaktadır. 1. Giriş: Mesleki eğitim, eğitimin ekonomik boyutu ile ilgilidir ve iş ile birey arasında uyum sağlayarak üretici iş gücü yetiştirmeyi amaçlar. Küresel pazarda, mal ve hizmet üretiminde rekabet edebilmek için Türkiye ihtiyaç duyduğu iş gücünü uluslararası standartları da dikkate alarak yetiştirmelidir. Türk iş gücüne yönelik olarak yapılan araştırmalar, Türkiye’nin iş gücü niteliğini diğer endüstrileşmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında yeterli olmadığını göstermektedir [1]. Türkiye’nin iş gücü niteliğinin yetersiz kalmasının nedeni olarak Türkiye’de mesleki eğitim sisteminin yapılandırılmasında reel sektörün aktif olarak rol alamaması gösterilebilir. Meslek eğitiminde meslek standartlarının belirlenememesi ve müfredat programlarının oluşturulmasında iş hayatından kopuk geleneksel yöntemlerin uygulanması eğitimin yetersizliğinin nedenlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak meslek liselerinin mezunları, işletmelerin talep ettiği niteliklere sahip olamamaktadır. MEGEP; öncelikle işgücü piyasasının ihtiyaçlarının, beceri ihtiyaç analizlerinin, meslek standartlarının, eğitim standartların, eğitim programlarının ve bu programlara dayalı olarak modüler sisteme uygun eğitim modüllerinin yazım aşamalarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bunun sonucunda son yıllarda modüler eğitime geçilmiştir. Modüler öğretim ise öğrenci merkezli, bireyselleştirilmiş bir öğrenme ve öğretme yaklaşımıdır. Esnek yapısı nedeniyle yaşam boyu öğrenme ilkesine uygundur. Öğrencinin belirli bir yeterliği kazanması için, kendi içinde bütünlük gösteren ve belirli bir sistematik içinde düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşur. İçerik ve yapısı itibariyle ülkedeki sosyo-ekonomik ihtiyaçlara duyarlı, eğitim ve meslek standartları gözetilerek tasarlanmaktadır. Modüler öğretim; İşsizlere, çalışanlara, kırsal kesimde yaşayanlara, ev hanımlarına, özürlülere ve hükümlülere, sosyal hizmetler kapsamındaki kişilere, meslek değiştirmek ya da düzey yükseltmek isteyenlere, meslek lisesi mezunu olmak isteyenlere hizmet sunmaktadır [2]. Bu hizmeti de mesleki standartlara uygun olmalıdır. 2. Meslek Standardı Meslek Standartları, bir mesleğin başarıyla icra edilmesi için yapılması gereken görev ve işlemler, sahip olunması gereken bilgi ve beceriler ile sergilenmesi gereken tutum ve davranışları gösteren asgari normlardır. Elemanı Meslek Standardı, Elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarım elemanı, konut, iş, fabrika, santral, hastane, okul, vb. binalardaki asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinin arıza bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Mesleğin ana yeterlikleri/yetkinlikleri [3], Asansör bakım ve onarım meslek elemanının görev ve yeterlikleri ise özetle; şunlardır: 2.1 İş Organizasyonu Yapmak; İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak, Kalıcı çevre kirliliğini önleyici tedbirler almak, Müşteri ile iletişim kurmak, Teklif hazırlamaya yardımcı olmak, Kullanılacak araç ve gereçleri hazırlamak, Malzemeleri talep/ temin etmek, Malzemeleri kontrol etmek, İlgili elemanlara iş dağılımı yapmak, Diğer meslek elemanları ile uyumlu çalışmak 2.2 Asansör Sistemlerinin Periyodik Bakımını Yapmak; Makine-Motor grubunun (tahrik sisteminin) bakımını yapmak, Hidrolik asansör sistemlerinde hidrolik sistemin (tahrik sisteminin) bakımını yapmak, Kumanda panosunun bakımını yapmak, Hız regülâtörünün bakımını yapmak, Makine dairesinin elektrik tesisatını kontrol etmek, Makine dairesi enerji panosunun bakımını yapmak, Nihai şalter (kesici) bakımını yapmak, Taşıyıcı halatları kontrol etmek, Makine dairesinin genel temizlik ve düzenini sağlamak, Klavuz rayların bakımını yapmak, Kabin ve karşı ağırlık bakımını yapmak, Kat kapılarının bakımını yapmak, Kuyu içi elektrik tesisatının kontrolünü yapmak, Kuyu dibi bakımını yapmak, Hidrolik asansör sistemlerinde hidrolik ekipmanların bakımını yapmak, Asansörün bakım sonu denemesini yapmak, Teknik ekipmanları toplamak, Periyodik bakım formunu doldurarak teslim etmek, 2.3. Asansör Sistemlerinin Arızasını Tespit Ederek Gidermek; Arıza hakkında bilgi almak, Makine-Motor grubunun veya hidrolik sistemin (tahrik sisteminin) arızasını tespit ederek gidermek, Kumanda panosunun arızasını tespit ederek gidermek, Hız regülatörünün arızasını tespit ederek gidermek, Makine dairesi ana panosunun arızasını tespit ederek gidermek, Nihai şalter (sınır kesici) arızasını tespit ederek gidermek,Kabin ve karşı ağırlık arızasını tespit ederek gidermek, Kat kapılarının arızasını tespit ederek gidermek, Kuyu dibi ekipmanların arızalarını tespit ederek gidermek, Hidrolik asansör sistemlerinde hidrolik ekipmanların arızasını tespit etmek, Teknik ekipmanları toplamak 2. 4. Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek; Mesleki kanun ve yönetmelikleri takip etmek, Mesleki yayınları takip etmek, Mesleki fuarları takip etmek, Seminer ve konferanslara katılmak, Yanında çalışanlara eğitim vermek, Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak 3. Meslekle ilgili yasal düzenlemeler; Sanayi ve Ticaret bakanlığı Asansör yönetmeliği (95/16/AT),15/02/2003 tarih, 25021 sayılı Belediye imar yönetmeliği, Yangın yönetmeliği, Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmelik (4857 sayılı İş Kanunun 77. maddesi), Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği (89/336/AT), Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği, Makine emniyeti yönetmeliği, 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar ile ilgili kanun ve tüzükler meslekle ilgili yasal düzenlemeler olarak görülmektedir. Bunların dışında 4857 sayılı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu diğer yasal düzenlemeleri kapsamaktadır. 3.1 Mesleğin gerektirdiği özellikler; Elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarım teknisyeni; Asansör bakım onarımcısı, yürüyen merdiven/yol bakım onarımcısı, asansörcü isimleri ile de iş piyasasında anılabilir. Bu meslekte çalışacak kişilerin tüm duyu organları, işlevlerini tam olarak yerine getirmelidir. Elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarım teknisyenliği el becerisine dayalı bir meslek alanıdır. Bu nedenle bu meslek elemanı el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmelidir. Bu meslek titizlik ve özen isteyen bir çalışma gerektirdiğinden bireylerin, sabırlı, dikkatli, tedbirli ve titiz olmasını gerektirir. Ayrıca bu bireyler mekanik konulara ilgili ve yetenekli, alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan, tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı, yükseklik korkusu olmayan, sesleri ayırt edebilme yeteneğine sahip, ince ayrıntıları algılayabilen, başkaları ile iş birliği içinde çalışabilen, sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olmalıdır. Fen bilimleri, matematik, bilgisayar ve yabancı dille ilgili ve bu alanlarda başarılı kişiler olmaları gerekmektedir [3]. 3.2. Eğitim ve kariyer imkânları; Elektrik-Elektronik alanında öğrenim gören öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 45. maddesine 4702 sayılı Kanun ile eklenen E bendi uyarınca mezun olduklarında sınavsız yerleştirilebilecekleri meslek yüksek okulu programları belirtilmiştir.Bu programlarda meslek yüksek okuluna devam eden öğrenciler, öğrenim süreleri sonunda girecekleri Dikey Geçiş Sınavı ile belirlenen kontenjandan faydalanarak lisans programlarına geçiş yapabilirler. Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversiteleri tarafından Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. ÖSS sınavına girerek Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik Bölümlerine girmeye hak kazanabildikleri gibi ayrıca orta öğretim başarı puanları daha düşük katsayı ile çarpılmak suretiyle diğer fakülteleri de tercih etme şansına sahiptirler. 3.3. Çalışma Koşulları ve Mesleki Hastalık Riskleri; Asansör kuyu içlerinde, makine dairesinde, kabin içinde, kabin üstünde, yürüyen merdivenlerin/yolların makine dairelerinde, tünel içi ve üstü bölgelerinde çalışırlar. Asansör kuyu içi, kabin üstü bölgelerde çalışma koşulları zordur. Yürüyen merdiven/yol kuyu içi bölgesi dar olduğundan emniyet tedbirlerine bire bir uymak zorunludur. [3]. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde bedende uzuv kaybı, hayati tehlike (ölüm), Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları gibi meslek hastalıkları veya riskleri ile karşılaşılabilir. 3.4.Çalışma alanları ve iş bulma olanakları ile Mesleğin Uluslararası Sınıflamaları; Bulunduğu şehrin büyüklüğüne göre; iş bulma imkânı çok olan bir meslektir. Büyük ve orta ölçekli şehirlerde iş bulma imkânları daha çok olacaktır. Sürücü ehliyetinin olması iş bulma konusunda önemli bir etkendir. Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması ( ISCO 88) 7241 [4]. Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması ( ISCET 97) 523’e karşılık gelmektedir[5]. 3.5. Avrupa Birliğinde Yeterlilikler; Avrupa Birliği (AB) Sorbon, Bolonya, Barselona Avrupa Konseyi ve Kopenhag Deklarasyonlarında öğretim ve eğitim kriterlerini açıklamıştır. AB Hükümet ve Devlet Başkanları 23-24 Mart 2000 tarihinde Lizbon’da yeni hedefin “küreselleşmeye karşı direniş ve bilgiye dayalı yeni bir ekonominin getirdiği zorlukların bilincinde olarak, gelecek 10 yılda AB için daha fazla ve daha iyi iş imkanı ile daha çok toplumsal birliktelik sağlayan ve sürdürülebilir bir büyümeyi hedefleyen dünya çapında en rekabetçi ve en dinamik bilgiye dayalı bir ekonomi” olduğunu açıklamıştır. [8] Kopenhag’da ve Mastriht’te hayat boyu öğrenme (HBÖ) stratejilerinin ilerletilmesi, diğer eğitim alanlarının arkasında kalan mesleki eğitim ve öğretimin (MEÖ) kalite ve ilgi çekiciliğinin artırılması, yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığı, kıyaslanabilirliği, transfer edilebilirliği, tanınma ve geçerliliği için tek bir çerçeve, referans seviyeleri, ortak sertifikalandırma prensipleri ve ortak ölçümler oluşturulması ve geliştirilebilmesi; vatandaşların kişisel portföyünün hazırlanması (Avrupas/ Europass), MEÖ Avrupa Kredi transfer (MEAK/ECVET) sisteminin kurulması; eğitimlerin kredilendirilmesi, bireylerin kredi puanlarının toplanabilmesi, sektörlerde yeterlilik ve yetkinliklerin geliştirilmesi, şeffaflık, kalite ve karşılıklı güvenin oluşturulması öne çıkmıştır. [9] 4.Sonuç ve Öneriler Asansör montaj, bakım ve arızası konusunda mevcut çalışan kişiler çok büyük oranda sadece okuma yazma bilen, çıraklıktan yetişmiş insanlardan oluşmaktadır. Bir kısmı ise Çıraklık Eğitim Merkezlerinden sertifika almış durumdadır. Geri kalan daha az orandaki elemanların bir kısmı Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunudur. Çok az bir oranı ise Meslek Yüksek Okulu mezunudurlar. Bunların geneli ise elektrik bölümü mezunudur. Ancak az sayıda da olsa bir kısmı Makina bölümü mezunu olabilmektedir. Gittikçe gelişen sanayi ve yükselen binalar nedeniyle hem yük hem de insan asansörlerine olan ihtiyacın da artması asansörcülük mesleğini geçerli kılmaktadır. Endüstriyel uygulamalarda kullanılan yük asansörü, hastane, okul ve işyeri gibi binalardaki insan asansörüne artan bir şekilde duyulan ihtiyaç yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmıştır. Alışveriş merkezleri ve toplu taşımacılığın yaygın olduğu önemli yerlerde kullanılan yürüyen merdiven sistemleri de çok fazla sayıda insana hizmet vermektedir.

  cheat on my boyfriend help i cheated on my boyfriend will my boyfriend cheat
  will my husband cheat tolobel.com when women cheat
  reasons why husband cheat developerstalk.com affairs with married men
  married and want to cheat megaedd.com why do wife cheat
  my husband almost cheated on me online affair women who cheat on relationships
  women cheat link why do husband cheat
  free sodomy sex stories adult baby stories put in plastic panties stories adult
  online pharmacy coupons puppyslife.com drug discount coupon
  walgreens photo coupons printable blogs.visendo.com walgreens photo promo code
  walgreens photo coupons printable blogs.visendo.com walgreens photo promo code
  levaquin 500mg read zovirax 200mg
  diprolene 0.12% informarea.it clomiphene pill
  prescription drugs coupons mba-institutes.com discount prescription coupons
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  discount cialis prescription read free coupon for cialis
  prescription discount coupons site cialis coupon
  cialis free coupon go cialis coupon codes
  drug coupons codesamples.in prescription coupon
  prescription drugs coupon discount card prescription cialis.com coupon
  free prescription drug discount card click prescription drugs coupon
  viagra viagra viagra
  arcoxia 90 cena arcoxia tablete forum arcoxia 120 mg
  yasminelle hinta yasmine yasmine
  atarax precio atarax 10 mg ataraxia
  anafranil ve alkol site anafranil 25
  prescription discounts cards evans.com.mx free prescription cards discount