MAKALELER
 • Üretim, üretim yine üretim Veli SARITOPRAK
 • 2011 Biterken 2012’ye Girerken… Oktay Cem OKUTAN
 • Patent Fakiri Türkiye Veli SARITOPRAK
 • 2012 Ve Asansör Sektörü... Elk. Müh. Adil ŞENOL
 • Sanayici önünü nasıl görecek? Müfit ŞEKERCİ
 • Montajda imalat ve seçim hataları İlhan Yıldırım
 • Yerli Sektör Güçbirliği Yapmalı Emin TUNÇ
 • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ için OSGB AÇILIMI İlhan Yıldırım
 • Yeni Yönetmelik ve Getirdikleri Mustafa GÖRMÜŞ
 • Müşteri Görüşleri ve İnovasyon Selçuk KARAATA
 • Antalya’dan Asansör Sektörüne Bakış Mustafa YAYLA
 • Asansör sektörü ve destekler... M. Akif TEMELLİ
 • Yönetmelikler ve Sektör M. Akif TEMELLİ
 • Standartlarda gerçekleşecek değişiklikler Mustafa GÖRMÜŞ
 • Yasa çıkmış ama yürürlük tarihi unutulmuş Şükrü KIZILOT
 • Firmalar: DİKKAT! Her durum için en az bir alternatif çözümünüz hazır olsun… Müfit ŞEKERCİ
 • Ekonominin motoru olan inşaat sektörü, aynı zamanda asansör sektörünün de itici gücü olmalı Mustafa KARAHAN
 • Doğru Risk Değerlendirmesi ve Etkin Çözümler Gerekli Fehmi PİRECİ
 • MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR UYGULAMALARI Mustafa GÖRMÜŞ
 • Asansör Teknolojilerinde Son Gelişmeler ile Enerji Verimliliğinin Arttırılması Doç. Dr. Mahir DURSUN

 • Asansörde İş Sağlığı ve Güvenliği Mustafa TUTSAK

  Asansör kazaları denildiğinde çoğunlukla üçüncü şahısların maruz kaldığı kazalar akla gelmektedir. Hâlbuki asansörler yapılırken ağır koşullarda çalışmak zorunda kalan emekçi insanların durumları nedense pek akla gelmemektedir. Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bantların kendisi ve kurulum yapıldığı alanlar itibari ile Ağır ve Tehlikeli işler sınıfı olarak sayılmaktadır. Bu işlerde çalışacak kişilerden ilk işe girişte tam teşekküllü sağlık raporu alınması, devam eden her sene periyodik muayenelerinin yaptırılması ve çalışabilir raporu alamayan kişilerin sahada çalıştırılmaması zorunluluktur. Bu çerçeveden bakıldığından asansör sektörü başta olmak üzere rekabetin acımasız olduğu tüm sektörlerde maliyeti kurtarmak için girdilerde tasarruf yapılmakta, bunun sonucu olarak en kolay işgücü ücretleri ucuzlatılmakta, ekipmanlar basitleştirilmekte ve taşeronlaşmaya gidilmektedir. Dolayısıyla, zaman, maliyet ve işgücü üçgeninde ihmaller de artmaktadır. Rekabet şartlarında öne çıkabilmek için firmaların verdiği tavizler sonucu, merdiven üzerinden, eğreti ahşap iskeleler üzerinden, taşıma özelliklerini kaybetmiş çatlamış kalaslar üzerinden, özelliğini kaybetmiş çelik borulu iskeleler üzerinden yapılan montajlar, ekipmansız olarak ağır yük kaldırmalar, risk değerlendirilmesi yapılmadan tedbirsiz ve dikkatsiz müdahaleler yaptırılmakta, sonucunda da iş kazaları oluşmaktadır. Ayrıca, asansör firmaları kendi yaptığı iş ile ilgili her türlü tedbiri alsa da, işin yapıldığı sahanın yani şantiyelerin de aynı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri alması ve denetlemesi gerekmektedir. Bunu tek başına asansör firmalarının başarabilmesi hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Konuyla ilgili Piyasa Gözetim ve Denetim sorumluluğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndadır. Tüm aktörlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine katkı vermesi ve geliştirmesi gerekmektedir. Olayın idari ve teknik yanlarına bakacak olursak; İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden genel kural, 4857 Sayılı İş Kanununun 77’nci maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre;*İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek/verdirmek zorundadırlar. Bunun yanı sıra tarafların kanuni sorumlulukları da vardır. Bunlar; İşveren ve İşçinin Sorumlulukları: *İşveren işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin 6’ıncı maddesinin (c) bendinin 1’inci paragrafına göre yapılan risk değerlendirmesine göre, çalışma yöntemleri, iş organizasyonu ve toplu korunma önlemleri ile işyerindeki risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, güvenlik ve sağlık işaretlerini bulundurmak ve uygun şekilde kullanmak zorundadır. İşveren, işyerinde kullanılan güvenlik ve sağlık işaretleri hakkında işçileri ve/veya temsilcilerini iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin 10’uncumaddesinde belirtilen esaslara göre bilgilendirmelidir. *İşaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin 12’nci maddesinde belirtilen esaslara göre yazılı talimat haline getirilerek işçilere ve temsilcilere verilmelidir. *Güvenlik ve sağlık işaretleri ile ilgili konularda işçilerin ve/veya temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen esaslara göre görüşleri alınarak katılımları sağlanmalıdır. İşçiler de İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Alınan Her Türlü Önleme Uymakla Yükümlüdürler. Bugüne kadar olan iş kazaları hakkında yapılan istatistiklerde, meydana gelen iş kazalarının bilgisizlik, ihmal ve dikkatsizlik neticesinde meydana geldiği tespit edilmiştir. İş kazalarını önlemek ve sağlığınızı korumak kendi elinizdedir. Verilen talimatlara uyulmaması, kişisel koruyucuların kullanılmaması sonucu bir iş kazası meydana gelmesi ve bu durumun olayı inceleyen iş güvenliği müfettişlerince düzenlenen raporlarda, kazalının görevini ihmal ettiği, işini savsakladığı, bu nedenle kusurlu bulunduğu hususunun belirtilmesi halinde ise, kazalının SSK kurumu tarafından tedavisi yapılmakta, ancak geçici iş göremezlik veya sürekli iş göremezlik yardımları yapılmamakta veya bu yardımlar yüzde 50 oranında azaltılabilmektedir. Meydana gelebilecek iş kazaları sonucu çalışanların kusurlu duruma düşmemeleri, kendilerinin ve yakınlarının yasal tazminatlardan yararlanabilmeleri için mevzuat gereği alınan tüm önlemlere uymaları gerekmektedir. Bu nedenle ihmal etmeyip mutlaka işimizin gereği olan emniyet tedbirlerini almamız önemlidir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ana başlıkları aşağıda maddeler halinde sıralayabiliriz. Şöyle ki; İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı: *Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, *Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, *Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmektir. *Üretimin devamlılığını sağlamak *Verimliliği arttırmaktır. Çalışanların Uymaları Gereken Kurallar: *Tehlikeden kaçınmak uzak durmak, *Tehlikeleri değerlendirmek/risk değerlendirmesi, *Tehlikelerle kaynağında mücadele etmek, *Bu amaçların uygulanmasında gelişen teknolojiyi yakından takip etmek, *Genel olarak tehlikeli malzemeyi, tehlikesiz veya daha az tehlikeli ile değiştirmek, *İş güvenliği bilincini yerleştirmek, *İşi kişiye uygun hale getirmek, *Toplu korunma önlemlerine kişisel korunma önlemlerinden daha çok öncelik vermek, *İşçilere, güvenlik kuralları hakkında yeterli teknik bilgi ve talimatı vermek, *İşveren, mesleki tehlikelerden korunma ve önleme konusunda bir veya birden fazla işçi görevlendirilmeli, bir güvenlik ekibi oluşturmalıdır. *Bütün bunlar işyerine maddi yük getirebilecektir. Ancak, kazalar da önlenebilecektir. Kazaların Temel Nedenleri 4 ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar; 1-İnsan Kaynaklı 2-Makine Kaynaklı 3-Ortam/Çevre Kaynaklı 4-Yönetim Kaynaklı İş Kazasındaki kayıplar dolaysız ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar; Dolaysız Kayıplar: *İşletmenin SSK’ya ödediği kaza primleri ile karşılanan; *Hastane, ilaç, araç, gereç vs. bedelleri, *Geçici ve sürekli iş göremezlik ve ölüm ödenekleri, *Sigortalıya ödenen tazminat Dolaylı Kayıplar: İş Gücü Kayıpları: *Kazalının çalışamaması, *Kazalı ile meşgul olan diğer işçiler ve moral çöküntüsü nedeniyle çalışmayan işçiler *İşveren ve vekilinin kaza ile ilgilenmeleri, kazanın meydana geldiği işin yeniden oluşturulması ve yeni işçinin seçimi veya yetiştirilmesi *Kaza ile ilgili resmi mercilerle ilişki ve yasal işlemler dolayısıyla kaybedilen zaman, Üretim Kaybı: *Kaza nedeniyle üretime ara verilmesi, *Makinelerin durması veya hasar görmesi, *Malzeme veya hammaddenin kaybı, *Kaza geçiren işçinin işe başlaması sonrası, verimliliğinde düşme olması *Resmi Merciler Tarafından Yapılan Tahkikat Masrafları, Asansör/Yürüyen Merdiven/Yürüyen bant işlerinde tehlike kaynakları ve riskler: 1-Asansör veya merdiven kuyularında koruyucu sistemlerin olmaması, 2-Şantiyelerde yetersiz koruyucu ve barikatlar 3-Yetersiz ve uygun olmayan koruyucu ekipman (Kişisel koruyucuların yetersizliği) 4-Bozuk alet, teçhizat veya malzeme 5-Sıkışık makine yerleşimi ve sınırlı hareket(çalışma) boşluğu 6-Yetersiz uyarı sistemleri, 7-Yangın ve patlama, parlama tehlikeleri, 8-Düzensiz şantiye ve şantiyenin kötü organizasyonu, 9-Tehlikeli çevre şartları: gaz, toz, is, buhar vs. 10-Araç ve gereç yetersizliği, 11-Hatalı iskele ve uygun olmayan malzemeler, 12-Yetersiz veya aşırı aydınlatılmış alanlar, Tehlikeli Davranışlar: 1-Teçhizatı yetersiz kullanmak 2-Emniyete alma başarısızlığı 3-Uygun olmayan hızda çalıştırmak 4-Emniyet cihazlarını çalışmaz duruma getirmek 5-Emniyet donanımlarını devreden çıkarmak 6-Bozuk ekipman kullanılması 7-Ekipmanı yanlış kullanmak 9- Kişisel koruyucu ekipmanı uygun olmayan şekilde kullanmak 10-Uygun olmayan yükleme 11-Uygun olmayan yerleştirme 12-Uygun olmayan kaldırma 13- İşe uygun olmayan konum 14-Cihazlar çalışırken bakım yapmak 15-Hoyratlık(Kaba şakalaşma) 16-Alkol ve/veya diğer uyuşturucuların etkisinde olmak Hedef: SIFIR KAZA TEMEL DEĞERLER *Hedefe ulaşmamızda bize yardımcı olacak ve kesinlikle aklımızdan çıkarmamamız gereken 4 temel değer şöyledir. Temel Değer-1 *HİÇBİR İŞ YARALANMAMIZA DEĞ- MEZ. Temel Değer-2 *İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİLEBİLİR. Temel Değer-3 *İŞ GÜVENLİĞİ TÜM ÇALIŞANLARIN SORUMLULUĞUDUR. Temel Değer-4 *TÜM KAZALAR ÖNLENEBİLİR VE ÖNLENMELİDİR. Unutmayın !!! 20 metre aşağı düşmeniz için sadece 2 saniye yeter.

  my girlfriend cheated on me what do i do maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com has my girlfriend cheated on me
  i cheat on my boyfriend slokell.com i told my boyfriend i cheated on him
  my husband cheated with a man looking to cheat wife who cheated
  my husband cheated with a man my girl friend cheated on me wife who cheated
  my husband almost cheated on me online affair women who cheat on relationships
  adult intimate stories site preteens having sex stories
  print free coupons prescription coupon rx coupon
  walgreens photo coupon in store printable intelliwins.com walgreens online coupons 2015
  walgreens online coupon codes blog.sumedh.in discounts on prescriptions
  diprolene 0.12% informarea.it clomiphene pill
  viagra coupon card softballspa.com viagra.com coupon
  2016 viagra coupon blog.brunothalmann.com coupons viagra
  can i take amlodipine at night canitake.net can i take amlodipine at night
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  lisinopril and headaches dizziness go lisinopril and headaches dizziness
  prescriptions coupons click free prescription cards discount
  free printable cialis coupons canada drug pharmacy coupon discount coupons for prescriptions
  prescription discount coupons drug discount coupons cialis coupon
  cialis free coupon go cialis coupon codes
  cialis coupons online eblogin.com free printable cialis coupons
  risperdal effets secondaires warpedfish.co.uk risperdal notice
  naproxene link naproxen kruidvat
  naprosyn naprosyn jel nedir naprosyn 250 mg
  ramipril hexal alkohol ilkpirlantam.com ramipril bivirkninger
  cialis femchoice.org cialis coupon
  nortriptyline tablet harshpande.net nortriptyline nedir
  seroquel 300 mg seroquel seroquel sevrage
  celebrex generique krishnan.co.in celebrex medicament dangereux
  free discount prescription cards martialinfo.com cialis online coupon
  naltrexone side effects forum http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone schedule