MAKALELER
 • Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Yönetmelikler ve Sektör M. Akif TEMELLİ
 • Asansör halatlarının bakım ve yağlanması Mustafa TUTSAK
 • Nitelikli İnsan Gücü -2 M. Akif TEMELLİ
 • Yıllık kontrollerde tespit edilen imalat eksikleri Fehmi PİRECİ
 • Büyüme ve kurumsallaşma yolunda 'İnsan Kaynakları' Nazan Doğan
 • Kardeşlik Üzerine Veli SARITOPRAK
 • Girişimcilik ve Kadın Veli SARITOPRAK
 • Nereden Gelip, Nereye Gidiyoruz? Ergün Güneş
 • Asansör sektöründe uzman makina mühendisleri yetiştirilmesine ihtiyaç var Yrd. Doç. Dr. Gürol ÖNAL
 • Ulusal rekabet gücünün arttırılması ... Özhan ŞEREFLİ
 • Kurumsallaşamama Sancısı Veli SARITOPRAK
 • İş Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden işverenlerin sorumluluklar Kemal YANARDAĞ
 • Türkiye’ de Snel Ve Yönetmelik Süreci Mustafa TUTSAK
 • Farklılıkların yönetimi ve liderlik Ali Açıkgöz
 • Kurumsallaşmak Dediğin Nedir ki… Ergün Güneş
 • ASANSÖR TEKNİK DOSYASI HAZIRLAMA İlhan Yıldırım
 • Yerli üretimin desteklenmesi yerli sektörün var olması için şarttır Emin TUNÇ
 • STK’LAR VE ÖNEMİ Veli SARITOPRAK
 • Firmalar Ar-Ge Yatırımı yapmalı Oktay Cem OKUTAN

 • Asansör kazalarında apartman yöneticisinin sorumluluk alanı AV. Serap DEMİR

  İlk yazımız Asansör firmalarının denetimi ve uygulamadaki idari para cezaları 4703 sayılı kanun ile belirlenen piyasaya arz koşullarını incelemiştik. Bu yazımızda piyasaya arz edilen asansörler denetlendikten sonra apartmanlara montaj aşamasında Belediyelerle olan protokol anlaşmaları ile denetimin sağlanması ve Makine Mühendisleri Odasınca yapılacak denetimler neticesi asansörün 4703 sayılı yasa uyarınca AB teknik düzenlemeleri ile insan sağlık ve güvenliğine uygun asansörleri 4077 sayılı kanun ve buna bağlı uygulama yönetmenliği ile ürünün insan sağlığına uygun güvenli yapılıp yapılmadığının denetimi sağlandığı. Bu Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü Makine Mühendisleri Odası, Belediyelerce denetim yapılsa dahi apartmanda ki yöneticiler, merdiven altı dediğimiz ve yasal koşulları taşımadan belgesiz firmalara asansörün bakımını yaptırdığı zaman, uygulamada oluşacak hukuki uyuşmazlıklarda ki sorumluluk kimde, yasa nasıl düzenlemiş, yasal mevzuat da hangi kanunda düzenlenmiş, asansördeki güvenlik kuralları nedir?, Gibi konuları kısaca işlemeye çalışacağız. Güvenli, sağlıklı, çağdaş, planlı yapı ve kentlerin oluşumunda her sistemde olduğu gibi asansör sistemlerinde de proje aşamasından uygulamaya ve periyodik kontrollere kadar ki süreçlerde vatandaşlarımızın dikkat etmesi ve uyması gereken bazı kurallar vardır. Bina yöneticileri ve asansör kullanıcılarının hukuki sorumlulukları, güvenlik kuralları, yasal mevzuattaki düzenlemeler asansör kullanırken dikkat edilmesi gereken konular, hususunda açıklamalarda bunmak istiyorum. Yasal mevzuat Ülkemizde asansörlerin projelendirilmesi, montajı ve bakımı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 20.12.1995 tarih ve 22499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Yönetmeliği Bakanlık tarafından AB uyum sürecinde 29.06.2001 tarih ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna Dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 15.02.2003 tarih ve 25021 sayılı Resmi Gazetede yeni bir 95/16/AT “Asansör Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Daha sonra, 31.01.2007 tarihinde 26420 sayılı Resmi Gazetede yeni 95/16/AT “Asansör Yönetmeliği” yayımlanmıştır. 23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 19. maddesine dayanılarak 18.11.2008 tarihinde de 27058 sayılı Resmi Gazetede ile “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Yürürlükte bulunan 95/16/AT Asansör Yönetmeliğinde asansör imalat, montaj ve bakım süreçlerinde çalışan mühendislere yönelik açık bir düzenleme bulunmamaktadır. 1995 tarihli Yönetmelikte asansör imalat, montaj ve bakım firmalarının bir elektrik ve bir makina mühendisi istihdam etmesi ve bu firmaların Elektrik ve Makina Mühendisleri Odaları’ndan Büro Tescil Belgesi alması zorunlu tutulmuşken, yürürlükteki Yönetmelikte bu konular boşlukta bırakılmış gibi görünse de montajı yapılan her asansör için hazırlanması zorunlu olan Teknik Dosya içerisinde montajı yapılan asansörün tasarım ve çalışmasının Asansör Yönetmeliğinin tüm hükümlerine uygun olduğunu gösterebilecek şekilde asansörle ilgili tüm çizim ve hesaplamaların yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu çizim ve hesaplamalar ile Teknik Dosyanın hazırlanmasında yapılacak diğer hizmetlerin, ancak bir makina ve elektrik mühendisi tarafından verilebileceği görünmektedir. Diğer yandan Asansör Bakım ve İşletmeaYönetmeliği’nin 4. maddesinin (g) bendinde Yetkili mühendis: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odasınca asansörlere yönelik olarak proje, montaj, bakım, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine mesleki yeterliliği belgelendirilen Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendislerini, diye tanımlanmaktadır. Buna göre, asansör avan ve uygulama projelerinin ilgisine göre elektrik ve makine mühendislerince çizileceği ve bu projelerin teknik dosya içerisinde diğer bulunması gereken evraklar ile birlikte bulunması kanuni bir zorunluluktur. Belediye ve valiliklerce asansörlere işletme ruhsatı verilmesi aşamasında bundan böyle yeni yönetmelik gereği AT Uygunluk Beyanı ile birlikte ilgili kuruluşa müracaat edilerek asansörlerin tescilleri yaptırılacaktır. Ancak imalat, montaj ve bakım firmalarının mühendis istihdamı konusunda herhangi bir açıklık getirilmemektedir. Asansörler, kaldırma iletme makinaları içinde son derece emniyetli bir taşıma aracı olmak zorundadır. İnsan sağlığı ve can güvenliğini doğrudan etkileyen ürün grupları içerisinde yer alması nedeniyle asansörler, imalat ve montajı aşamalarında 95/16/AT Asansör Yönetmeliği’ne uyulması zorunludur. Ülkemizde de uyumlaştırılan TS 10922 EN 81-1 standardına uyularak montajı yapılan asansörün Asansör Yönetmeliği Ek I’inde ki Temel Sağlık ve Güvenlik gereklerine uygun olduğu kabul edilir. Tüm bu yasal mevzuat düzenlemelerine karşın asansörlerle ilgili olarak yöneticilerin belgesiz asansör levhası olarak işyeri açanlara bazı kontrolleri yaptırmadan bakımlarını yaptırdıkları gözlenmektedir. Bu bakım yapan asansör firmalarının eksik malzeme kullandıkları, asansöre eklemesi gereken yağı eksik koydukları, aşınmış parça kullandıkları, bu durumda da asansörde yöneticilerin firma tercih ederken yönetmelikte tarif edilen firma olup olmadığına dikkat etmeleri gerekmekte, gerekirse firma yetki belgelerini talep etmeleri gerekmektedir. Asansörlerde karşılaşılan kaza tipleri Ülkemizde asansör tesislerinin büyük bir kısmını sürtünmeli ve tahrikli asansörler oluşturmaktadır. Bu tip asansörlerde asansörün aşağı ve yukarı yönde zaman zaman kontrolsüz hareketler sergilemesi sonucu kazalar olmaktadır. Bu kaza türü, frenlerin devre dışı kalması, balataların aşınması, tahrik gücünün yetersizliği ve kumanda sistemi arızalarından kaynaklanmaktadır. Asansör takılan binalarda mutlaka “Asansör kullanırken dikkat edilecek hususlar” ayrıntılı olarak asansörün içine veya yanına asılmalıdır. Asansörlerde güvenlik kurallarına uygun asansörün montajında yöneticinin sorumluluk alanı o Asansör kuyu boşluğu mutlaka temiz tutulmalıdır, burada başlayacak bir yangının kabin içinde bulunan kişilerin, dumandan boğulmasına neden olabileceği unutulmamalıdır. o İç kapısı bulunmayan asansörlere fotosel takılması, kabin ile hareketli yüzey arasında meydana gelebilecek sıkışmaları önlemesi bakımından hayati önem taşımaktadır. o Binada temizlik yapılırken kuyu boşluğuna su girmesi engellenmelidir. o Askı halatları düzenli olarak kontrol edilmeli ve aşınmış halatlar vakit geçirilmeden değiştirilmelidir. o Kat kapı camları mutlaka içi telli cam olmalıdır. Pencere camı buzlu cam, mika gibi maddeler takılmamalıdır. o Kat arasında kalan kişileri kurtarmak için kapı anahtarı kullanılmamalı, makina dairesinde asansörün elektriği kesilmeli, makina üzerindeki fren kolu elle açılarak volan yardımıyla asansörün en yakın kata getirilmesi sağlanmalı ve mahsur kalan kişiler bu şekilde kabinden çıkartılmalıdır. o Kabinin katta olduğunu anlamak için kabin içerisinde mutlaka aydınlatmaların yanması gerekir. o İç kapısı olmayan asansörlerde her hangi bir tehlike anında önce kabin içerisindeki dur butonuna basılmalı daha sonra da imdat butonuna basılarak yardım istenmelidir. o Kabin içinde bulunan imdat butonu ve acil aydınlatma sistemi elektrikler kesilse dahi mutlaka çalışır durumda tutulmalıdır. o Kabin içerisine yüklenecek yükler dengeli bir şekilde yüklenmeli hareket esnasında kayması ve devrilmesi engellenmelidir. Ülkemizde olduğu gibi aynı şekilde asansörler AB ülkelerinde de riskli ürün grubunda yer alır ve CE Uygunluk İşareti olmadan piyasaya arz edilemez. İlgili yönetmeliklerdeki bina sorumlusu, bakım ve yıllık kontroller, CE Uygunluk İşaretine ilişkin şu hususlar konunun daha iyi kavranması açısından önem taşımaktadır: İnsan sağlığı ve can güvenliğini doğrudan etkileyen ürün grupları içerisinde yer alması nedeniyle asansörler, imalat ve montajı aşamalarında 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uyulması zorunludur. Madde 6: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin kullanılması esnasında, can ve mal güvenliğini teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için; a) Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorundadır. Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi arasında aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapılması zorunludur. b) Bina sorumlusu garanti süresinin bitiminden sonra asansörü monte eden veya onun yetkili servisiyle veya bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapmak zorundadır. c) Asansör monte edenle yetkili servisi arasında yapılacak olan yetkili servis sözleşmesi, montaj ve revizyon konuları hariç, sadece bakım ve servis konularını içerir. ç) Asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını 10 yıl süreyle temin etmek ve kendisince monte edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini acilen ve normal piyasa koşullarında karşılamak zorundadır. Madde 8: Bakımla ilgili, a) Bakım yapan firmaca temin edilecek asansör bakım defteri, yapılacak kontrollerde görevliler tarafından incelenir. Bu defter asansörün varsa makina dairesinde veya bina sorumlusunca kalıcı olarak muhafaza edilir. Her bakımdan sonra asansör bakımı ile ilgili yapılan bütün işlemler asansör bakım defterine işlenir. Bakım defterine işlenecek kayıtların bir nüshası bakım yapan firma tarafından da muhafaza edilecektir. b) Bakım yapan firmalar, asansörlerin bakımını bu Yönetmeliğe uygun olarak yapacak olup, can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda, bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Bilgilendirme yapıldıktan sonra bina sorumlusu, asansörün uygun hale getirilmesini sağlayacaktır. Bakım yapan firmanın yazılı ihtarına rağmen uygunsuzluk giderilmediği takdirde sorumluluk bina Sorumlusuna ait olacaktır. c) Bakım işini üstlenen firma, bakım sözleşmesi imzalanması akabinde söz konusu asansör için detaylı bir durum tespit raporu hazırlayıp, bina sorumlusuna verecektir. ç) Bakım yapan firma, bakımını yaptığı asansörün durumu hakkında talep edilmesi halinde, ilgililere gerekli her türlü bilgiyi verecektir. d) Bakımı yapan firma, bina sorumlusunun iki kişiden az olmamak üzere asansör sayısını dikkate alarak belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğitim vermek zorundadır. Verilen bu eğitim bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. Madde 9: Bina sorumlusu asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur. Madde 10: Yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca, asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün kontrolü yapılır. Ancak, kadrosunda yeterli sayıda elektrik/ elektronik ve makina mühendisi bulunmayan Belediye veya Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış yetkili mühendislere yaptırabilirler. Bu mühendisler tarafından can ve mal güvenliği yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığına dair en az üç nüsha halinde bir rapor düzenlenir. Hazırlanan raporun birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan firma ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibi sorumluluğu, asansörün bulunduğu bina sorumlusuna aittir. Madde 7: Asansör monte eden, seçilen uygunluk değerlendirmesi usulüne göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan şartları dikkate alarak, asansöre CE uygunluk işaretini iliştirir, asansör için bir AT uygunluk beyanı düzenler ve asansörün piyasaya arz tarihinden itibaren 10 yıl süreyle AT uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza eder. Komisyonun, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve diğer onaylanmış kuruluşlarca istenmesi halinde, Bakanlık uygunluk beyanının ve son muayeneye ilişkin deney raporlarının bir kopyasını asansör monte eden firmadan talep edebilir. Asansör veya güvenlik aksamlarının CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve sair hususlarda başka yönetmeliklerin de kapsamına girmesi durumunda, CE uygunluk işareti iliştirilmesi asansörün ve güvenlik aksamının söz konusu başka yönetmeliklere de uygun olduğunu gösterir. Madde 11: Bu Yönetmelik kapsamına giren asansörler ve güvenlik aksamlarının piyasa gözetimi ve denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık tarafından yapılır. Madde 13: Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilip CE uygunluk işareti taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan bir asansörün veya güvenlik aksamının kişilerin ve yerine göre malların güvenliğini tehlikeye atabileceğini tespit ederse, asansörün veya güvenlik aksamının piyasadan toplanması veya toplatılması, piyasaya arzının veya hizmete konulmasının engellenmesi veya serbest dolaşımının kısıtlanması için kanunlarca kendisine verilen yetkiler dahilinde, bütün tedbirleri alır.

  wife cheated now what sigridw.com my wife cheated now what do i do
  my girlfriend cheated on me what do i do my girlfriend cheated on me with a girl has my girlfriend cheated on me
  cheated on my girlfriend read i cheated on my girlfriend but i love her
  married and want to cheat go why do wife cheat
  married and want to cheat go why do wife cheat
  dating sites for married people read why wifes cheat
  prescription drugs discount card blog.planningpme.es online coupons for walgreens
  walgreens photo coupon in store printable site walgreens online coupons 2015
  i want a abortion symptoms after abortion what is an in clinic abortion
  acyclovir 800mg betamethasone tube propranolol
  2015 cialis coupon open lilly coupons for cialis
  furosemide cipro 500mg gabapentin pill
  free viagra coupon 2016 markthrice.com transfer prescription coupon
  2016 viagra coupon read coupons viagra
  lisinopril and headaches dizziness go lisinopril and headaches dizziness
  discount cialis prescription read free coupon for cialis
  online cialis coupons blog.nvcoin.com coupons prescriptions
  free prescription drug discount card click prescription drugs coupon
  viagra viagra viagra
  viagra viagra viagra
  arcoxia 90 cena arcoxia tablete forum arcoxia 120 mg
  periactin kissa periactine danger periactine
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  cialis walgreen coupon read cialis coupon
  cetirizine sans ordonnance cetirizine generique cetirizine sans ordonnance
  viagra go viagra generique
  zyrtec dosage for adults read zyrtec ingredients vs benadryl
  amitriptyline side effect devlog.stoepel.net amitriptyline for dogs
  low dose naltrexone withdrawal naltrexone alcoholism medication what is ldn