MAKALELER
 • PATENTLE KAZANMAK Veli SARITOPRAK
 • Kurumsallaşamama Sancısı Veli SARITOPRAK
 • Nitelikli, mesleki ve teknik insan gücü M. Akif TEMELLİ
 • Makine dairesiz asansörler ve kurallar Mustafa GÖRMÜŞ
 • Talih, buna hazırlıklı olanlara güler Ergün Güneş
 • Asansör bakım ve onarım teknisyenlerinin mesleki yeterlilikleri ve meslek standartları Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Orta ölçekli işletmelerde ücret yönetimi Nazan Doğan
 • Kardeşlik Üzerine Veli SARITOPRAK
 • Büyüme ve kurumsallaşma yolunda 'İnsan Kaynakları' Nazan Doğan
 • İleri Teknolojiyi Kullanmak M. Akif TEMELLİ
 • Yerli Sektör Güçbirliği Yapmalı Emin TUNÇ
 • 6102 s. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA BORÇLANMA YASAĞI ve HUKUKİ SONUÇLARI Humral TAN
 • Yeni Yönetmelik, Yeni Sorunlar Hüsnü Gökgöz
 • Yıllık kontrollerde firmanın yetki belgesi kontrolü şart mı? Fehmi PİRECİ
 • Uluslararası Platformlarda Türk Asansör Sektörü, Türkiye Logosu Altında Temsil Edilmelidir Yasemin BULUT
 • İslam Dini ve Toplumsal Uzlaşma Veli SARITOPRAK
 • Yerli üretimin desteklenmesi yerli sektörün var olması için şarttır Emin TUNÇ
 • Yönetmelikler ve Sektör M. Akif TEMELLİ
 • Asansörde İş Sağlığı ve Güvenliği Mustafa TUTSAK
 • Etkin bir Federasyon - 2 Özhan ŞEREFLİ

 • Asansör sektöründe alacak tahsili ve uygulamaya yönelik tavsiyeler Sezgin Keleş

  Asansör sektörü çok geniş bir kitleye hitap etmektedir. Avukat olarak mesleğe başladığım günden itibaren sürekli asansör firmalarının vekillik görevini üstlenmekte ve bir çok büyük asansör firmasına danışmanlık yapmaktayım. Asansör firmalarına yapmış olduğum hizmetlerin en başında da alacaklarının icra takibine konu edilmesi ve tahsili gelmektedir. Bu sebeple asansör şirketlerinin alacaklarının tahsili yöntemleri ve alacaklarını tahsildeki güçlükleri konusunda tecrübelerimi ve tahsil kabiliyetini arttırma konusundaki önerilerimi siz değerli okurlar ile paylaşmak gereği duydum. Bu makalede hukuki konuları kanun maddelerini yazarak hukuki terimlerle anlaşılmaz bir hale sokmaktan ziyade herkesin anlayacağı bir dil ile izah etmeye çalıştım.

  Konuyu iki başlık altında ele alacağım. Birinci konumuz fatura ve cari hesap alacakları, ikinci konumuz ise çek ve senet alacaklarıdır.

  1- Fatura ve cari hesap alacaklarında dikkat edilmesi gereken hususlar;

   Öncelikli olarak ticaret yaptığınız ve mal sattığınız şirket veya şahısa bu malı fatura ile birlikte satmış olmanıza rağmen, borçlu bu fatura bedelini ve/veya cari hesap bakiyesini ödemediği zaman borçludan paranın tahsili için ilamsız icra takibi başlatılması gerekmektedir. İlamsız icra takiplerinde yasal olarak borçlunun süresi içinde borca itiraz etmesi halinde icra takibi durmaktadır. Borçlunun itirazı nedeni ile duran icra takibinin devamını sağlamak için genel mahkemelerde itirazın iptali davası açıp, alacağınızın varlığını ispat etmeniz, borçlunun itirazını iptal ettirmeniz ve takibin devamı yönünde karar almanız gerekmektedir. Borçlunun itirazı nedeni ile duran takibin devamı yönünde mahkemeden karar alana kadar alacağınızın tahsili için icra dosyasında haciz işlemleri yapılamamaktadır. İtirazın iptali davasında borçludan olan alacağınızın varlığını ispat edememeniz halinde davanın lehinize sonuçlanma ihtimali düşüktür ve davayı kaybederseniz alacağınızı tahsil etmeniz borçlunun vicdanına kalacaktır. Burada ispat sorunu çok yaşanmakta hatta uygulamada en çok karşılaştığımız sorunlarında başında gelmektedir.

   Uygulamada alacaklı borçluya gerçekten de mal vermiştir fakat mal verdiğini mahkemede ispat etmesi gerekmektedir. Bu ispata yarayan en önemli belgelerden birisi de sevk irsaliyesidir. Sevk irsaliyesi düzenlemek alacağınızın varlığını ispat etmeniz açısından çok önemlidir. Malı verirken veya nakliye aracı ile gönderdiğinizde muhakkak malı alan şirket yetkilisinin veya temsilcisinin veya malı muayene edip teslim almaya yetkili kılınmış sigortalı çalışanının veya şahıs ise fatura kestiğiniz şahsın sevk irsaliyesine ‘’faturada yazılı malları tam, ayıpsız ve eksiksiz olarak teslim aldım’’ diye yazıp kaşeleyip imza atması faydalı olacaktır. Malı teslim ederken teslim alan kişinin malları sayıp şirket yetkilisi veya temsilcisinin veya şahıs firması ise faturada adı geçen şahsın imzasının sevk irsaliyesine attırılması alacağınızı ispatı ve tahsili açısından hayati öneme sahiptir. Çünkü itirazın iptali davasında malı verdiğinizi ve buna rağmen o mala ilişkin fatura bedelini alamadığınızı ancak borçlu tarafından imzalanmış bir belge ile ispat edebilirsiniz. Çünkü Türk Hukukunda yazılı yargılama usulü esastır ve yazılı belge ile ispat kuralı vardır. Yani malı teslim ettiğinizi tek başına tanık beyanları ile ispat etmeniz zordur. Bu belgelerin düzgün tutulması alacağınızın kısa sürede tahsili için çok önemlidir.

  Sevk irsaliyesi düzenleyemediğiniz durumlarda faturanın sizde kalacak olan sureti üzerine de aynı şekilde müşterinizin malı tam, ayıpsız ve eksiksiz olarak teslim aldığını yazıp imzalaması yeterlidir.

   Ayrıca itirazın iptali davalarının kazanılması için ticari defterlerinizin de usulüne uygun tutulmuş olması yani açılış ve kapanış tasdiklerinin usulüne uygun şekilde süresinde yaptırılması önemlidir. Çünkü itirazın iptali davalarında delil olarak ticari defterlere de dayanılmaktadır. Borçlunuz olan müşterinize kesmiş olduğunuz faturaların ticari defterlerinize muhasebeciniz tarafından düzgün şekilde işlenmesi çok önemlidir. İtirazın iptali davalarında ticari defterleriniz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmaktadır. Ticari defterlerin sahibi lehine delil teşkil edebilmesi için ticari defterlerin usulüne uygun tutulmuş olması gerekmektedir.

   Bu sebeple her sattığınız mal için fatura kesmenizi ve yaptığınız ticareti belgeler ile desteklemeniz her zaman faydanıza olacaktır. Bütün belgeleri düzgün ve düzenli tutmanız iç muhasebenizi iyi yapmanızı tavsiye ederim. Kayıt dışı çalışılması firmanıza hukuken her an zarar verebilir.

   Burada ayrıca müşterileri ile cari hesap olarak çalışılan asansör şirketlerinin, mal verdikleri müşterileri ile yılda bir, altı ayda bir veya üç ayda bir hesap mutabakat metni hazırlayıp imza atmaları ve müşterilerine de imzalatmaları önemlidir. Hesap mutabakatlarının önemi ise ileride ortaya çıkacak alacak verecek uyuşmazlıklarında ve hatta itirazın iptali davasında alacağınızın ispatını kolaylaştıran belgeler olması sebebiyledir.

   Fatura ve cari hesaptan kaynaklı alacağınıza karşılık müşterilerinizden senet veya çek almanızı özellikle tavsiye ederim. Çünkü çek veya senede dayalı icra takiplerinin, fatura takiplerine göre takip usulleri açısından avantajları çok daha fazladır. Çek ve senet takiplerinde daha hızlı bir takip usulü benimsenmiştir. Çek ve senet takiplerinde çoğu zaman alacağınızı ispat etmenize gerek bulunmamaktadır. Cari hesaba veya faturaya dayalı alacağınızı çek veya senet gibi kambiyo vasfı taşıyan belgeler ile güçlendirmeniz halinde de aldığınız çek veya senet karşılığında alındı belgesi düzenlemeniz önem arz etmektedir. Bu alındı belgesine çeki veya senedi hangi tarihte kimden aldığınızı yazmanız gerekmektedir. Bu belgeyi karşı tarafın da çek veya senedi kendisinin verdiğini yazarak imzalaması sizin açınızdan daha da iyi olacaktır.

   Her ne kadar mailler tek başına ispata yarar belgeler olmasa da ticaret yapmış olduğunuz firmanın kurumsal mail adresine göndermiş olduğunuz iletiler de önemlidir. Bu maillerin dava dosyalarına sunulması ispat için tek başına yeterli olmasa da hakimde kanaat oluşturmaktadır. Bu sebeple önemli yazışmalarınızın maillerini saklamanızı tavsiye ederim.

   2- Çek veya senet alacaklarında dikkat edilmesi gereken hususlar; Çek veya senet, fatura alacağına göre hukuken çok daha hızlı hareket imkanı sağlayan belgelerdir. Çek veya senet alacaklarını icra takibine konu ettiğinizde icra dosyasına sunulan borca itiraz dilekçesi takibi durdurmamaktadır. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde (çek ve senet takiplerinde) borçlunun hakkında başlatılan icra takibini durdurabilmesi ve haciz işlemlerini engelleyebilmesi için dava açıp takibin durdurulması yönünde tedbir talep etmesi gerekmektedir. Çek ve senet takiplerinde borçlunun icra mahkemesinde dava açma süresi çok kısadır. Borçlu takibin durdurulması ve iptali için dava açmış olsa bile dava dosyasından takibin durdurulması yönünde tedbir kararı verilmediği sürece, tebligatın yapılması, takibin kesinleşmesi ve ödeme süresinin bitmesi ile birlikte haciz işlemleri talep edilebilmektedir. Kaldı ki tedbir kararları genel olarak teminat karşılığında verilmektedir.

  Çek ve senet alacaklarına ilişkin icra takiplerinde fatura takiplerine göre daha hızlı bir takip usulü benimsenmiş olduğundan dolayı fatura alacaklarına dayalı ilamsız takiplerden farklı olarak çek ve senet takiplerinde borçluya tebligat yapmaksızın ihtiyati haciz yolu ile borçlunun mallarını haczetme imkanı bulunmaktadır.

   Çek ve senet alacaklarında ihtiyati haciz yolu ile yüzde 15 teminat mukabilinde mahkemeden ihtiyati haciz kararı alarak borçluya tebligat yapmaksızın 2-3 gün gibi kısa bir süre içinde borçlunun mallarını haczetmeniz de mümkündür.

   Çek ve senetlerde borçlunun imzaya itirazı olabileceği gibi, borçlu olmadığını, borcu ödediğini, alacağın zamanaşımına uğradığını ileri sürerek ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde İcra Mahkemesinde dava açması ihtimali bulunmaktadır.

   Bu davalarda genelde takibin durdurulması için tedbir talep edilmektedir. Burada en ciddi konulardan birisi imza itirazıdır. Uygulamada genellikle senet metninden açıkça anlaşılabilen imza farklılıkları durumunda mahkemeler genel olarak teminat mukabilinde tedbir kararları verebilmektedir. Bir başka itiraz da çekin çalıntı veya sahte olduğu itirazlarıdır. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan iddialardan birisi de çek veya senet üzerinde tahrifat olduğu iddialarıdır. Yani senet metninde boşlukların gerçeğe aykırı doldurulduğu, üstünün karalandığı, evrak üzerinde oynama yapıldığı durumlardır. İmza itirazı, çalıntı çek iddiası, evrakta tahrifat iddiası gibi iddialara maruz kalmamanız için dikkat etmeniz gereken hususları aşağıda açıklayacağım.

   Bir çek veya senet aldığınızda dikkat etmeniz gereken hususları tecrübelerime istinaden burada siz değerli okurlara aktaracağım.

  Çeki veya senedi alırken bu evrakın üzerine müşterinizin imza attığından emin olmanız önemlidir. Müşteriniz şirket ise, çek veya senetteki kaşe üzerindeki imzanın şirket yetkilisi dışında bir kişi tarafından atılması durumunda da şirket yetkilisinin imzayı inkar etmesi halinde sorun yaşanmaktadır. Bu durumda imza atan kişinin kimlik fotokopisini almanızı tavsiye ederim.

   Müşterinizin şahıs firması olması halinde de senet veya çek üzerine imza atan şahsın senede yazdığı kimlik bilgilerinin doğruluğunu kimliğine bakarak teyit ediniz. Özellikle T.C. Kimlik numarasının doğru olup olmadığına bakınız. Çek ve senette müşterinizin ve diğer cirantaların adres ve kimlik bilgilerinin tam ve doğru olduğuna dikkat ediniz. Borçlularınızın telefon ve sair  iletişim bilgilerini de tam olarak alınız.

  Çek alacağınız zaman çekin bankasına çek keşidecisinin yazılan çekinin olup olmadığını, çeklerinin çalınıp çalınmadığını, çeklerinde imza ile ilgili sorun olup olmadığını sormanız önemlidir. Bu bilgileri bir çok banka vermektedir. Bankacıya alacağınızdan dolayı bir protokol yaptığınızı ve bu çeki protokole karşılık alacağınızı belirtmeniz halinde bilgi vermektedirler. Bazı bankalar ise müşteri sırrı kapsamında telefonda bilgi vermemektedirler. Bu sebeple bankalardaki ilişkileriniz de önemli rol oynamaktadır.

   Burada çekin ödeneceğinden emin olmak için çeki almadan önce çek keşidecisini arayıp çeki teyit etmeniz de size fayda sağlayacaktır. Çek keşidecisini çekin tarih ve miktarı ile birlikte lehtarının ismini söyleyerek böyle bir çeki keşide edip etmediğini de sormak faydalı olacaktır.

   Çekte dikkat etmeniz gereken bir diğer hususta çekteki ciro silsilesidir. Çekin ön yüzünde çekin hamiline mi yoksa lehe mi düzenlendiğine bakmak gerekir. Lehtar olan kişinin çekin arkasındaki ilk ciro olması hukuki mecburiyettir. Çekin arkasındaki ciro ile lehtarın ismi arasında fark olmaması da ciro silsilesinde kopukluk olup olmadığı açısından çok önemlidir. Çekin önünde yazılı olan isim ile arkasındaki ilk cironun ismi arasında farklılık olması halinde ciro silsilesindeki kopukluktan dolayı icra takibiniz iptal edilebilir. Bu riski azaltmak için ciro silsilesini dikkatlice incelemeniz gerekmektedir.

   Çekin ön yüzünde yapılan düzeltmeler (mesela tarihin uzatılması durumunda tarihin üstü çizilerek yanına yeni bir tarih yazılıyor ise yeni yazılan tarihin yanına vb... ) keşidecinin imzası ile yapılması gerekir.

   Çeki size getiren kişiye bu çekin niteliklerini (banka ismi, keşide tarihi, keşidecisinin ismi, çek numarası gibi) yazarak bu çeki kendisinin hangi tarihte size teslim ettiğini yazmanız da önemlidir. İleride karşınıza çıkabilecek olan çalıntı çek durumunda çeki sizin çalmadığınızı ispat açısından savcılık ceza soruşturmaları ve mahkemelerdeki ceza davalarında bu belgeler önem arz etmektedir.

  Senet alırken senedin zorunlu unsurlarının doldurulması önemlidir. Senedin vade tarihinin yazılı olması, senet miktarının yazılı olması, senedi düzenleyen şahıs ise isim, soyadı, adres ve T.C. Kimlik numarasının veya şirket ise kaşesinde adres, vergi dairesi ve vergi numarasının yazılı olması ve okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.

   Senetlerde de ciro silsilesi önemlidir. Senet kimin lehine düzenlenmiş ise arkadaki ilk ciro o olmalıdır. Senedin arkasında birden çok ciro var ise senedin protesto için bankaya verilmesi gerekmektedir. Senet lehtarının siz olmadığınız durumlarda cirantalardan herhangi birisi protesto edilmediği için kendisine başvurulamayacağını ileri sürerek hakkındaki takibi iptal ettirebilmektedir. Bu durumda sebepsiz zenginleşme nedeni ile alacak davası açmak durumunda kalabilirsiniz. Senet sizin lehinize düzenlenmiş ise ve sizden başka ciranta yok ise protestoya hukuken gerek bulunmamaktadır.

  Şirket borçlularınız açısından düzenlenecek olan çek veya senetlerde alabiliyorsanız şirket yetkilisinin de imzasını almanız önemlidir. Bilindiği gibi şirketler battığı zaman şirketin malvarlığı yok ise alacağın tahsil kabiliyeti de çok düşük olmaktadır. Şahıslar da ise borçlu ölene kadar hatta öldükten sonra da mirasçılarına yönelerek alacağı takip ve tahsil etmek imkanı vardır. Şirketin kapanması ve iflas etmesi halinde ise alacağınızı tahsil etmeniz çok zorlaşmaktadır. Şirket bir tüzel kişiliktir, fakat şirketin üzerine kayıtlı araç veya gayrimenkul yok ise tahsil kabiliyeti oranı düşmektedir. Şirket üzerine kayıtlı araç ve gayrimenkullerin de alacağınızı karşılaması ve sizden önce haciz koyan alacaklıların alacağını karşıladıktan sonra size para kalması satış işlemleri ve alacağınızın tahsili açısından önem arz etmektedir. Borçlunuz olan firma asansör firması ise adresinde haciz işlemi yapılırken para edebilecek değerde olan asansör malzemelerinin (halat, ray, kabin gibi) bulunması halinde alacağınızın haczedilen malların satışı sureti ile tahsil imkanı bulunduğu gibi bu malzemelerinin haczedilip alınmasını istemeyen borçlunuzun borcunu ödeme ihtimali veya kısmi bir ödeme yapma ihtimali artacaktır. Borçlu şirket adresinde yapılan haciz esnasında şirketin adresinde haczedilebilecek değerli ve önemli mallar olması durumunda bu malların muhafaza altına alınıp kaldırılacağı ve yediemine teslim edileceğini anlayan borçlular genellikle borcunu ödemek için resmi taahhüt vermektedirler. Bu taahhüdü şirket adına şirket yetkilisi vermektedir. Bu vermiş oldukları taahhüt neticesinde borçlular taahhüdünü taahhüt ettiği günde ve miktarda ödemez ise taahhüdü ihlal ceza davası açılmakta ve ödeme tahhüdünde bulunup ödeme yapmayan borçlu veya borçlu şirketin taahhüdü veren yetkilisi 1 aydan 3 aya kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmaktadırlar. Taahhüdü ihlal ceza davası neticesinde hapis cezası alan borçlu genellikle hapis yatmamak için borcunu ödemektedir. Alacağınızın miktarının yüksek olması durumunda da şirket içindeki masa, sandalye, bilgisayar ve sair büro malzemeleri satış neticesinde pek para etmemektedir. İşte bu sebeplerle, şirket yetkilisinin de çek veya senede imzasını attırmak sizin alacağınızın tahsilini güçlendirmektedir.

  Bunu uygulamada çekte, çekin keşidecisi borçlunuz ise çekin ön yüzüne şirket sahibini ‘’ Avalimdir. İsim, soyadı, T.C. Kimlik No, İmza’’ şeklinde yazdırarak aval alabileceğiniz gibi, borçlunuz şirket çekin arkasındaki cirantalardan birisi ise çekin arka yüzüne önce şirket sahibinin şahsi imzasını alıp onun cirosundan sonra şirket kaşesi ile imzalatıp şirketin cirosunu almanız halinde şirket sahibini de borçtan sorumlu hale getirebilirsiniz. Senetlerde de aynı usul geçerlidir. Senedin ön yüzüne şirket sahibinin ismini kefil kısmına yazdırıp imzasını attırabileceğiniz gibi, senedin de arkasında aynı şekilde önce şirket sahibinin isim, soyadı, T.C. Kimlik numarasını ve imzasını aldıktan sonra borçlu şirketin kaşesi ile ciro attırarak alacağınızı daha da sağlamlaştırabilirsiniz. Bu hali ile borçlunuz olan şirket yetkilisi, şirketin sahibi kişisel malvarlığı ile de size karşı sorumlu olacaktır ve alacağınızı şirket sahibi olan şahıstan da tahsil etme imkanınız olacaktır.

  Yukarıda açıklamaya ve özetlemeye çalıştığım durumlar sıkça karşılaşılan ve dava konusu olan konulardır. Tamamen kendi şahsi mesleki tecrübelerime dayalı tavsiyelerimi uygulamanız halinde şirketinizin veya şahsınızın ticari hayatta başarıya ulaşma ve alacaklarını tahsil etme imkanı yüksek olacaktır. Tavsiyelerime uyulması halinde davalarınızı kazanmanız ve alacaklarınızı tahsil etmeniz kolaylaşacaktır. Hukuken güçlü olmak için bir avukat ile danışmanlık sözleşmesi yapmanız ve bu tür konularda avukata danışmanız sizin daha doğru hareket etmenizi sağlayacaktır. Şahsi kanaatime göre büyümek isteyen ve ticari hayatını sorunsuz yaşamak isteyen tacirlerin sektörü bilen iyi bir avukat ile çalışması zaruridir.

  Vermiş olduğum bilgilerin ve tavsiyelerimin sizlere faydalı olmasını temenni ederim.  

  ways to contract hiv click early signs of aids
  my boyfriend cheated open i cheated on my boyfriend what do i do
  i cheat on my boyfriend how to get your boyfriend to cheat on you i told my boyfriend i cheated on him
  dating sites for married people go why wifes cheat
  print free coupons zackwalker.com rx coupon
  print free coupons zackwalker.com rx coupon
  prescription drugs discount card blog.planningpme.es online coupons for walgreens
  walgreens online coupon codes prescription discounts cards discounts on prescriptions
  imitrex pill thepoliticalsword.com amoxil 500mg
  coupons for prescriptions discount coupon for cialis free prescription cards
  new prescription coupon pfizer viagra coupon internet drug coupons
  generic cialis discount site buy generic cialis
  generic cialis discount lipseysguns.com buy generic cialis
  free printable cialis coupons canada drug pharmacy coupon discount coupons for prescriptions
  free prescription drug discount card free cialis samples coupon prescription drugs coupon
  augmentin pret site augmentin gyerekeknek
  risperdal effets secondaires click risperdal notice
  buscopan dosierung buscopan buscopan preis
  periactin kissa click periactine
  cialis cialis cialis coupon
  yasminelle hinta blog.keylink.rs yasmine
  pletal cilostazol peider.dk pletal 50 mg
  viagra open viagra generique
  free discount prescription cards martialinfo.com cialis online coupon
  amitriptyline side effect site amitriptyline for dogs