MAKALELER
 • İthal değil, ihraç edilen!!! Cem BOZDAĞ
 • Her gelişme, farklı bakabilmeyi bilen insanlar sayesinde olur. Müfit ŞEKERCİ
 • Ehil insanlar ve kurumsallaşma Veli SARITOPRAK
 • Bazı Firmalar Krizden Büyüyerek Çıkar… Müfit ŞEKERCİ
 • Yıllık kontrollerde firmanın yetki belgesi kontrolü şart mı? Fehmi PİRECİ
 • Her Şeye Rağmen 2012 Müfit ŞEKERCİ
 • MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR UYGULAMALARI Mustafa GÖRMÜŞ
 • Birlik ve beraberlik üzerine... Yasemin BULUT
 • Dış ticarette önemsenmesi gereken birkaç husus Müfit ŞEKERCİ
 • Asansör muayenelerinde tehlikeli yanıltma Elk. Müh. Adil ŞENOL
 • Yıllık kontrollerde firmanın yetki belgesi kontrolü şart mı? Fehmi PİRECİ
 • Bu Fuar, Neden Bir Şanstır? Müfit ŞEKERCİ
 • Kurumsallaşamama Sancısı Veli SARITOPRAK
 • Asansör sektöründe alacak tahsili ve uygulamaya yönelik tavsiyeler Sezgin Keleş
 • Firmalar: DİKKAT! Her durum için en az bir alternatif çözümünüz hazır olsun… Müfit ŞEKERCİ
 • İşe Alım Süreci Nazan Doğan
 • Misyon, Vizyon ve Değerler Nazan Doğan
 • Kuyu üst boşluğu düşük kuyularda güvenli çalışma İlhan Yıldırım
 • G İ R İ Ş İ M C İ L İ K M. Akif TEMELLİ
 • Asansör kazalarında apartman yöneticisinin sorumluluk alanı AV. Serap DEMİR

 • İş yaşamında farklılıklara genel bakış Ali Açıkgöz

  Dünya her geçen gün küçülmektedir. Herhangi bir ülkede meydana gelen küçük bir ekonomik gelişme bile birçok ülkeyi etkilemektedir. 2008’de meydana gelen ekonomik kriz bunun en somut örneğidir. Şöyle ki; ABD’de meydana gelen finansal kriz çok kısa sürede bütün dünyayı etkilemiştir. Bu kriz 30 yıl önce meydana gelmiş olsa dünyayı bu kadar etkilemeyebilirdi. Ancak günümüzde ekonominin globalleşmesi, iletişim araçlarının çok güzlü ve hızlı olması bu tür krizlerin ve gelişmelerin daha erken yayılmasını beraberinde getirmiştir. Bu durum organizasyonlar için sürekli bir belirsizlik hali ortaya çıkarmıştır. Bu belirsizlik de sürekli tetikte ve çok dikkatli olmayı gerektirmektedir.

   Dünyada meydana gelen değişimler örgütlerde yapısal ve kültürel farklılaşmayı zorunlu hale getirmiştir. Sanayi toplumundaki hızlı gelişmeler, bilgi teknolojisindeki baş döndürücü hız, işgücü piyasalarında da önemli gelişmeler doğurmuştur. Tarım alanında işsizliğin artması, kadın işsiz sayısının artmasını beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra kadınlar diğer alanlarda iş yaşamına dahil olmuşlardır.

   Çeşitli veri kaynaklarına göre ABD’de halihazırda yeni işe alımların %85’ini kadınlar ve azınlıklar oluşturmaktadır. U.S. Department Of Labor verilerine göre ise farklılık stratejilerine ihtiyaç sürmektedir.

   Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun küresel bağlamda terfi programına göre, küreselleşme ile öngörülmeyen fırsatlar doğmakla birlikte, sosyal eşitsizlik derinleşmektedir. Dünya genelinde, çalışma yaşandaki kadınların %54’ü iş gücünde yer alırken, erkeklerde bu oran %80’dir.

   (Gümüş, 2009:68) AB İstatistik Kurumu Eurosat verilerine göre 2007 yılı sonunda Türkiye’de 15-64 yaş grubunda işgücüne katılım oranı erkeklerde %68, kadınlarda %23,8 düzeyindedir. AB ortalaması erkeklerde %72,5 ve kadınlarda %58,3 düzeyindedir. AB ülkeleri arasında Türkiye son sırada bulunmaktadır. (Gümüş, 2009:82)

   Bunun yanı sıra engellilerin de sosyal devlet anlayışı gereği iş yaşamına dahil edilmeleri söz konusu olmuştur. 2004’te çıkarılan 4857 sayılı iş kanununa göre Türkiye’de 50’den fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde; özel sektörde %3, kmuda %4 oranında engelli istihdam zorunluluğu getirilmiştir.

   Kültür ve Farklılıkların Yönetimi Kültür kavramının bakmak, yetiştirmek anlamında Latince colere veya culture kelimelerinden geldiği kabul edilmektedir. Antropolojide bütüncül bir yaklaşımla yapılmış ve çağdaş kültür tanımları üzerinde de en etkili tanımlardan biri olarak kabul edilen Tylor(1971)’un kültür tanımı şöyledir: Kültür, toplumun bir üyesi olarak insanoğlunun kazandığı bilgi, sanat, ahlak, gelenekler ve benzeri yetenek ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütündür. (Şişman, 2007:2)

   Kültür genetik olarak aktarılan bir şey değildir, sonradan öğrenilir ve kazanılır.

   Kültürü oluşturun öğeler çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Ancak genel sınıflandırma; inançlar, değerler, normlar, semboller ve teknoloji biçimindedir.( Şişman, 2007:6)

   Örgütler, tıpkı toplumlar gibi kültürel açıdan birbirinden farklıdır. Bu farklılaşmadan dolayı örgüt kültürü kavramı ortay çıkmıştır. Bu yüzden yöneticiler, örgüt içerisinde kendisinin dışında kalan ve demografik, kültürel ve bireysel yönden farklı grupların kültürlerini bilmek ve anlamak zorundadırlar.( Memduhoğlu, 2008:79)

   Güçlü bir örgüt kültürü, organizasyona ve çalışanlara bir kişilik kazandırır ve başkalarından farklı olmalarını sağlar. Bu farklılık duygusu, çalışanların motivasyonunu arttırır ve kendilerini işlerine adamalarını destekler. Örgüt kültürü, çalışanlara kurumsal kimlik kazandırır, ortak sahiplenmeyi kolaylaştırır, sosyal sitemde kararlılığı sağlar, geliştirir ve sosyal bir tutkal olarak kabul edilebilir. Barutçugil, 2004:209)

   Özellikle 1990’lı yılların başından itibaren ulusal ve uluslar arası alanlarda rekabet edebilmek için örgütlerde büyük ölçekli kültürel değişim hareketleri başlamıştır. Bu yıllarda başlayan örgütlerde kültürel değişim hareketleri günümüzde de artarak sürdürülmektedir. ( Memduhoğlu, 2008:79)

   Bir toplumun ya da ulusun sahip olduğu kültürel özellikler,örgüt, yönetim ve yönetici kavramlarının algılanışını olduğu kadar söz konusu toplumlardaki örgütsel ve yönetimsel süreç ve uygulamaları da etkiler. Örgütler üzerinde yapılan araştırmalarda, kültürel yönden birbirlerine oldukça benzer özellikler gösteren ABD ve Avrupa ülkeleri arasında bile örgüt ve yönetim ilgili, anlam, algı, anlayış ve uygulamalar yönünden belirgin farklılıklar ortaya çıkmıştır. Söz konusu kültürel farklılık ve etkiler, yönetim sürecinde kendini açıkça gösterdiği gibi örgüt ve yönetim kuramının da büyük ölçüde kültürle sınırlı olduğu söylenebilir. (Laurent, Akt. Şişman, 2007:44)

   Örgütsel kültür, örgütsel yaşamı oluşturan sosyal kurallara ve pratiklere ilişkin değerler, inançlar ve insan davranışları ile ilgilidir. Örgütsel kültür özellikle büyük Amerikan ve İngiliz şirketlerinin 1970’li yıllarda içine düştükleri büyük ekonomik krizin önemli nedenlerinden biri olarak görülmüştür. Bu nedenle örgütsel kültür1980’li yıllarda popüler bir örgütsel sorun haline gelmiştir. Örgütlere ilişkin kültürel yaklaşımlar, örgüte ilişkin yapı, süreç, Pazar, ve teknolojiden ziyade insanlara, insan unsuruna yönelmekte, çalışanlara daha büyük önem vermektedir. İnsanın gerek bireysel olarak biricikliği ve farklı yanları, gerek grup olarak diğer gruplardan farkları önem kazanmaktadır.

   Farklı çalışan kompozisyonuna sahip bir örgütte örgütsel kültürün, örgüt üyeleri tarafından benimsenebilmesi için tüm kültürler için kabul edilebilirliği yüksek bir takım değerleri içermesi gerekir. Diğer bir deyişle örgütsel kültür, baskın olan tek bir kültürün değerlerinden çok ortak değerlerin ağırlıkta olduğu bir yapıya sahip olmalıdır. ( Memduhoğlu, 2008:80)

   İnsan yetiştiği kültürel çevrenin ürünüdür ve bu çevreden soyutlanamaz. Bunun doğal sonucu olarak, çalışan insan iş ortamında da kendi kültürel değerlerinin şekillendiği bir takım davranışlarda bulunacaktır. Bu durumda aynı iş ortamında farklı kültürlerden gelen insanlar aynı durumlara farklı tepkiler vereceklerdir. Böyle bir ortamda örgüt yönetimi farklı stratejilerin uygulanmasını gerektirmektedir. Bunun için örgüt yöneticilerinin, farklı kültürlerinden çalışanların farklı ihtiyaç ve beklentileri olabileceği konusunda bilgili, kültürel farklılıklara bakış açısı önyargıdan uzak ve kültürel farklılıkları yönetebilecek esnekliğe sahip kişiler olmaları gerekmektedir. (Sarayönlü, Akt. Memduhoğlu, 2008:81)

   Profesyonel bir bakış açısı ile ele alınan, bir tek kültürün değerlerini yansıtan değil; ortak kültürel değerler üzerine kurulmuş ve bu haliyle farklı kültürlerden örgüt üyelerini ortak amaçlar çerçevesinde birleştirebilecek bütünleştirici özelliğe sahip bir örgütsel kültür, farklılıkların yönetiminde kritik öneme sahip olacaktır. Artık örgüt, deseni çok değişik kumaşların kombinasyonundan oluşmaktadır. Kültürel farklılıkların dikkate alınmadığı örgütlerde, çalışanların farklılıkların yarattığı sorunların olumsuz etkilenmeleri olasıdır. Özellikle örgüt yönetiminin örgütteki farklı kültürler arasında iletişim kurma yeteneğinden yoksun olması başarısızlıklara yol açabilir. Tung, Akt. Memduhoğlu, 2008:81)

   Dünyanın farklı yerlerinde örgütsel yönetim anlayışı yukarıda da ifade edildiği üzere değişik nedenlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Örneğin Amerikda’da bireysellik ön planda iken, Japonya’da ekip çalışması daha önem arz etmektedir. Amerika’da işbölümü, Japonya’da işbirliği gibi yaklaşımlar söz konusudur. Yanı sıra Çin’de tarih bilincine dayalı bir yönetim anlayışı görülmektedir.(Konfüçyüs etkisi) Ortadoğu toplumunda ise daha çok İslam inancını etkisi görülmektedir. Gelenekçi, aile merkezli bir anlayış hüküm sürmektedir. Türkiye’de ise karma bir yönetim anlayışlarının mevcudiyetinden bahsedilebilir. 

  my boyfriend cheated site i cheated on my boyfriend what do i do
  why i cheat on my husband click my husband cheated on me blog
  dating sites for married people go why wifes cheat
  free sodomy sex stories free indian adult sex stories put in plastic panties stories adult
  prescription drugs discount card read online coupons for walgreens
  walgreens photo coupon in store printable site walgreens online coupons 2015
  i want a abortion symptoms after abortion what is an in clinic abortion
  propranolol krishnan.co.in prednisolone pill
  clomid link avodart
  acyclovir 800mg open propranolol
  free viagra coupon 2016 markthrice.com transfer prescription coupon
  2016 viagra coupon blog.alpacanation.com viagra discounts coupons
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching
  free printable cialis coupons link discount coupons for prescriptions
  drug coupons codesamples.in prescription coupon
  cialis coupons online cialis coupons and discounts free printable cialis coupons
  manufacturer coupons for prescription drugs link discount card prescription
  apranax migraine ironsharpdev.com apranax 250
  periactin kissa click periactine
  nortriptyline tablet harshpande.net nortriptyline nedir
  yasminelle hinta yasminelle hinta yasmine
  anafranil ve alkol site anafranil 25
  naltrexone side effects forum http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone schedule
  low dose naltrexone withdrawal naltrexone alcoholism medication what is ldn