MAKALELER
 • Asansör sektörü ve destekler... M. Akif TEMELLİ
 • “Sektörel Gelişim Platformu” Yapıcı Olmalı Ahmet Samih TARANCI
 • İslam Dini ve Toplumsal Uzlaşma Veli SARITOPRAK
 • Uluslararası Platformlarda Türk Asansör Sektörü, Türkiye Logosu Altında Temsil Edilmelidir Yasemin BULUT
 • Kurumsallaşamama Sancısı Veli SARITOPRAK
 • Yasa çıkmış ama yürürlük tarihi unutulmuş Şükrü KIZILOT
 • Kalite geleceğimizdir Hasan İLGEN
 • Yeşil Etiket Ünsal SOLMAZOĞLU
 • 2010 Yılında asansör Sektörü ve 2011’Den Beklentiler Abdurrahman AKSÖZ
 • Yönetmelikler ve Sektör M. Akif TEMELLİ
 • İş Aktinin İşveren ve İşçi Tarafından Feshi ve Sonuçları Sezgin Keleş
 • 1 Temmuz 2014’ten İtibaren evler ve işyerleri boşaltılacak Şükrü KIZILOT
 • 50 MİLYON… Ergün Güneş
 • Bakımcı Güvenliği M. Akif TEMELLİ
 • Yeni Yönetmelik ve Getirdikleri Mustafa GÖRMÜŞ
 • Kardeşlik Üzerine Veli SARITOPRAK
 • EN 81-1 + A3 ve EN 81-2+A3'ün getirdikleri Mustafa GÖRMÜŞ
 • Türk asansör markası heyecanı: Büyük yolculuklar küçük adımlarla başlar… Hasan İLGEN
 • Asansör Teknolojilerinde Son Gelişmeler ile Enerji Verimliliğinin Arttırılması Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Asansör Kullanıcıları Mağdur Edildiği gibi Asansör Firmaları da Mağdur Ediliyor Oktay Cem OKUTAN

 • Kentsel Dönüşüm Yasası'nın Getirdikleri Hüseyin YILDIRIM

  Depreme dayanıksız, estetik kaygıdan uzak, çarpık yerleşim gerek siyasi gerek ekonomik sebeplerle ülkemizin bir türlü çözemediği sorunlardan birisidir. Yurdumuzun dört bir yanında yakın zamanda yaşanan depremlere ve onca can kaybına rağmen, zemini çürük güvensiz binalarda oturmaya devam ediyoruz. Ekonomik ve sosyal nedenlerle, belki de alışkanlıktan ve hatta bana bir şey olmaz düşüncesi ile insanlarımız tehlike arz eden binasını bir türlü yenileme yoluna gitmiyor. Üstelik, bina stokunu tasfiyede, yerel yönetimler de son derece yetersiz kalıyor. Depreme karşı önlemler konusunda toplum olarak öyle duyarsızız ki, riski yüksek binalarımıza, deprem sigortası yaptırma gereği bile duymuyoruz. Devlet, nihayet depreme dayanıksız binalardan kurtulmak ve gecekondulaşmanın önüne geçmek için, kentsel dönüşümü zorunlu kılan bir yasa ile sorunu çözme girişiminde bulundu. Topraklarının büyük bir bölümü, deprem başta olmak üzere değişik doğal afet riski altında olan ülkemizde, kuşkusuz bu yasa birçok vatandaşımızı yakından ilgilendirmektedir. 31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”a göre, deprem kuşağında yer alan riskli binalar risk tespitinden sonra, dört ay gibi kısa bir süre içinde yıkılarak deprem riskinin önüne geçilmeye çalışılacak. Yasanın ciddi deprem riski altında olan hem de çarpık kentleşmenin yoğun bir şekilde yaşandığı büyük şehirlerde ciddi dönüşümlere neden olması beklenmektedir. Bu sayede, her zaman olduğu gibi ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörünün yanında, diğer alanlarda da ekonomik hareket sağlanmış olacaktır. Yeni “Kentsel Dönüşüm Yasası”nın içeriğine baktığımızda; yasa, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair esasları düzenliyor. Buna göre, riskli yapıların tespitinin usul ve esasları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlayacağı yönetmelikle belirlenecek. Yasa, “zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanların”, Bakanlar Kurulunca, “riskli alan” olarak belirlenmesini öngörüyor. Riskli alanın içinde de, dışında da olsa, “ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” artık “riskli yapı” olarak uygulama görecek. Riskli yapının tespitini, yapı maliki veya kanuni temsilcisi, çıkarılacak yönetmeliğe göre gideri kendisince karşılanmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara” yaptıracak ve sonuç Bakanlık veya ilgili idareye ( belediye veya il özel idaresine) bildirilecek. Kanuna göre, Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden isteyebilecek. Hak sahipleri verilen süre içinde risk tespiti yaptırmazsa, Bakanlık veya idare risk tespitini bizzat yapacak veya yaptıracak. (Bakanlık, risk tespiti yapmasını ilgili belediyeden de isteyebilecek.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının veya idarenin yaptırdığı risk tespitine karşı maliklerin veya yasal temsilcilerin 15 gün içinde itiraz etme hakları da var. İtiraz, yedi kişilik bir teknik kurul tarafından karara bağlanacak. Bakanlığın, ya da idarenin risk tespiti halinde, yapılacak masraflar için, bina tapularının arsa payları üzerine müşterek ipotek şerhi konulacak. Tapu idaresince, Bakanlık veya idarenin 10 işgünü içinde bildireceği riskli yapı belirtimi tapu kütüğüne işlenecek ve hak sahiplerine de bilgi verilecek. Bakanlığın Hazine’den ve öteki kamu yönetimlerinden kendilerine ait riskli alanlar ile yeni yerleşime uygunluğu belirlenen “rezerv alanları” nı Bakanlık adına tahsis ettirme hakkı var. (Ancak, 3 yıl içinde uygulaması gerçekleşmeyen tahsislerde düşecek.) Yasa, uygulama bütünlüğü gerekçesiyle, riskli alanlara bitişik alanların da kapsama alınmasını öngörüyor. Uygulama kapsamındaki alanlarda proje ve uygulamalar süresince her türlü imar ve yapılaşma işlemleri geçici olarak durdurulacak. Uygulama sırasında riskli alanlardaki yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmeyecek, verilen hizmetler durdurulacak. Yasaya göre, uzlaşma halinde, hak sahipleri ile yapıyı kullananlara (kiracı gibi ) geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilecek. Bu yardım ile enkaz bedelinin ödemesinin esas ve usullerini Bakanlar Kurulu belirleyecek. Kentsel dönüşüm uygulamasında öncelikle hak sahipleri ile anlaşma sağlanacak. Riskli yapıların yıktırılması için hak sahiplerine en az 60 günlük süre verilecek. Bu sürede yıkım gerçekleşmezse bir ek süre daha verilecek ve bu sürede de gönüllü yıkım gerçekleşmezse idare tarafından kaymakamlık veya valilikten (mülki amirden) riskli yapıların insan ve eşyadan arındırılması ile yıkılmasına destek istenecek. İlgili idarenin yıkımı sağlamaması halinde, tespit, tahliye ve yıkım Bakanlıkça doğrudan yerine getirilecek. Yıkım masrafları, tapu idaresince arsa paydaşlarının payına müşterek ipotek şerhi olarak kaydedilecek. Riskli alanlardaki tapuların kat mülkiyetine ilişkin kayıtlar silinecek. Tapu kütüğünde mevcut şerhler geçerliliğini koruyacak. İlgili idare, uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemlerini ve gerekli imar düzenlemesini resen yapabilecek. Yasaya göre parsellerin malikler tarafından değerlendirilmesi esastır. Hak sahipleri, parsellerin birleştirmesine, imar adası bazında uygulama yapılmasına, payların satışına, yeniden bina yapılmasına, kat karşılığı gibi yöntemlerle yeniden değerlendirilmesine, üçte iki çoğunlukla karar alabilecek. Bu işbirliğine katılmayan paydaşların payları, Bakanlıkça, en az rayiç değeri üzerinden, açık artırma yoluyla, diğer paydaşlara satılacak. Eğer bu satış gerçekleşmezse uzlaşmayan paydaşların payı Bakanlıkça Hazine adına tescil ettirilip rayiç bedeli paydaşına ödenecek ve bu durumda Hazine paydaş durumuna geçecek. Üzerindeki binaları yıkılmış olan arsanın malikleri, tebligat üzerine, 30 gün içinde, üçte iki çoğunlukla anlaşma sağlayamadıkları takdirde, Bakanlık, belediye veya özel idare ya da TOKİ acele kamulaştırma yoluna başvurabilecek. Bu durumda, kamulaştırma bedeli taksitli olarak ödenecek. Ancak sonradan uzlaşma sağlanırsa anlaşmalı kamulaştırma işlemi yapılabilecektir. Bakanlık, uygulamaya maruz kalan hak sahiplerine (bir yıllık kiracılar da dahildir) konut sertifikası verebilecek. (Bu sertifika ile kredi alınabilecektir.) Bakanlar Kurulu, yasayla, uygulama alanlarındaki yapılar için hak sahiplerinden maliyetinin altında bedel alınmasını kararlaştırmaya da yetkili kılınmıştır. Uygulama alanındaki muhdesata (bina ve ağaçlara) değer tespitini ve dönüşüm görecek taşınmazların değer tespitini Bakanlık, TOKİ veya idare yapacaktır. Bütün uygulama idari işlemlerine karşı 30 gün içinde idare mahkemelerine dava açılabilecek, fakat bu mahkemelerce yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek. Nüfus kayıt sistemi adresine yapılan tebligatlar geçerli sayılacak. Yasa, uygulamayı gerçekleştirebilmek için her yıl bütçeye dönüşüm gelirleri adıyla ödenek konmasını öngörüyor. Görüldüğü üzere, yedi milyona yakın bina sahibini doğrudan ilgilendiren “kentsel dönüşüm yasası” çok kapsamlı ve oldukça karmaşık. Bu bakımdan mağdur olmamak, bilinçli davranmak için, iyi bilgilenmek ve konunun uzmanları ile işbirliği yapmak şart. Unutulmamalıdır ki, ülkemizi depremlere karşı daha güçlü kılmak için önce, insanımızın bilinçlenmesi gerekmektedir.

  cheat on my boyfriend parentpower.com will my boyfriend cheat
  will my husband cheat tolobel.com when women cheat
  married and want to cheat megaedd.com why do wife cheat
  free sodomy sex stories site put in plastic panties stories adult
  i want a abortion abortion pill what is an in clinic abortion
  why married men cheat sde.sdeblog.natchcloud.com My husband cheated on me
  propranolol krishnan.co.in prednisolone pill
  diprolene 0.12% neurontin 400mg clomiphene pill
  free viagra coupon 2016 markthrice.com transfer prescription coupon
  prescription drugs discount cards site 2016 viagra coupon
  free discount prescription cards read drug coupons
  2016 viagra coupon blog.brunothalmann.com coupons viagra
  abortion pill abortion pill abortion pill
  online cialis coupons 2015 cialis coupon coupons prescriptions
  ramipril hexal alkohol link ramipril bivirkninger
  quetiapine fk quetiapine 25 quetiapine
  cetirizine sans ordonnance open cetirizine sans ordonnance
  inderal la read inderal comprar
  seroquel 300 mg seroquel seroquel sevrage
  anafranil ve alkol site anafranil 25
  free cialis coupon 2016 evans.com.mx discount prescription drug card