MAKALELER
 • Dış ticarette önemsenmesi gereken birkaç husus Müfit ŞEKERCİ
 • Nitelikli İnsan Gücü -2 M. Akif TEMELLİ
 • Ekonominin motoru olan inşaat sektörü, aynı zamanda asansör sektörünün de itici gücü olmalı Mustafa KARAHAN
 • Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Güneş, Ama Bilmediklerimiz Dr. Bayram AKDEMİR
 • Asansör sektöründe uzman makina mühendisleri yetiştirilmesine ihtiyaç var Yrd. Doç. Dr. Gürol ÖNAL
 • Modül H’a Alternatif mi? Fehmi PİRECİ
 • Yeni Yönetmelik ve Getirdikleri Mustafa GÖRMÜŞ
 • Asansörlerde Elektriksel Gürültü Kaynakları ve Minimize Edilmesi Dr. Bayram AKDEMİR
 • Baskı grupları... Veli SARITOPRAK
 • Makine dairesiz asansörler ve kurallar Mustafa GÖRMÜŞ
 • Kazalar geliyorum diyor… Mustafa TUTSAK
 • Yasa çıkmış ama yürürlük tarihi unutulmuş Şükrü KIZILOT
 • Asansör halatlarının bakım ve yağlanması Mustafa TUTSAK
 • FUARDA YÜZLEŞME… M. Akif TEMELLİ
 • Yıllık Asansör Muayene ve Denetimleri A Tipi Muayene Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Ve Sektöre Etk Osman ARSLAN
 • İhracatın ve kriz yönetiminin yeni enstrümanı 'KÜMELENME' Özhan ŞEREFLİ
 • Eş ve çocuğa alınan ev, araba ve ortak hesaba aman dikkat... Şükrü KIZILOT
 • Bakanlığa ve Odalara Soruyorum; Mühendise Ne Gerek Var? Fehmi PİRECİ
 • Ciddi bir “sanayi hamlesi”ne ihtiyacımız var Yasemin BULUT
 • Bakımcı Güvenliği M. Akif TEMELLİ

 • Sivil Toplum ve Demokrasi Veli SARITOPRAK

    Yaşadığımız dünyada nüfusuna, toprak büyüklüğüne, ekonomisine, idari yapısına bakılarak tanımlanan birçok devlet mevcuttur. Devletler yönetim biçimleri itibarıyla Monarşi, Meşrutiyet ve Cumhuriyet sistemine göre yönetilen devletler olarak tasnif edilirler. Ancak bu yönetim biçimlerinin işleyiş şekillerine bakıldığında çok farklı uygulamalarla karşılaşmak mümkündür. Bu uygulamalara o devletin rejimi denir.
    Cumhuriyet bir yönetim biçimi, demokrasi ise bir rejimdir. Her Cumhuriyet yönetimi bir demokrasi olmadığı gibi, her demokrasi de bir Cumhuriyet değildir. İngiltere birleşik krallık olmasına rağmen, dünyanın en sağlıklı işleyen demokrasi rejimlerinden birine sahiptir. İran Cumhuriyetle yönetilmesine rağmen bu ülkede islami rejim hüküm sürmektedir.
     Türkiye ise dünyada hem Cumhuriyetle yönetilen hem de demokrasi rejimini benimseyen nadir ülkelerden birisidir.
     Ancak demokrasilerde, uygulama şekillerine göre değişiklikler göstermektedir. Bu uygulamalara bakıldığında nerede ise her devletin kendine göre bir demokrasisinin olduğunu söylemek mümkündür. Çok sayıda enstrümanı ve bir o kadar da imkanı olan bu rejimin tam anlamı ile uygulanabilme olanağı bulunmamaktadır. Kısacası ne kadar isterseniz o kadar demokrasi uygulama imkanı bulunduğunu söylemek mümkündür.
     Türkiye idari sistemini Laik Demokratik Cumhuriyet olarak seçmiş ve tercihini bu yönde kullanmıştır. Altıyüz yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu’nun ardından 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilmiş, ancak taşların yerine oturması çok uzun zaman almıştır. Türkiye, Cumhuriyet döneminde Osmanlı’dan kalan kültür değerleri ile kucaklaşamamanın çok sıkıntılarını yaşamıştır. İmparatorluktan kalan duyunu umumiye borçlarını ödemeyi bir onur meselesi saymış, alnının akıyla bu borçları ödemiş fakat kültür değerleri konusunda neredeyse reddi miras etme yolunu seçmiştir. Evrimle değil, devrimle gelen Cumhuriyet kuruluşundan itibaren 27 yıl boyunca kökleri ile savaşarak değerlerini yerleştirmeye çalışmıştır. Ancak 1950 yılında çok partili demokratik sisteme geçilebilmiştir. Bu demokrasi temsili demokrasi olmasına rağmen, Milletin hür seçimlerle kullanmak durumunda olduğu bu hak zaman zaman müdahalelerle kesintiye uğratılmıştır. Halen yaşadığımız dönemde bile temsili demokrasiyi kurallarına göre işletebildiğimizi söylemek mümkün değildir. Bu demokrasi türünde halk seçimden seçime fonksiyoneldir. Seçimlerde halk temsilcilerini seçer, gelecek seçimlere kadar demokratik haklarını temsilcileri aracılığı ile kullanır. Temsili demokrasilerde halkın zaman zaman etkin olduğu bir katılım söz konusu değildir. Sistem, yasama, yürütme ve yargı olmak üzere kuvvetler ayrılığı prensiplerine göre yapılanmıştır. Yine sistemin işletilmesinde halkın bariz bir etkiliğinden söz etmek mümkün değildir.
     Halkın, yasal örgütleri aracılığı ile sistemin işleyişine müdahil olduğu demokratik sistem ise “Katılımcı Demokrasi”dir. İdari sistemleri ister Cumhuriyet olsun, ister başka bir sistem olsun, bütün çağdaş toplumlarda rejim olarak “Katılımcı Demokrasi” tercih edilmiştir. Halkın yasal örgütlerinin diğer bir adı “Sivil Toplum Kuruluşları”dır. Sivil Toplum Kuruluşları; belli bir Kanunu, yönetmeliği ve tüzüğü olan, çalışmalarını ve kuruluşlarını bu mevzuatlar çerçevesinde sürdüren, devlet yapısı içinde resmi olmayan kuruluşlardır. Çağdaş demokrasilerin hakim olduğu ülkelerde bu kuruluşlara, (Non Govermental Organizations) kısaca NGO’lar denilir. Bu kuruluşlar; Dernekler, Meslek Odaları, Üretici Birlikleri, Sendikalar, Vakıflar ve Kulüplerdir.
    Sivil toplum kuruluşları, aynı amaç ve ortak menfaatlerin yasal çerçevede savunulması, hakların korunması, üyeler arasında her konuda dayanışma sağlanması hususlarında faaliyet gösterirler. Katılımcı Demokrasinin, toplumların yasal çerçevede örgütlü olduğu ülkelerde uygulanması mümkündür. Toplumların örgütlenmesi ise sivil toplum kuruluşları etkinliğine bağlıdır. Bu kuruluşların mutlaka yasal çerçevede örgütlenme zorunlulukları olmalıdır. Aksi takdirde yasal dayanağı olmayan kuruluşların faaliyetleri, illegal faaliyetler kapsamında değerlendirilir.
     Katılımcı demokrasilerin, temsili demokrasilerden farkı, bu sistemde halk egemenlik haklarını sadece seçtiği temsilciler eliyle kullanmaya razı olmaz. Kurduğu yasal örgütler ( dernek, cemiyet, vakıf, oda,kulüp, platform, vs )vasıtası ile zaman zaman sistemin işletilmesinde devreye girerek etkili olabilir. Demokrasi kültürü gelişmiş olan ülkelerde toplumların örgütlü olması, yönetimde kolaylık sağlanması hak ve menfaatlerin sağlıklı bir şekilde korunabilmesi için desteklenmektedir.
    Halbuki demokrasi kültürünün yeterince gelişmediği ülkelerde ise yönetimler, toplumun örgütlenmesinden endişe duydukları için bu tür faaliyetlere yasal zorluklar çıkartarak engel olmaya çalışırlar.
     Dünyanın hiçbir ülkesinde, rejim ne kadar demokratik olursa olsun bireysel olarak hak elde etmek, elde edilmiş hakları koruyabilmek mümkün değildir. Hakların elde edilmesi ve elde edilen hakların korunabilmesi için, hak sahiplerinin aynı amaç doğrultusunda güçlerini birleştirmeleri zorunlu görülmektedir.
     Bunun örneklerini sadece toplumsal yaşamda değil, doğal yaşamda bile görebilmek mümkündür. Doğada; kuşlar hep toplu halde uçarlar, karıncalar, arılar aynı amaç doğrultusunda toplu halde çalışırlar. Denizlerde aynı tür balıklar hep birlikte hareket ederler. Hayvanlar aleminde sosyal gruplar arasında inanılmaz bir dayanışma mevcuttur. Bu doğal dayanışma, toplumların örgütlenmesinde örnek alınacak sağlıklı bir model olarak değerlendirilmelidir.
    Birey olarak her insan, derede akan su gibidir. Su rastgele akarken olağanüstü bir gücü yoktur. Ancak bu derenin önüne bir bent kurulursa, bent arkasında toplanan su inanılmaz bir güç oluşturur. Tek başına birer güç olmayan insanlar, bir bendin arkasında toplanan su gibi, bir liderin arkasında toplanarak çok büyük bir güç oluşturabilirler. Sivil toplum kuruluşlarının, kuruluş ve işlevini bu mantık çerçevesinde düşündüğümüz zaman ne kadar önemli ve güçlü kuruluşlar olduklarını anlamak hiç de zor olmayacaktır.
     Türkiye’de halen yürütülmekte olan temsili demokrasi uygulamasında başarılı olduğumuzu söylemek mümkün değildir. Diğer taraftan, örgütlenme ve toplu hareket etme kültüründe de önemli eksiklerimizin bulunduğunu kabul etmek durumundayız. Türkiye maalesef sivil toplumculukta sınıfta kalmıştır. 31.12.2011 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 80.000 civarında dernek, 4500’e yakın vakıf faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 50 yıldır üye olmağa çalıştığımız Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Almanya’da 2,5 milyon, Fransa’da 1,5 milyon dernek var ve hepsi de aktif olarak çalışıyor. Türkiye’de her 1000 kişiden 1 kişi STK üyesi olmasına karşın AB üyesi ülkelerde her 30-35 kişi bir STK’ ya üyedir. Türk toplumu olarak bizi katılımcılıkta ve sivil toplumculukta pek başarılı olamadık. Maalesef Türk insanı karşılıksız hizmet etmeğe, sorumluluk almağa ve parmağını taşın altına sokmağa istekli ve hevesli değil. Örgütlü toplumu oluşturmadan, temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçebilme şansımız bulunmamaktadır. Bu sebeple, sivil toplum kuruluşlarını kurma, yaşatma ve çoğaltma kültürünü geliştirmek zorunda olduğumuz unutulmamalıdır. Türk Milleti, tarihin derinliklerinden gelen kültür değerleri ile Cumhuriyet değerlerini kucaklaştırmayı başardığı takdirde önce temsili demokraside, sonra da katılımcı demokraside arzu ettiği standardı yakalayacaktır.
     Bu sebeple, sivil toplum örgütlerinde yer almak, bu çatılar altında örgütlenmek, siyasi partilerde görev almak kadar önemlidir. Okuyucularımızın, sivil toplum kuruluşlarını desteklemeleri, hatta mümkünse bu kuruluşlarda üye olup görev almaları demokrasimizin gelişmesi bakımından faydalı görülmektedir. 

  my girlfriend cheated on me what do i do my girlfriend cheated on me with a girl has my girlfriend cheated on me
  reasons why husband cheat developerstalk.com affairs with married men
  signs of infidelity married looking to cheat how married men cheat
  signs of infidelity married looking to cheat how married men cheat
  discounts on prescriptions donleyinc.com walgreens coupons in store
  why married men cheat husband cheated wife My husband cheated on me
  clomid link avodart
  furosemide open gabapentin pill
  coupons for prescriptions transfer prescription coupon free prescription cards
  prescription drugs discount cards gallaghermalpractice.com 2016 viagra coupon
  free discount prescription cards read drug coupons
  2016 viagra coupon read coupons viagra
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  generic cialis discount lipseysguns.com buy generic cialis
  cialis free coupon codesamples.in cialis coupon codes
  prescription drugs coupon coupon for prescriptions cialis.com coupon
  prescription drugs coupon go cialis.com coupon
  coupon cialis is-aber.net free coupon for cialis
  naproxene click naproxen kruidvat
  naprosyn naprosyn jel nedir naprosyn 250 mg
  buscopan dosierung buscopan buscopan preis
  yasminelle hinta yasmine yasmine
  cialis walgreen coupon read cialis coupon
  anafranil ve alkol site anafranil 25
  viagra effet viagra femme viagra maroc
  kamagra shop kamagra jelly kamagra
  free cialis coupon 2016 go discount prescription drug card