MAKALELER
 • TS EN 81-1 + A3 muamması Fehmi PİRECİ
 • 50 MİLYON… Ergün Güneş
 • Baskı grupları... Veli SARITOPRAK
 • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ için OSGB AÇILIMI İlhan Yıldırım
 • Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Yerli üretim, yerli sanayinin önünü açar… M. Akif TEMELLİ
 • 2011 Yılı, İthal Ürün Tutkusunu Azalttı M. Akif TEMELLİ
 • Asansör Sektörel Gelişim Platformu Oktay Cem OKUTAN
 • İnovasyon Veli SARITOPRAK
 • Yeni Trend Modül B + E Fehmi PİRECİ
 • Patent Fakiri Türkiye Veli SARITOPRAK
 • İş Aktinin İşveren ve İşçi Tarafından Feshi ve Sonuçları Sezgin Keleş
 • Kurumsallaşmak Dediğin Nedir ki… Ergün Güneş
 • Yıllık Asansör Muayene ve Denetimleri A Tipi Muayene Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Ve Sektöre Etk Osman ARSLAN
 • Standartlarda gerçekleşecek değişiklikler Mustafa GÖRMÜŞ
 • Asansörlerde Enerji Verimliliği Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Dernekçilik Hakkında... Tahir BİLGİN
 • Antalya’dan Asansör Sektörüne Bakış Mustafa YAYLA
 • FUARDA YÜZLEŞME… M. Akif TEMELLİ
 • EN 81-1 + A3 ve EN 81-2+A3'ün getirdikleri Mustafa GÖRMÜŞ

 • Uygulayamadığımız Standart Ts En 81-70 Arif BAR

  Tüm dünyada engellilerin erişilebilirliği insani bir hak ve çağdaş uygarlık düzeyinin göstergesidir.

   TS EN 81-70 standardı, erişilebilirlik ve evrensel tasarım kavramlarını Ek A kısmında açıkça ortaya koymaktadır. “Erişilebilirlik, imarlı çevrenin temel özelliğidir. Erişilebilirlik, evlere, kamu binalarına, iş yerlerine ulaşma ve bunları kullanma imkânıdır. Erişilebilirlik, engelliler dâhil insanların, imarlı çevrenin amacına uygun sosyal ve ekonomik faaliyetlere katılmasına olanak sağlar. Bu yaklaşım, evrensel tasarım ilkelerine dayanmaktadır. Bu ilkeler, bina, tesis, altyapı ve mamul tasarımı için geçerlidir. […] Evrensel tasarım ilkeleri, insan popülâsyonunun sağlıklılar ve engelliler diye ayrılmasını reddeder. […] Bu standardın kapsamı dâhilinde erişilebilirlik ‘asansörün insanların (engelliler dâhil) ona erişebilmesine ve özelliklerini eşit ve bağımsız olarak kullanabilmesine imkân veren karakteristiği’ olarak tanımlanmaktadır. Evrensel tasarım bu temel erişilebilirlik ile ilgilidir. Amaç, imarlı çevreyi herkesin bağımsız ve eşit şekilde kullanabilmesidir.”

   Ülkemizde bu konu ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapılmış olup, özellikle TS EN 81-70 Standardı’nın uygulanması yönünde yasal zorunluluk bulunmaktadır. Yazımın sonunda ilgili kanun, yönetmelik, genelgelerden örnekler verilmiştir.

   Özellikle belediyelerdeki mimar, mühendislerin TS EN 81-70 Standardı’nın uygulanması konusunda hassas davranması gerekmektedir. Çünkü belediyelerde mevcut uygulamalarda önce asansör avan projesi, onay için sunulmakta olup bu projede asansör tipi, kapasitesi, trafik hesabı ve kuyu ve makine platformuna gelen kuvvetler hesaplanmaktadır. Mimari projeye esas teşkil eden Asansör Avan Projesi belediye görevlilerinin incelemesine sunulmakta ve onaylanmaktadır. Bu aşamada konuya müdahale edilirse özellikle kuyu boyutları uygun onaylanırsa ayrıca binanın inşası sırasında yapı denetim firmaları bu ölçülerin uygulanmasını kontrol ederse boyut sorunu kısmen çözülecektir.

   Yine en büyük sorunlardan birisi de asansör uygulama projelerinde asansörün kuyu ölçüsü engelli asansörü boyutlarında fakat uygulamada asansör kuyuları küçük yapılmaktadır. Asansör firması tescil için başvuru yaptığında asansör uygulama projeleri engelli asansörü boyutlarında fakat uygulamada bu boyutlara riayet edilmemiş. Hatta bazı belediyeler uygulama projeleri engelli asansörü boyutunda olsun yerinde monte edilen asansörün ölçüsü ne olursa olsun mantığı ile hareket etmektedirler. Bir örnek verirsek 630 Kg.’lık bir engelli asansörünün kuyu ölçüsü 1800 mm genişlik 2100 mm derinliktir. Bu ölçülerdeki asansör kuyusuna rahatlıkla EN 81-70 standardının istediği ölçülerde 1100 mm genişlik 1400 mm derinliği olan asansör montajı yapılabilir. Fakat kalıp hatalarından ve yapı denetim firmalarının kontrol eksikliği yüzünden projede (1100*1400) mm görülen asansör kabini yerinde (1200*1300) mm yapılmaktadır.

   Yine bazı belediyeler de kat sayısı ne olursa olsun belediye meclisi kararı ile asansör yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Daha doğrusu genelde iki tür asansör avan proje onayı yapılmaktadır.

   Birincisi; 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği’ne göre; “ Madde 45 - (Değişik - R.G.: 2.9.1999 - 23804) (Değişik 1.fıkra - R.G.: 13.7.2000 - 24108 / m.10) Zemin kotundan itibaren kat adedi 4‘den fazla olan yapılar ile bodrumda iskan edilen katlarla birlikte 5 ve daha fazla katlı yapılarda bodrumdan başlayan ve giriş dahil tüm katlara hizmet veren asansör yapılması zorunludur. Yapı sahibince istenirse daha az katlı yapılarda da asansör yapılır. Asansör kabininin dar kenarı (1.20) m. ve alanı (1.80) metrekareden, kapı genişliği ise (0.90) metreden az olamaz. Asansör önü sahanlık genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az (1.20) m., asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az (1.50) m. olmalıdır.)”

   Bu yönetmeliğin 45’inci maddesine dayanarak özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı şehirlerinde belediyeler bu yönetmelikte tarifi yapılan asansörün 630 kg olarak yapılmasını istemektedirler. 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği’nde yasa koyucu açık net yapılacak asansörü tarif etmiş, tarifi yapılan asansörün kabin ölçülerine baktığımızda alanı 1,80 metrekare olan bir asansör EN 81 Standardı’na göre 750-800 kg kapasiteli asansördür. Bu türdeki asansörlerin engelli kullanımına uygun olması için en azından kabin ölçülerinin TS 8237 ISO 4190-1 Standardı’nda belirtilen ölçülerde yani kabin genişliği 1.350 mm kabin derinliği 1.400 mm ve 750 kg/800 kg olarak yaptırılması gerekir. Ayrıca kuyu ölçülerinin de (2000*2200) mm ve kapıların 900 mm otomatik olması gerekir.

   Belediyelerin ikinci olarak zorunlu hale getirdiği asansör tipi ise 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Madde 45 dışında kalan yapılardır. Bu yapılarda istenen asansör tipi 300-320 kg’dır. Bu tür yapılar genellikle az katlı bodrumdan başlayan 3 kata kadar olan binalardır. Bazen bu yapılar 7 kat olabiliyor. (Yani -3 bodrum dan başlayan +3’üncü katı olan yapılar.) Buradaki sıkıntı ise bu tür asansörlerin 4 kişi 320 kg veya 300 kg yapılmasıdır. En azından bu yapılarda rahatlıkla EN 81-70 standardının istediği ölçülerde 1000 mm genişlik 1250 mm derinliği olan 450 kg asansör montajı yapılabilir.

   Belediyelerin İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine uymak zorunluluğu olduğu gibi Asansör Monte eden asansör firmasının da Asansör Yönetmeliği’nin EK I (EK I Madde 1.2. “Kabin, azami kişi sayısı ve monte eden tarafından tespit edilen asansörün beyan yüküne karşı gelen yer ve mukavemeti sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir. İnsan taşıması amaçlanan asansörlerde, boyutları elverdiği takdirde, kabin kendi yapısal özelliklerinin engelli insanların ulaşım ve kullanımını engellemeyeceği veya kısıtlamayacağı şekilde ve bunların kullanımını sağlayacak şekilde planlanan değişikliklere izin verecek şekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir.” ) maddesine de uymak gibi bir zorunluluk bulunmaktadır. Dolayısıyla, 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği kapsamındaki asansörler engelli asansörü yapılmalıdır. Asansörlerin kuyu boyutları ile ilgili sorunları da mimari ve avan projeleri onaylayan ilgili belediyeler çözmelidir. Çünkü asansör monte eden firmalar mevcut uygulamalarda hazır yapılmış asansör kuyularına montaj yapmaktadırlar.

   Aslında yasal altyapımız engelli asansörlerinin montajı için eksikleri olsa da hazır görünmektedir. Benim bahsettiğim sorunlar asansörlerin boyutları ile ilgili sorunlardır. Tabi ki engelli asansörleri sadece boyutların uygun olmasından ibaret değildir. Kumanda cihazları ve işaretleri, durak kumanda cihazları, kabin kumanda cihazları, durak işaretleri, kabin işaretleri, sesli uyarı işaretleri, seviyeleme ve otomatik seviyeleme gibi birçok güvenlik boyutu vardır.

   Sonuç olarak ben sadece konunun uygulamadaki boyutunun yazmak ve ilgililere duyurmak istedim. Sonuçta yasaları uygulayacak insanlar konunun hassasiyeti gereği umarım görevlerini yerine getirir.

  TS EN 81-70 Standardında 3 tip engelli asansörü tarifi yapılmıştır.

   Asansör Tipi :1

   Asgarî kabin boyutları: 450 kg

  Serbest giriş açıklığı: 800 mm

   Kabin genişliği: 1000 mm

   Kabin derinliği: 1250 mm

   Erişilebilirlik seviyesi: Kabin sadece bir tek tekerlekli sandalye kullanıcısını alabiliyor

   Asansör Tipi :2

  Asgarî kabin boyutları: 630 kg

   Serbest giriş açıklığı: 900 mm

   Kabin genişliği: 1100 mm

   Kabin derinliği: 1400 mm

  Erişilebilirlik seviyesi: Kabin bir tek tekerlekli sandalye kullanıcısı ve refakatçisini alabiliyor.

   Asansör Tipi :3

  Asgarî kabin boyutları: 1275 kg

   Serbest giriş açıklığı: 1100 mm

   Kabin genişliği: 2000 mm

   Kabin derinliği: 1400 mm

   Erişilebilirlik seviyesi: Kabin bir tek tekerlekli sandalye kullanıcısı ve birkaç yolcuyu alabiliyor. Ayrıca tekerlekli sandalyenin kabin içerisinde dönmesine imkân veriyor.

   İLGİLİ BAZI YASALAR

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kanun No : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 9/11/1982 Sayı:17863 (Mükerrer)

  X. Kanun önünde eşitlik

   Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

   (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

   (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

   Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

   Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

  İMAR KANUNU Kanun Numarası : 3194

   Kabul Tarihi : 3/5/1985

   Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Ek Madde 1 – (Ek : 30/5/1997 - KHK - 572/1 md.)

   Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için, imar planları ile kentsel,sosyal,teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunludur.

   KAT MÜLKİYETİ KANUNU

   Kanun Numarası : 634

   Kabul Tarihi : 23/6/1965

   Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038

   F) Yenilik ve ilaveler:

   I - Faydalı olanlar:

   Madde 42 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

   (Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 md.) Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

   Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

  T.C. BAŞBAKANLIK

   Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-20515 3 Aralık 2002 Genelge 2002/58

   2-Yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, cadde, sokak, meydan, yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, müzeler, sergi alanları, parklar, piknik ve eğlence alanları, spor ve oyun alanları, otoparklar gibi kentsel, sosyal, teknik alt yapı alanlarının, turizm, eğitim, sağlık ve kültür tesis ve yapıları ile binaların, özürlülerin fiziki çevreye ulaşabilirliğini sağlamak amacıyla, TSE standartları ve imar mevzuatında 2 Eylül 1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; “3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”, “Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 13 Temmuz 2000 tarih ve 24108 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren “3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te öngörülen düzenlemelere uygun olmasını sağlayacaklardır.

   Kentlerimizde yaya trafiğine ayrılmış bulunan kaldırımların ve yaya geçitlerinin özürlü vatandaşlarımız tarafından güvenli bir şekilde kullanılmalarını sağlamak üzere, buralara trafik kurallarına aykırı şekilde motorlu araçların park etmesi ve diğer engellerin konulması önlenecektir.

  Öncelikle özürlülerin ağırlıklı olarak ilişkide bulunduğu valilik, kaymakamlık, belediyeler, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, SHÇEK hizmet birimleri, eğitim kurumları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşları, hizmet binalarının giriş-çıkışları ile fiziksel çevreyi özürlülerin ilgili birimlere rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde imar mevzuatı ve TSE standartlarına uygun olarak düzenleyeceklerdir.

   Bunların yanı sıra; hastane, otogar, gar, havalimanı, tren istasyonu, liman gibi insan hareketlerinin yoğun olduğu yerlerde, hizmetlerden yararlanmak isteyen özürlüler için fiziksel engelleri aşma ve ulaşabilirliği sağlamada ilgili kurum ve kuruluş görevlilerince yardımcı olunacak, konuyla ilgili personelin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi kurumlar tarafından sağlanacaktır.

   Ayrıca Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Genelgesi‘nde engelliler ile ilgili standartlara uyulması gerektiği belirtilmiştir. (68520429 sayılı)   

  cheat on my boyfriend parentpower.com will my boyfriend cheat
  cheat on my boyfriend open will my boyfriend cheat
  my boyfriend cheated open i cheated on my boyfriend what do i do
  my wife cheated on me now what nookandlearn.com reasons wives cheat on their husbands
  my husband cheated with a man my girl friend cheated on me wife who cheated
  reasons why husband cheat developerstalk.com affairs with married men
  dating sites for married people go why wifes cheat
  free coupons clothes4work.co.uk drug discount coupons
  i want a abortion abortion pill what is an in clinic abortion
  why married men cheat husband cheated wife My husband cheated on me
  propranolol read prednisolone pill
  coupons cialis mikemaloney.net free prescription discount card
  prescription drugs discount cards gallaghermalpractice.com 2016 viagra coupon
  manufacturer coupons for prescription drugs open viagra.com coupon
  2016 viagra coupon blog.brunothalmann.com coupons viagra
  2016 viagra coupon blog.brunothalmann.com coupons viagra
  abortion pill abortion pill abortion pill
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  drug coupons codesamples.in prescription coupon
  manufacturer coupons for prescription drugs coupons for prescriptions discount card prescription
  aldactone 100 mg tablete aldactone 100mg aldactone 100 mg tablete
  quetiapine fk quetiapine 25 quetiapine
  inderal la read inderal comprar
  pletal cilostazol peider.dk pletal 50 mg
  aravalle aravalle aravaca codigo postal
  free cialis coupon read prescription drugs coupon
  free cialis coupon 2016 evans.com.mx discount prescription drug card
  drug coupon cialis.com coupons coupons for drugs
  amitriptyline side effect site amitriptyline for dogs
  diflucan how long to work neryx.com diflucan