MAKALELER
 • Yerli Sektör Güçbirliği Yapmalı Emin TUNÇ
 • Asansör Yönetmeliğinde Modüller ve Uygulamaları Mustafa GÖRMÜŞ
 • Farklı Asansör Uygulamaları M. Akif TEMELLİ
 • Asansör sektöründe uzman makina mühendisleri yetiştirilmesine ihtiyaç var Yrd. Doç. Dr. Gürol ÖNAL
 • Kabin İçinde Mahsur Kalan Kişileri Kurtarma Ünsal SOLMAZOĞLU
 • Kurumsallaşamama Sancısı Veli SARITOPRAK
 • Eğitim şart mı? Şart. Yasemin BULUT
 • İhracatın ve kriz yönetiminin yeni enstrümanı 'KÜMELENME' Özhan ŞEREFLİ
 • Sektörün Üvey Evladı Yürüyen Merdivenler/Bantlar Mustafa TUTSAK
 • Asansör Montaj ve Bakım Aşamalarında Teknik Uygulama Sorumluluğu Mustafa TUTSAK
 • Patent Fakiri Türkiye Veli SARITOPRAK
 • Yaratıcılık Üzerine; Nazan Doğan
 • İş Aktinin İşveren ve İşçi Tarafından Feshi ve Sonuçları Sezgin Keleş
 • İthal değil, ihraç edilen!!! Cem BOZDAĞ
 • G İ R İ Ş İ M C İ L İ K M. Akif TEMELLİ
 • Nitelikli İnsan Gücü M. Akif TEMELLİ
 • Orta Gelir Tuzağı M. Akif TEMELLİ
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu, 660 Sayılı K.H.K. ve Bağımsız Denetim Haluk İNCİTMEZ
 • Katılımcılık ve Gönüllülük Veli SARITOPRAK
 • Yabancı marka hayranlığı Hakan BAŞKARAAĞAÇ

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu, 660 Sayılı K.H.K. ve Bağımsız Denetim Haluk İNCİTMEZ

  Tasarısını Prof. Dr. Einst Hirsch‘in kaleme aldığı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 22’inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti döneminde 29 Haziran 1956’da kabul edilmiş ve 01 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğü girmiştir. Zamanına göre önemli bir yasal düzenleme olan bu kanun, Dünyada meydana gelen sürekli ve büyük ekonomik değişimlere karşılık 55 yıl 6 ay süreyle yürürlülükte kalmış ve yerini 61’inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti döneminde, 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilerek, 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na bırakmıştır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, şirketlere muhasebe kayıtlarını ve mali tablolarını, Türkiye Muhasebe Standartları’nın öngördüğü biçimde tutma ve hazırlama, ana sözleşme ve sermaye yapılarını yeni Kanun’da öngörülen şekle getirme, web sitesi sahibi olma ve bağımsız denetçi bulundurma zorunluluklarını getirmektedir. Tek başına yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleriyle uygulamanın düzenlenmesi mümkün olmadığından, 6102 Sayılı Kanunla birlikte; 3 tüzük, 9 yönetmelik ve 11 adet tebliğ, Temmuz 2012’ye kadar hazırlanacaktır ve yeni Kanun ancak söz edilen bu ikincil mevzuatla işlerlik kazanabilecektir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Sicil Tüzüğünü Kanunun yayın tarihinden itibaren 6 ay, diğer ikincil mevzuatı ise bir yıl içinde hazırlayacak, 1 Temmuz 2012’den önce yayınlayacaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun tümüne yayılan kurumsal yönetim ve kamunun aydınlatılması ilkeleri çerçevesinde, şirketlerin hesap verebilirliğini arttırmak için bağımsız denetim konusunda yeni düzenlemeler yapılması öngörülmüştür. Bağımsız denetim, işletmelerin dış pazarlarda rekabet edebilir hale gelmesi için güçlü bir yapıya kavuşmalarını, vergi avantajlarından yararlanmalarını ve bilançolarının daha şeffaf olmasını sağlayacaktır. Bu durumda, dolaylı olarak şirketlerin karlılığını arttıracak ve onları daha güçlü bir yapıya kavuşturacaktır. 6102 sayılı Kanunun 4’üncü kısmında yer verilen Denetleme başlıklı 3’üncü bölümde, denetimle ilgili olarak getirilen yeni hükümlerin yanı sıra, 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile bağımsız denetim konusu düzenlenmiştir. 660 Sayılı KHK ile bağımsız denetim alanında öngörülen iki kurum bulunmaktadır. 1. Bağımsız denetim alanında tek yetkili ve düzenleyici üst otorite olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 2. 6102 sayılı Kanunun 400 ve 660 sayılı KHK‘nin 2/a maddesine göre, bağımsız denetçi sadece 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca ruhsat almış bir YMM veya SMMM olabileceğinden; Bağımsız denetimde uygulamayı yürütecek olan meslek mensuplarının birliği sıfatıyla, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen YMM veya SMMM’ler bağımsız denetçi olarak görev yapabileceklerdir. Yetkilendirilen kişiler, kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Anonim şirketlerin bağımsız denetimi 01 Ocak 2013 tarihinde itibaren 1 veya 1’den fazla bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından yerine getirilecek; bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu şirket genel kurulunca seçilecektir. Bağımsız Denetçiler, anonim şirketlerin; a. Finansal tablolarını (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış tablosu, Özkaynak değişimi tablosu ve dipnotları) b. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, c. Riskin erken saptanması ve yönetimi sisteminin işleyişini denetleyeceklerdir. Bağımsız denetçilerin, en geç 1 Mart 2013 tarihine kadar seçilmesi zorunludur. Bağımsız denetçinin, her faaliyet dönemi için ve faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar seçilmesi şarttır. Seçildikten sonra, yönetim kurulu gecikmeksizin denetim görevini hangi bağımsız denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirecek ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edecektir. Güçlü bir ekonominin öncelikli şartlarından olan, denetim ve yönetim fonksiyonlarının gerçekçi yapılmasını amaçlayan yeni Türk Ticaret Kanunu’na son zamanlarda yöneltilen bir kısım eleştirilerin, getirilen düzenlemelerdeki gerçekçilik ve iyi niyeti dikkate almadığı; oluşan bazı tereddütlerin de getirilecek olan ikincil mevzuatla giderileceği düşüncesiyle saygılar sunuyorum.

  aids virus picture what are symptoms of hiv hiv symptoms in men
  aids virus picture hiv treatment guidelines hiv symptoms in men
  my girlfriend cheated on me what do i do my girlfriend cheated on me with a girl has my girlfriend cheated on me
  free sodomy sex stories free indian adult sex stories put in plastic panties stories adult
  discounts on prescriptions donleyinc.com walgreens coupons in store
  free printable viagra coupons mikemaloney.net coupon for prescriptions
  avodart pill lasix acyclovir pill
  lisinopril and headaches dizziness lisinopril and headaches dizziness lisinopril and headaches dizziness
  generic cialis discount lipseysguns.com buy generic cialis
  discount cialis prescription read free coupon for cialis
  prescriptions coupons click free prescription cards discount
  prescriptions coupons click free prescription cards discount
  cialis free coupon codesamples.in cialis coupon codes
  manufacturer coupons for prescription drugs coupons for prescriptions discount card prescription
  free prescription drug discount card free cialis samples coupon prescription drugs coupon
  viagra viagra viagra
  apranax migraine site apranax 250
  atarax precio ataraxia ataraxia
  anafranil ve alkol anafranil ve alkol anafranil 25
  celebrex generique krishnan.co.in celebrex medicament dangereux
  viagra go viagra generique
  diflucan how long to work neryx.com diflucan