PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik' 12 Eylül 2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete'den yayınlandı.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 12 Eylül 2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre, eski yönetmelikte geçen ‘Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ ibareleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirildi.

 

İsimlerde düzenleme

Yönetmelikte yer alan, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri ve Müdürleri ifadeleri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri ve Müdürleri olarak değiştirildi. Bakan Yardımcısı ifadeleri, Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak düzenlendi. Ayrıca, yönetmelikle yer alan “ilgili genel müdür,” ibareleriyle dördüncü fıkrasında yer alan “Müsteşar” ibaresi “Bakan Yardımcısı” olarak değiştirildi ve dördüncü fıkraya “il müdürlüğü” ibaresinden önce gelmek üzere “üreticinin bulunduğu yerdeki” ibaresi eklendi.

 

Ürünler toplatılacak

Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından güvenli olmadığı tespit edilen ürünler için; Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, piyasada bulunan ürünlerin toplatılması, gerektiğinde ürünün hizmet dışı bırakılması gibi önlemler alınabilecek.

 1. Madde’de yapılan değişiklikle güvensizlik ve ürünün teknik düzenlemesinde yer alan diğer önlemler başlığında şu maddelere yer verildi;

 

MADDE 10 – (1) Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından güvenli olmadığı tespit edilen ürünler için;

 1. a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanması,
 2. b) Piyasada bulunan ürünlerin toplatılması,
 3. c) Gerektiğinde ürünün hizmet dışı bırakılması,

ç) Ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilemediği ya da güvenli hale getirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bertaraf edilmesi, kararlarından uygun olanlar orantılılık ilkesi gözetilerek verilir.

 

(2) Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından güvenli olmasına rağmen teknik düzenlemesine aykırı olduğu tespit edilen ürünler için; ürünün teknik düzenlemesinde yer alan önlemler uygulanır.

 

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan önlem kararları alınmadan önce üretici ve/veya dağıtıcı durum hakkında görüşlerini almak üzere tebligatla bilgilendirilir. Üretici ve/veya dağıtıcı tebligatın kendisine ulaşmasından itibaren on gün içerisinde savunma hakkını kullanır ve ilgili Genel Müdürlüğe yazılı olarak cevap verir.

 1. a) İnsan sağlığı ve güvenliğinin veya mevzuatla korunan diğer bir kamu yararının tehlikede olduğu acil hallerde bu sürenin dolması beklenmeyebilir. Savunma hakkı verilmeden bir karar alınması halinde, üretici ve/veya dağıtıcıya cevap verebilme fırsatı sonradan tanınabilir.
 2. b) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca Bakanlıkça alınması öngörülen ya da alınan önlemler, üretici ve/veya dağıtıcının cevabı veya sağlayacağı bilgi ve belge neticesinde gözden geçirilir.

 

(4) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca hakkında önlem uygulanan ürünün güvenli veya uygun hale getirilmesinin mümkün olduğu durumlarda;

 1. a) Üretici üründe tespit edilen güvensizliğin veya uygunsuzluğun düzeltilebilir olduğunu kanıtlayan belgeler ve düzeltici faaliyet planı ile birlikte kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne başvurur. Bu süre içinde başvuruda bulunmayan üreticinin düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı varsayılır.
 2. b) İl müdürlüğü, üretici tarafından sunulan düzeltici faaliyet planını gerektiğinde değişiklik yaparak onaylar ve üreticiye tebliğ edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere güvensizliğin veya uygunsuzluğun niteliği, ürünün özelliği ve piyasa yaygınlığı durumunu değerlendirerek altı ayı geçmemek üzere düzeltme süresi verir.
 3. c) Düzeltilebilir güvensizliğin veya uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmiş olan bir ürüne tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda güvensizliğin veya uygunsuzluğun üreticinin kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilemediğinin tespiti halinde altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

ç) İl müdürlüğü veya gerekli hallerde Genel Müdürlük; düzeltme işlemlerini yerinde izleyebilir ve düzeltme işlemleri esnasında gözlemci bulundurabilir, ihtiyaç duyulması durumunda düzeltmeye tabi tutulan ürünün tarafsız bir test veya muayene kuruluşu tarafından test ve muayenesini isteyebilir. Düzeltme faaliyeti sonucunda, güvenli veya uygun hale getirildiği il müdürlüğü veya gerekli hallerde Genel Müdürlük değerlendirmesine sunulmayan ürün, piyasaya arz edilemez ve hizmete sunulamaz.

 

(5) Üretici, risk altındaki kişilerin tamamının tespit edilemediği durumda birinci ve ikinci fıkrada belirtilen önlemler ile ilgili risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesi ve bu kararların uygulanmasının sağlanması amacıyla kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren duyuruyu on gün içinde sağlar.

 1. a) Duyuruda asgari olarak; üreticinin unvanının, ürünü tanıtan marka, model, cins veya diğer ayırt edici özelliklerinin, mümkün olan durumlarda ürünün fotoğrafının, alınan önlemin, önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifinin, ürünün taşıdığı risklerle ilgili bilgilerin, riskten sakınmak veya sorunu gidermek için önerilen yöntemlerin ve ürünün iade edileceği yerlerin veya üründeki sorunun giderilmesini teminen gönderilebileceği adreslerin bulunması zorunludur.
 2. b) Duyuru üretici tarafından; ulusal düzeyde yayın yapan bir televizyon kanalında 07.00-22.00 saatleri arasında 20 saniyeden az 60 saniyeden fazla olmamak üzere yazılı ve sesli şekilde yayınlanması veya ulusal düzeyde dağıtımı yapılan bir gazetede, sayfanın dörtte birinde, Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilmesi veya en az altı ay süreyle internet sitesinde bulundurulması şartıyla internet sitesinde yapılabilir.
 3. c) Risk altındaki kişilerin belirli bir yerleşim yerinde olması ve yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla yapılır.

ç) İl müdürlüğü üretici tarafından yapılan duyuruyu veya duyuru şeklini uygun bulmaz ya da yetersiz görürse veya hiç duyuru yapılmaz ise masrafları üreticiden tahsil edilmek üzere duyuru metninin ulusal düzeyde yayın yapan iki televizyon kanalında 07.00-22.00 saatleri arasında 20 saniyeden az 60 saniyeden fazla olmamak üzere yazılı ve sesli şekilde yayınlanmasını ve ulusal düzeyde dağıtımı yapılan iki gazetede, sayfanın dörtte birinde, Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilmesini sağlar.

 1. d) Üreticiye ulaşılamaması durumunda Bakanlık kendi internet sayfasında duyuruyu yapar.
 2. e) Bakanlık, risk altındaki kişilerin tamamının tespit edilemediği durumda alınan önlem ve ürünün içerdiği riskler hakkındaki bilgileri kararın tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde kendi internet sayfasında duyurur.

 

(6) Bakanlık tarafından verilen kararların gerekleri bu kararların tebliğ tarihinden itibaren en geç altı ay içinde üretici tarafından yerine getirilir ve yerine getirildiği belgelenir. Üretici bu faaliyetlerden doğan her türlü masrafı karşılamakla yükümlüdür.

 

(7) Duyusal inceleme veya test ve muayene yoluyla;

 

 1. a) Güvenli olmadığı tespit edilen ürünler için Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

 

 1. b) Güvenli olmasına rağmen ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen ürünler için; Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

 

(8) Üründeki güvensizliğin veya uygunsuzluğun düzeltilmemesi halinde veya düzeltilmesi imkansız olan ürünler, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak üreticinin belirleyeceği yerde ve yöntemle il müdürlüğü denetim personelinin gözetiminde bertaraf edilir. İl müdürlüğünce, bertaraf edilen ürün miktarını, ürünün ne şekilde bertaraf edildiğini, bertaraf yerini, tarihini ve tarafların yetkililerinin ad ve soyadlarını içeren “Ürün Bertaraf Tutanağı” düzenlenir.

 

(9) İl müdürlüğü birinci ve ikinci fıkra uyarınca uygulanacak önlemlerin yerine getirilmesini sağlar, bu kararların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder; üretici tarafından yapılan işlemlerle ilgili belgeleri ikişer aylık dönemlerle düzenli olarak ilgili Genel Müdürlüğe sunar.

 

(10) Bu madde, teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlere de uygulanır.

 

(11) Bu maddede belirtilen önlemleri belirlenen şekil ve sürede yerine getirmeyen üretici, faaliyetlerin Bakanlık tarafından yerine getirilmesi amacıyla yapılacak masrafları karşılar. Masraflar hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”

Rate this item
(0 votes)
Haber Servisi

Asansör Vizyon Haber Servisi

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

den/dan Instagram
Hayırlı bayramlar... https://t.co/QENKy5mQyi
den/dan Instagram
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun😊 . . . . . . . . . . . . . #asansörvizyondergisi #liftvision #iyibayramlar… https://t.co/u6lEJjveWB
https://t.co/0HYiCqffwA
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter