ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ CEZAİ HÜKÜMLER VE KANUN YOLLARI -1-

ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ incelendiğinde, cezai hükümlerinin tamamının Kanun atfı ile  4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna dayandırıldığı görülmektedir. Yönetmelik hükümlerine bakıldığında;

Av.Kudret ÇÖÇÜ

Çöçü Hukuk Bürosu

I-CEZALARIN DAYANAK VE KAYNAĞI:

 

ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ incelendiğinde, cezai hükümlerinin tamamının Kanun atfı ile  4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna dayandırıldığı görülmektedir. Yönetmelik hükümlerine bakıldığında;

 

“Dayanak

 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 11 inci, 27 nci maddelerine, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.”

 

Yönetmelik 5.Madde 9.fıkra (a) bendi ve (15). Fıkrasında:

  1. a) Asansör kullanılmaya devam ediliyorsa bina sorumlusuna 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(15) Asansörün tescil işlemini gerçekleştiren ancak asansörü monte etmediği tespit edilen firmaya belgesini usulüne uygun kullanmaması nedeniyle Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

 

Yönetmelik 7.Madde

  1. Fıkrasında:

 (10) Test ve muayeneye tabi tutulmasına karar verilen asansörde düzeltme faaliyeti gerçekleştirilemez. Aksi halde, düzeltme faaliyetini gerçekleştirene 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.

 

Yönetmelik 8.Madde

  1. Fıkra, (d) bendinde:
  2. d) (b) bendi uyarınca asansörün ilgili teknik düzenlemeye uygunsuzluğunu gidermek için taahhütte bulunmayan ya da taahhütte bulunmasına rağmen verilen süre zarfında uygunsuzluğu gidermeyen asansör monte edene, Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır,

 

Yönetmelik 9.Madde

  1. Fıkrasında:

MADDE 9 – (1) Asansör üzerinde yer alan uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin gerçeği yansıtmadığının, tahrif veya taklit edildiğinin tespit edilmesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde, dava zaman aşımı süresi içinde kalmak şartıyla Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

 

Yönetmelik 11.Madde 1.,6.

ve 11. Fıkrasında:

Güvensizliğe neden

olan uygunsuzluk

MADDE 11 – (1) Güvenli olmadığı tespit edilen asansör için Kanunun 1’ nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası asansör monte edene uygulanır.

(6) Üçüncü fıkra uyarınca asansörde bulunan uygunsuzlukları düzeltmeyi taahhüt etmeyen ya da taahhüt etmesine rağmen kendisine tanınan süre içinde düzeltme işlemlerini gerçekleştirmeyen asansör monte edene Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

(11) Asansör üzerinde gerçekleştirilen test ve muayene sonucunda asansörün güvensiz olduğunun ve asansörü ilgili idareye tescil ettiren firma ile asansörü monte eden firmanın farklı olduğunun tespit edilmesi durumunda;

 

  1. a) Her iki firmaya da Kanunun 12’nci maddesinin (b) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır,
  2. b) Asansörün teknik düzenlemesine uygun hale getirilmesinden asansörü tescil ettiren firma sorumludur,
  3. c) Asansörün tescil işlemini gerçekleştiren ancak asansörü monte etmediği tespit edilen firmaya belgesini usulüne uygun kullanmaması nedeniyle ayrıca Kanunun 12’nci maddesinin (f) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

 

Yönetmelik 13.Madde 2. ve 4. Fıkrasında: Hizmet denetimi

MADDE 13 –  (2) Yapılan denetim neticesinde, garanti ve tescile ilişkin uygunsuzluklar hariç tespit edilen uygunsuzluklar için asansör monte edene veya onun yetkili servisine 1705 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.

(4) Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre garanti belgesinin düzenlenmesi ve tescil ile ilgili şartları sağlamayan asansör monte edene, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası (a) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

 

Yönetmelik 14.Madde

  1. ve 5. Fıkrasında:

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, aynı fiilin bir suç veya daha ağır idarî para cezası ile cezalandırılmayı gerektiren kabahat oluşturmaması hâlinde, Kanunda belirtilen idari para cezaları uygulanır.

(5) 13 üncü madde çerçevesinde gerçekleştirilen hizmet denetimi sonucunda tespit edilen uygunsuzluklarda 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca uygulanması gereken idari yaptırım kararı vali tarafından verilir.

 

Yönetmelik 15.Madde

  1. Fıkrasında:

(3) Onaylanmış kuruluş tarafından birinci ve ikinci fıkrada belirtilen sorumlulukların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yer alan yaptırımlar uygulanır.”

 

Şeklinde yer alan cezai hükümlerin 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna atfen düzenlendiği aşikardır.

 

4703 SAYILI KANUNUN 12’NCİ MADDESİNDE YER ALAN İDARİ PARA CEZALARININ MİKTARLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN...

Ekonomi Bakanlığının 30/12/2017 tarihli ve 30286 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/13 Numaralı Tebliği ile; 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan idari para cezalarının miktarları 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

4703 sayılı Kanun’un 12 nci Maddesinin birinci  fıkrasının;   (a) bendinde öngörülen ceza miktarı alt limit 4.578 TL, üst limit  57.235 TL

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı alt limit 21.749 TL üst limit 286.175 TL

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı alt limit 4.578TL üst limit 85.852 TL

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı alt limit 4.578TL üst limit 28.617 TL

(e) bendinde öngörülen ceza miktarı alt limit 2.289 TL üst limit 45.788 TL

(f) bendinde öngörülen ceza miktarı alt limit 11.447 TL üst limit 85.852 TL

(g) bendinde öngörülen ceza miktarı alt limit 52.656 TL üst 131.640 TL

(h) bendinde öngörülen ceza miktarı alt limit 11.447 TL üst limit 28.617 TL

 

Önümüzdeki Sayıda; GÖREVLİ MAHKEME VE İTİRAZ SÜRECİ konulu 2. Bölümümüzle görüşmek üzere.

 

SAYGILARIMLA...

Rate this item
(0 votes)
Av. Kudret Çöçü

 Avukat Kudret Çöçü 1998 Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur.

1999 Yılından itibaren Ankara Barosuna bağlı olarak Çöçü Hukuk Bürosunda Yönetici olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezinde bir dönem eğitmenlik yapmış olan Kudret Çöçü, halen Ankara Tüm Emlakçılar odasında Hukuk Eğitmenliği yapmaktadır.

Kırıkkale Üniversitesi, M.E.B ve ATEM arasında ortak düzenlenen seminerlerde Gayrimenkul Hukuku Eğitmeni olarak görev almaktadır.
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Hukuk Müşavirliği ve Ankara Tüm Emlakçılar Odası Hukuk Müşavirliği görevlerini eşzamanlı yürütmektedir.
Ayrıca Ankara’da bulunan Kurumsal Emlak firmalarında Remax, Coldwell Banker, Borsem, Turyap, Keller Williams, Net Global ve EPA gibi firmaların franchise hakkı sahibi firma ve kişilerin önemli bir kısmının hukuk müşavirliği görevini yapmaktadır.

Ankara Kentsel Dönüşüm ve İmar Kamulaştırma Derneği Genel Sekreterliği, Ankara Yenimahalle Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşik Müteahhitler Federasyonu , Tüketiciler Birliği, Mamak Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Kırıkkaleli İşadamları Derneği Başkan Yardımcılığı, Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Sekreterliği Görevlerini sürdürmektedir.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

https://t.co/q3Ju1cUK4S https://t.co/EEiA3WQDO3
https://t.co/cje7quZgmO https://t.co/tZ6ZmOdsF2
https://t.co/0cfns2Z2kz
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter