KENDİNİZE İYİ BAKIN ! ASANSÖRÜNÜZE DE…

Asansör bakımı; asansörün kullanılması sırasında can ve mal güvenliğini tehdit edecek bir olay ile karşılaşmamak için yapılan periyodik müdahalelerdir. Aylık olarak yapılması zorunludur.

Binaya yeni yapılan asansörün bakımını garanti süresi doluncaya kadar asansör imalatı yapan servis ya da firma yapmak zorundayken, garanti süresi dolduktan sonra asansör bakımının yaptırılması için başka bir servis veya asansör firması ile de anlaşılabilir. Ancak her zaman asansör bakımını üstlenen, sözleşme yapılmış ve hizmet yeterlilik belgesince (HYB) TSE tarafından yetkilendirilmiş bir asansör firması ile anlaşılmalıdır.

Ayrıca asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını 10 yıl süreyle temin etmek ve kendisince monte edilen asansöre; aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini acilen ve normal piyasa koşullarında karşılamak zorundadır.

Bununla birlikte asansör monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sırları saklı kalmak kaydıyla, yedek parçaların yanı sıra bakım hizmeti verilebilmesini temin eden diğer araç ve bilgileri de ilgililere sağlamalıdır. Asansörü monte eden, asansöre müdahale edilmesine engel olunması amacıyla çeşitli cihaz ve şifreleme yöntemlerini kullanmış ise, ilgilinin asansöre müdahale edebilmesi için gerekli tüm bilgi ve imkânı sağlamak zorundadır. Bu bilgilerin gizli tutulması, son kullanıcıyı kendisine mecbur bırakma durumu doğuracağından etik ve hukuki değildir.

Asansör montaj ve bakım firmaları varlıklarını sürdürebilmek için çok sayıda **resmi evrak (şahıs firmalarına yaptırım yok) bulundurma zorunluluğundayken ve değişen yönetmelikler ile yaptırımlar ve ürün maliyeti devamlı artarken bir de bakım hizmetini sınırlandıracak cihaz ve şifreleme yöntemleri ile hedef kitlesinin daraltılması, çalışma şartlarını çok daha zorlaştırılmış olacaktır.

Bakımın kapsamı :
MADDE 7 – (1) Can ve mal güvenliğinin devamını sağlamak için; asansörün ve tüm aksamlarının bakımı, bakım ve işletme kılavuzlarında yer alan talimatlara göre yapılmalıdır.
1) Yağlama ve temizlemeyi,
2) Kontrolleri,
3) Kurtarma çalışmalarını,
4) Ayarlama işlemlerini,
5) Kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bileşen onarımı veya değiştirilmesi işlemleri asansör bakımının kapsamındadır.

1) Yeni bileşenin karakteristikleri orijinali ile aynı olsa dahi makine, asansör kabini, kapısı, kontrol paneli, kılavuz ray gibi bir ana bileşenin veya güvenlik aksamının değiştirilmesi,
2) Asansörün yerinin değiştirilmesi,
3) Asansörün hız, taşıyabildiği yük vb. gibi herhangi bir karakteristiğinin değiştirilmesi de dahil modernizasyonu,
4) İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmaları,
5) Asansör boşluğunun (kuyusunun) dış bölümlerinin temizlenmesi,
6) Asansör kabini iç kısmının temizlenmesi işlemleri asansör bakımı kapsamında değildir.


Resmi Gazete’de yayınlanan Asansör Yönetmeliğinde;
Madde 24: “Her asansör işletmeye alınmadan evvel sürekli kontrol altında tutulabilmesi için muhakkak bakım ve onarım sorumluluğu taşıyacak bir asansör firması ile yazılı anlaşmaya bağlanacaktır. Bu firma genelde asansörü tesis eden firma olabileceği gibi bakımcı firma da olabilir. Ancak garanti süresi içinde bakımcı firma muhakkak asansörü yapan firma olmalıdır.”

HER BAKIMDA YAPILMASI GEREKLİ İŞ KALEMLERİ:
– Makine dairesinin temizlenmesi,
– Makine / Motor temizliği ve ekipman lastiği kontrolü,
– Yağ ve rulman gresi seviye kontrolü ve temizlenmesi,
– Motor kontaktörlerinin kontrolü ve temizlenmesi,
– Kumanda panosunun kontrolü ve temizlenmesi,
– Motor fren ayarının kontrolü ve (gerekiyorsa) ayarı,
– Kapıların menteşe, kilit ve fiş kontaklarının kontrolü,
– Otomatik kapı kat ve kabin eşiklerinin temizlenmesi,
– Kabin üstü Revizyon anahtarının kontrolü,
– Kabin ALARM ve DUR (varsa) buton/düğmesinin kontrolü,
– Kabin üstü platformunun temizlenmesi,
– Göstergelerin, yön ışıklarının, butonyerlerin işlerliği ve tüm ampullerin kontrolü,
– Taşıyıcı çelik halatların kuyu boyunca kontrolü,
– Kabin ve Karşı Ağırlık yağdanlıklarının yağ seviyesinin kontrolü ve (gerekirse) bunların tamamlanması,
– Kabin ve Karşı Ağırlık yağdanlıklarının (gerekirse) ayarı,
– Motor milinde boşluk kontrolü,
– Katta durma hassasiyetinin kontrolü ve (gerekirse) ayarı,
– Aşırı yük sisteminin kontrolü,
– Kabin içi acil durum haberleşme, aydınlatma ve imdat sisteminin kontrolü,
– Yangın söndürme cihazının yerinde ve çalışır olduğunun kontrolü,
– Kat ve kabin içi işletme talimatlarının kontrolü.

6 NİSAN 2020’DEN SONRA ASANSÖR FİRMALARININ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRMASI ZORUNDA HALE GELDİ.

Tüm Asansörcüler Dikkatine...
Asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirleyen “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” 6 Nisan 2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ve yayınlanma tarihinden 1 yıl sonra ise yürürlüğe girdi.

Yönetmelik içeriğinde; Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörlerin tescil edilmesinde uygulanacak işlemler, asansörlerin bakım işlemlerinin yapılması ile ilgili kurallar ve bakım kapsamında yapılması gereken işlemler, asansörlerin garanti kapsamı ile ilgili detaylar, satış sonrası hizmetleri, asansör bakımıyla ilgili olarak yetkili servislerin taşıması gereken özellikler ile yükümlülükleri ve hizmet denetimleri gibi alanlarda düzenlemeler yer alıyor.

ZORUNLU OLAN Yönetmelikte, asansör yetkili servilerinin sağlaması gereken özelliklere ilave olarak yetkili servisler bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500 bin TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmaları zorunlu oldu.

Yayımlanan yönetmelik kapsamında ayrıca, 15/8/2004 tarihinden önce monte edilen ve halen kullanılmakta olan mevcut asansörlerin güvenlik seviyesinin arttırılması konusundaki hükümler de yer alıyor.

(12) Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan mesleki sorumluluk sigortasının değeri, 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır.

Sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında iştirak eder. Sigorta bakım firmalarına ekstra maddi bir yük oluşturması, bakım fiyatlarında ufak da olsa bir artışa olanak sağlaması muhtemeldir.

Sigorta içeriği aşağıda belirtilen maddeleri kapsamakta;
– Asansör kazası sonucu zarar görenlerin maddi ve bedeni zararları sigortadan karşılanacak.
– Kaza nedeniyle ölenlerin yakınlarına vefat tazminatı ödenecek.
– Sakat kalanlara sakatlık tazminatı ödenecek.
– Kaza nedeniyle oluşacak sağlık giderleri sigortadan karşılanacak.
– Kaza nedeniyle üçüncü kişilerin mallarından meydana gelecek maddi zararlar da sigorta kapsamına girecek.
– Tazminat taleplerinin dışında asansör kazası nedeniyle açılacak davalar karşısında mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri sigortadan karşılanacak.
– Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene yapan yetkili kurumlar ayrıca sigorta yaptıracak

1989 yılından beri çıkarılan her asansör yönetmeliği ile asansör firmalarının niteliği pozitif yönde bir ivme kazanmıştır. Fakat asıl sorun; bizlerin yalnızca KAYITLI VE BELGELİ firmalar hakkında bilgi sahibi olduğudur. Asansör montaj ve bakım firmalarının sayısal olarak sınırlandırılabilmesi, illegal firmaların tespit edilerek önlem alınması sektörümüzün güvenilirliğini ve niteliğini arttıracak en büyük iki etmendir.

Son Kullanıcılar için uyarılarımı da sıralayarak veda ediyorum :)

Asansörünüze bakın tabii, ama kendinize daha iyi bakın:)
Son Kullanıcıların Dikkatine:
– Otomatik kapılı asansörlerde, kapısı kapanmakta olan asansörün kapısını açmaya çalışmayınız, bu hareket yaralanmalara sebep olabilir.
– Yarı Otomatik kapılı (kendi kapanan kapılı) asansörlerde, kabine girerken dikkatli olun kapının çarpması ile size veya taşıdığınız eşyalara zarar verebilir.
– Yarı Otomatik kapılı (elle açılan kapılı) asansörlerde, kabin durmadan kapıyı açmaya çalışmayın.
– Asansöre binip, inerken dikkatli olunuz. Asansör kabin ile kat seviyesi arasında farklılık olabilir, bu yüzden takılıp düşebilirsiniz.
– Çocuklarınız ile asansöre binerken, çocuklarınıza veya (varsa) oyuncaklarına dikkat edin kontrol altında tutunuz.
– Evcil hayvanlarınız (kedi köpek vs.) ile asansöre binerken, hayvanlara ve zincir veya ip gibi aparatlarına dikkat edin bir yere takılıp kazalara yol açmamsı için kontrol altında tutunuz.
– Otomatik kapılı asansörlerde, kapının açılması bir açma butonu aracılığıyla oluyorsa, kapıyı butonu basarak açınız. Kabin katta durmadan kapıyı açmaya çalışmayınız.
– Kabine girerken ve kabinden çıkarken oyalayıcı hareketlerden kaçınınız.
– Asansöre binerken kabinin o katta ve ışığı yandığından emin olmadan asansöre binmeye teşebbüs etmeyin.
– Asansör içinde iki kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında kapı kilit anahtarının kullanılması tehlikeli olduğundan, kurtarma işlemi makine-motor grubu üzerindeki el freni yardımıyla ve bu konuda eğitim almış işiler tarafından yapılmalıdır.
– Makine dairesi kapısı veya giriş kapağı güvenlik nedeniyle sürekli kilitli tutulmalı, ancak her hangi bir nedenle içeri girilmesi gerektiğinde anahtar kolaylıkla ve ancak yetkili kişilerin (bina yöneticisi ve görevlisi ile belirlenecek kişilerde) kontrolünde bulunmalıdır.
– Kabin girişine konulan fotosel yada eşik kontağı gibi güvenlik tertibatları (kabin ile duvar arasında sıkışmaya önlemek için ) mutlaka çalışır durumda tutulmalı, özellikle çocukların bunlarla oynamamaları, bozmaları önlenmeli ve uyarılmalıdır.
– Kat kapısı camları mutlaka telli cam olmalı, düz veya buzlu cam kesinlikle takılmamalıdır. Kat kapı camları telli dahi olsa el ve parmak girecek kadar açıklık olduğunda cam değiştirilinceye kadar güvenlik nedeniyle asansör işletmeye kapatılmalıdır.
– Kuyu boşluğuna yangının başlamasına sebep olabileceğinden sigara izmariti yana durumda kibrit vs atılmamalı bu sebeple yangın başlayabilir.
– Kuyu boşluğuna kağıt ve benzeri yanıcı maddelerin atılması önlenmeli, buradan başlayacak bir yangın kısa sürede kabini etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.
– Makine dairesinde asansöre ait olmayan hiçbir şey bulundurulmamalı, depo olarak kullanılmamalıdır.
– Makine dairesinde bulunan havalandırma pencereleri ile varsa kapılar uygun bir havalandırma sağlanması için panjurlu hale getirilmelidir.
– Makine dairesindeki aydınlatma tesisatı çalışır durumda bulundurulmalıdır.
– Makine dairesine kolayca görülebilecek bir vere kurtarma talimatı asılmış olmalıdır.
– Kabin içinde bulunan imdat butonu özellikle elektrik kesilmeleri ve arıza durumunda kullanılması gerektiğinden acil aydınlatma kaynağından beslenmesi sağlanmalıdır.
– Asansör kabinin katta olduğunu anlamak için kabin içinde mutlaka sürekli aydınlatma sağlanmalıdır.
– Merdiven temizliği yapılırken kuyu dibine su girmesi önlenmelidir.
– Tehlike anında Stop (DUR), sonra İMDAT butonlarına basılmalı, her iki butonun gereksiz kullanılmaları önlenmelidir.
– Bir yangın anında kaçış için asansör yerine merdivenler kullanılmalıdır.
– Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmeli, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymaması için önlem alınmalıdır.

** • TSE / • Hizmet Yeterlilik / • Şirket SMM / • EMO Smm / • MMO SMM / • Proje Yapım Belgesi / • Ticari Sicil Belgesi / • Kapasite Raporu • ISO / • CE Modul H / • Ustalık Belgesi / • Vergi Levhası •/ Araçların K Belgeleri /• Mesleki Sorumluluk Sigortası / • İş Güvenlik Belgesi • Araç Sigortaları / • Araç Kaskoları / • SGK

Rate this item
(0 votes)

Latest from Deniz Demirkaplan

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

den/dan Instagram
asansorvizyondergisi https://t.co/f5GeBz3Adp . . . . . . . #asansörvizyondergisi #asansor #asansör #lift… https://t.co/5sVVWPcm8Z
https://t.co/kxtlr5NAlO
https://t.co/32QFeb6hzd
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter