Ankara'da Asansör Denetimleri

Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada Ankara’da 26 belediyede 48 bin asansörün bulunduğu, 8 tane A tipi muayene kuruluşu tarafından da yıllık periyodik muayenelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada Ankara’da 26 belediyede 48 bin asansörün bulunduğu, 8 tane A tipi muayene kuruluşu tarafından da yıllık periyodik muayenelerin gerçekleştirildiği belirtildi. Bugüne kadar Ankara’da bulunan tüm asansörlere “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” kapsamında asansör kimlik numarası iliştirildiği dile getirilen açıklamada özellikle bina sorumlularının dikkat etmesi gereken konuların altı çizildi.

 

Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı konu hakkında yaptığı açıklamada bizimle şu bilgileri paylaştı:

“Asansör denetimleri, 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve uygulanmasına Dair Kanun” kapsamında, Asansör Yönetmeliği ve Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve bu yönetmelikler dayanılarak çıkarılan Tebliğ hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

 

Bakanlığımız sorumluluğunda 4703 sayılı kanun kapsamında çıkartılan yönetmeliklerin ana amacı asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.

 

 • Asansör Yönetmeliği,
 • Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
 • Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında denetim faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetim ve Denetim personelince yukarıda belirtilen yönetmeliklere göre asansörlerde gerçekleştirilen denetimlerde; insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyen teknik düzenlemeye aykırılıklar bulunması halinde, aykırılıkların giderilmesi için montajcıya süre verilmektedir, tespit edilen aykırılıkları düzeltilmemesi halinde idari yaptırım uygulanmaktadır.

 

Konu ile ilgili asansör montajcıları; Asansör Yönetmeliğinde öngörülen temel güvenlik gereklerini karşılayacak şekilde standardına uygun şekilde, asansör montajı yapmakla yükümlüdür.

İnsan can ve mal güvenliğini tehdit ve güvensizlik nedeni olan aykırılıklar tespiti halinde ise doğrudan idari yaptırım uygulanmakta ve tespit edilen aykırılıkların giderilmesi için montajcıya süre verilmektedir. Aykırılıkların süresi içinde giderilmemesi halinde, ayrıca idari yaptırım uygulanmaktadır.

 

İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında asansör montajı yapan firma, A tipi muayene kuruluşu, bakım firması, asansör aksam üreticileri ve bina sorumlularına ani denetim, planlı denetim ve şikayetli denetimler gerçekleştirilmektedir.

 

Ankara’da 26 belediyede 48 bin asansör bulunmakta olup 8 A tipi muayene kuruluşu tarafından yıllık periyodik muayene gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar Ankara’da bulunan tüm asansörlere “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” kapsamında asansör kimlik numarası iliştirilmiştir.

 

Ankara İl Müdürlüğü PGD personelince şikayetli asansör muayeneleri dışında, A tipi muayene kuruluşları, bakım firmaları ve bina sorumlularına, 2016 yılında 148 adet asansöre denetim yapılmış, bu denetimler sonucu 36 asansör uygun bulunurken 112 asansör uygunsuz olduğu için toplamda 214 bin 650 Türk Lirası ceza kesilmiştir.  Yine 2017 yılında yapılan 257 adet asansörün denetimi sonucu, standartlara uygun 129 adet asansör ile karşılaşılırken standart dışı asansör sayısı 128 olmuştur. Kesilen para cezası ise 394 bin 600 Türk Lirasıdır.

Asansörlerin güvenli bir şekilde hizmet verebilmeleri için, son kullanıcı olan asansör kullanan bina sorumlularının ve kat maliklerinin bilinçli olması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda tüm bina sorumlularının“Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği”  konusunda bilmesi gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

Bina Sorumlularının

Dikkat Etmesi Gerekenler;

Bina sorumlusu kimdir? Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkili kişi.

 • Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.
 • Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.
 • Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenir.
 • Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
 • Asansör kabinine iliştirilen kimlik numarası etiketinin, asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilmesine dair sorumluluk, bina sorumlusundadır.
 • Bina sorumlusu, mevcut asansörün güvenlik seviyesinin TS EN 81-80 standardına göre artırıldığını ispatlayacak olan yeşil etiket almış periyodik kontrol raporuyla ilgili idareye 30 gün içerisinde başvurur.
 • Mevcut asansörün tescil belgesi, ek-3’te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde ilgili idare tarafından düzenlenir ve bina sorumlusuna sunulur.
 • Biten kayıt defteri, bina sorumlusu tarafından asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilir.
 • Bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi, bakımını devraldığı asansör için detaylı bir durum tespit raporu hazırlar ve bina sorumlusuna iletir.
 • Asansör monte eden veya onun yetkili servisince her bakımda yapılan işlemler kayıt altına alınır ve bir nüshası bina sorumlusuna iletildikten sonra bir nüshası da kendisi tarafından muhafaza edilir ve talep edilmesi durumunda ilgililere sunulur.
 • Bina sorumlusu bakım kayıtlarını asansörün makine veya makara dairesinde veya yönetim bürosunda kalıcı olarak muhafaza eder.
 • Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, insan can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Asansörün, asansör monte eden veya onun yetkili servisince güvenli hale getirilmesini sağlamakla bina sorumlusu yükümlüdür.
 • Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, asansörde yapılan değişiklikleri ve kazaları asansör seyir defterine işler.
 • Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, iki kişiden az olmamak üzere binadaki/yapıdaki asansör sayısını dikkate alarak bina sorumlusunun belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğitim verir. Verilen bu eğitim bir tutanakla kayıt altına alınır. Bina sorumlusu, eğitim alan kişilerin değişmesi halinde yeni görevlilere eğitim verilmesini sağlar. Kurtarma talimatı, kurtarma çalışmasını yapacak olanların kolaylıkla görebilecekleri yerlerde muhafaza edilir.
 • Asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını en az on yıl süreyle temin etmekle yükümlüdür. Asansör monte eden piyasaya arz ettiği asansöre bakım hizmeti veren bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisi veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini normal piyasa koşullarında sağlar.
 • Bina sorumlusu tarafından, bakım sözleşmesi yapılan asansör monte eden veya onun yetkili servisinin dışındaki üçüncü tarafların asansöre müdahalesine izin verilmez.
 • Bina sorumlusunun garanti süresi içerisinde bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile sözleşme imzalaması, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte edenin garanti ile ilgili sorumluluklarını ortadan kaldırır.
 • Garanti belgesinde tanımlanacak olan azami tamir süresi on beş günden fazla olamaz. Bina sorumlusunun garanti kapsamında yapacağı ücretsiz onarım talebi, azami tamir süresi içinde asansör monte eden tarafından yerine getirilir.
 • Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda bir defa yaptırılır. Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.
 • A tipi muayene kuruluşu, tanzim ettiği periyodik kontrol raporunu ilgili idareye, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna iletir. Bu rapor, A tipi muayene kuruluşu, ilgili idare, asansör monte eden veya onun yetkili servisi ve bina sorumlusunca muhafaza edilir.
 • Periyodik kontrol, ilgili idarenin protokol yaptığı A tipi muayene kuruluşu tarafından bina sorumlusunun talebi üzerine veya resen yapılır.
 • A tipi muayene kuruluşu, bina sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin azami yüzde 10’unu, protokol yapacağı ilgili idareye aktarır. Periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmı, ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir ve taraflar arasında imzalanacak protokolde yer alır. İlgili idare bu miktarın dışında A tipi muayene kuruluşundan ilave gelir talebinde bulunamaz.
 • Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından ek-5’teki formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir.
 • Güvensiz olarak tanımlanan asansörün bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.
 • Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.
 • İlgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik düzeltme işleminin başlatılabilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idareye ve işlem sonrası gerekli takip kontrolü için A tipi muayene kuruluşuna başvurulur. İlgili idare bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için gerekli izin süreci ek-6’daki formata uygun mühür bozma tutanağı ile başlatılır. Söz konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. İlgili idarenin izni ile gerçekleştirilecek düzeltme işlemi ve akabinde gerçekleştirilecek olan takip kontrolü neticesine göre asansör hizmete sunulur.
 • Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.
 • Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.
 • Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, A tipi muayene kuruluşuna ve bina sorumlusuna, bina sorumlusu yoksa veya kat maliklerine 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır. ( 917 TL ile 36 bin 759 TL arasında ceza uygulanır)
 • Asansöre yönelik PGD gerçekleştirilirken 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı 2’nci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) çerçevesinde kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirildiğinin tespiti halinde; asansör kullanılmaya devam ediliyorsa bina sorumlusuna, bina sorumlusu yoksa veya kat maliklerine1705 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.”

 

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Çarşamba, 14 March 2018 20:27
Haber Servisi

Asansör Vizyon Haber Servisi

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Çok Okunanlar

Engelli Asansörleri

Engelli Asansörleri

Mar 20, 2018 Rate: 0.00

ARDA ASANSÖR

ARDA ASANSÖR

Mar 20, 2018 Rate: 0.00

AYBEY ELEKTRONİK

AYBEY ELEKTRONİK

Mar 20, 2018 Rate: 0.00

Son Tweetler

RT @IPEKUMUTDUNYASI: #DMDyibirlikteduyuralım çocuklarımız için mücadeleye devam @FOXTurkiye @FOXhaber @ShowTV @startv https://t.co/mXH8VO0o…
den/dan Instagram
Az önce bir fotoğraf paylaştı https://t.co/6S77FEfcNG
https://t.co/wBYsY4dQRc
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter

İçerik Galerisi

ASANSÖR FİRMALARI, TURAB’A KATILDI

ASANSÖR SEKTÖRÜ 2019 YILINI NASIL GEÇİRDİ?

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNÜ UNUTMAYINIZ…

CNR, ASANSÖR İHRACATINI ŞANSA BIRAKMIYOR!

PSİKOLOJİK YILDIRMA (MOBBING)

HPMONT TEKNOLOJİ 5. YURT DIŞI ŞUBESİNİ TÜRKİYE'YE AÇTI

AMETAL YENİ FABRİKASINA TAŞINDI

ASP MÜHENDİSLİK, MARMARA BÖLGESİ’NDEN MÜŞTERİLERİNİ KAYSERİ'DE AĞIRLADI

PROCUBE İLE İYON YAZILIM ÇÖZÜM ORTAĞI OLDU